1. Căn cứ để xin lỗi và phục hồi quyền lợi

Theo quy định tại Điều 2 Quy định 117-QĐ/TW thì kỷ luật oan là một trạng thái mà tổ chức Đảng xem xét và thi hành các biện pháp kỷ luật đối với các đảng viên mà không có cơ sở hoặc lý do hợp lý. Trong quá trình này, Đảng hoặc tổ chức Đảng có thẩm quyền quyết định xem có vi phạm quy định và chính sách của Đảng hay không và sau đó thực hiện các hình thức kỷ luật mà có thể bao gồm cả cảnh cáo, trừng phạt hoặc loại bỏ đảng viên ra khỏi Đảng.

Kỷ luật oan không chỉ ảnh hưởng đến đảng viên bị kỷ luật mà còn có thể gây ra sự bất ổn trong tổ chức Đảng và ảnh hưởng đến môi trường làm việc trong tổ chức này. Điều quan trọng là đảm bảo rằng quy trình xem xét và thi hành kỷ luật được thực hiện một cách công bằng và trên cơ sở chứng cứ, đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quyết định và hành động của tổ chức Đảng. Kỷ luật oan là một vấn đề nhạy cảm và cần phải được xem xét cẩn thận để đảm bảo rằng không có việc áp đặt kỷ luật một cách bất công hoặc trái với quy định và quy tắc của tổ chức Đảng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 4 Quy định 117-QĐ/TW thì cơ sở để đề nghị xin lỗi và khôi phục quyền lợi có thể dựa trên hai trường hợp cụ thể:

- Dựa trên quyết định của tổ chức Đảng: Trong trường hợp này, căn cứ để yêu cầu xin lỗi và phục hồi quyền lợi có thể dựa vào kết luận hoặc quyết định của tổ chức Đảng có thẩm quyền. Điều này xảy ra khi tổ chức Đảng sau một quá trình xem xét kỷ luật kết luận rằng một tổ chức Đảng hoặc một đảng viên đã bị kỷ luật một cách không công bằng.

- Dựa trên quyết định của cơ quan pháp luật: Trường hợp thứ hai liên quan đến việc dựa vào kết luận, quyết định hoặc bản án của cơ quan pháp luật đối với một đảng viên. Nếu cơ quan pháp luật đã xác định rằng đảng viên này đã bị điều tra, truy tố và xét xử oan dẫn đến việc tổ chức Đảng đưa ra quyết định kỷ luật, thì căn cứ này có thể được sử dụng để đề nghị xin lỗi và khôi phục quyền lợi.

Trong cả hai trường hợp, yêu cầu xin lỗi và phục hồi quyền lợi có thể được đề xuất để khôi phục danh dự và quyền lợi của người bị ảnh hưởng bởi quyết định kỷ luật oan. Điều quan trọng là quy trình này phải tuân thủ các quy định và quy tắc của tổ chức Đảng và hệ thống pháp luật, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xem xét và xử lý vụ việc này

2. Nguyên tắc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên bị kỷ luật oan theo Quy định 117

Theo quy định tại Điều 3 Quy định 117-QĐ/TW thì nguyên tắc về việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức Đảng và đảng viên bị kỷ luật oan có thể được trình bày một cách chi tiết và cụ thể như sau:

- Tính kịp thời, công khai và khách quan: Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức Đảng và đảng viên bị kỷ luật oan phải diễn ra một cách kịp thời. Thông tin về việc này cần được công khai và truyền đạt một cách khách quan, không bị che đậy. Tổ chức Đảng, đã quyết định kỷ luật oan, phải chịu trách nhiệm tổ chức việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi này một cách nghiêm túc.

- Xin lỗi và phục hồi một lần: Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng và đảng viên bị kỷ luật oan chỉ nên thực hiện một lần sau khi có kết luận hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền xác định kỷ luật oan. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và danh dự của người bị ảnh hưởng được khôi phục một cách toàn diện và không bị ảnh hưởng bởi quyết định kỷ luật oan này sau này.

- Tính chủ động và báo cáo kịp thời: Tổ chức Đảng, sau khi quyết định kỷ luật oan, cần thể hiện tính chủ động bằng cách tức thì báo cáo về tình hình này cho ban thường vụ cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp. Hành động này giúp đảm bảo sự minh bạch và quản lý hiệu quả của vụ việc. Tổ chức Đảng cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng khác, cơ quan, và đơn vị liên quan để thực hiện quy trình xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng và đảng viên bị kỷ luật oan. Ngoài ra, tổ chức Đảng cần có quyền quyết định bãi bỏ hoặc thu hồi quyết định kỷ luật oan và xem xét trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên liên quan đến việc tham mưu và quyết định kỷ luật oan.

