Nhân viên thu ngân là nhân viên của ngân hàng mà công việc là trực tiếp thu các chi phiếu, tín phiếu và hối phiếu, không được rút từ các ngân hàng của cơ quan thanh toán bù trừ, và vì vậy không được thu thông qua cơ quan thanh toán bù trừ. Nhân viên thu ngân cũng thu những hạng mục đặc biệt từ nhà mòi giới và các công ty, như các hối phiếu với cổ phiếu hoặc trái phiếu đính kèm. Nhân viên thu ngân thường thu thủ công.