- Khi tổ chức đảng giải tán hoặc chuyển giao: Trong trường hợp tổ chức Đảng quyết định giải tán, giải thể, kết thúc hoạt động, chuyển giao, chia tách hoặc sáp nhập, việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng và đảng viên bị kỷ luật oan trở thành trách nhiệm của tổ chức Đảng tiếp nhận hoặc tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp. Điều này đảm bảo rằng quyền lợi của những người bị ảnh hưởng bởi kỷ luật oan không bị mất đi khi tổ chức Đảng thay đổi hoặc ngừng hoạt động.

- Xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho thân nhân của Đảng viên: Khi một đảng viên bị kỷ luật oan qua đời, bị toà án tuyên bố mất tích hoặc mất khả năng hành vi dân sự, tổ chức Đảng sẽ thực hiện việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi cho thân nhân của đảng viên đó. Điều này đảm bảo rằng sự công bằng và tôn trọng vẫn được duy trì ngay cả khi đảng viên không còn sống. Nếu toà án sau này huỷ bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự hoặc tuyên bố mất tích, tổ chức Đảng kỷ luật oan sẽ xem xét lại để phục hồi quyền lợi cho đảng viên theo quy định.

- Bồi thường vật chất và lợi ích hợp pháp: Việc bồi thường về mặt vật chất và các lợi ích hợp pháp đối với tổ chức Đảng và đảng viên bị kỷ luật oan sẽ được thực hiện dưới sự hướng dẫn của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Điều này đảm bảo rằng việc bồi thường sẽ tuân theo quy định và quy tắc của hệ thống pháp luật và sẽ giúp đảng viên và tổ chức Đảng bị ảnh hưởng bởi kỷ luật oan khôi phục lại quyền lợi của họ.

Những hướng dẫn này tạo nên một hệ thống quy trình linh hoạt và minh bạch để đảm bảo rằng việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi được thực hiện đúng cách và đảm bảo quyền lợi của những người bị ảnh hưởng bởi kỷ luật oan. Những nguyên tắc này đặt ra một khung nhằm đảm bảo rằng quy trình xin lỗi và phục hồi quyền lợi được thực hiện đúng cách và tôn trọng quyền của những người bị ảnh hưởng bởi kỷ luật oan

3. Trường hợp không thực hiện xin lỗi và phục hồi quyền lợi

Theo quy định tại Điều 5 Quy định 117-QĐ/TW thì Đảng viên bị kỷ luật oan sẽ không được xin lỗi và phục hồi quyền lợi trong các trường hợp sau đây, để đảm bảo tính công bằng và trách nhiệm:

- Mất tư cách và tiêu chuẩn Đảng viên: Trường hợp mà đảng viên, sau khi bị kỷ luật oan, không thể duy trì tư cách, phẩm chất, và tiêu chuẩn đảng viên, hoặc tiếp tục vi phạm các quy định và nguyên tắc của Đảng. Xin lỗi và phục hồi quyền lợi có thể không thích hợp nếu người này không thể thực sự đáp ứng các yêu cầu đảng viên.

- Nhận lỗi thay cho người khác: Khi đảng viên bị kỷ luật oan vì việc nhận lỗi cho người khác, dẫn đến việc kỷ luật oan, thì việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi có thể không được áp dụng. Điều này đặt ra vấn đề về tính trung thực và trách nhiệm cá nhân của đảng viên đối với hành vi của mình.

- Từ chối xin lỗi và phục hồi: Khi đảng viên bị kỷ luật oan từ chối mọi cơ hội xin lỗi và phục hồi quyền lợi của mình, quá trình này có thể không thực hiện được một cách hiệu quả. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rằng việc từ chối này được xem xét một cách công bằng và không bị lạm quyền.

- Tự ý bỏ sinh hoạt Đảng: Đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng mà không có lý do hợp lý có thể gây ra sự rạn nứt trong quá trình xin lỗi và phục hồi quyền lợi. Tuy nhiên, cần phải xem xét tình huống cụ thể để đảm bảo rằng việc bỏ sinh hoạt đảng không phải lúc nào cũng dẫn đến việc không xin lỗi.

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyền và trách nhiệm Đảng viên: Trong trường hợp đảng viên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của Đảng, việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi có thể không xảy ra ngay lập tức. Tuy nhiên, quá trình xem xét và phân loại vụ việc này cần phải được tiến hành một cách công bằng để xác định liệu đảng viên đã thực hiện không đúng quyền và trách nhiệm của mình hay không

Ngoài ra, có thể tham khảo: Các hình thức xử lý kỷ luật Đảng viên theo quy định hiện nay. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.