1. Thêm nhiều trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất, thuê đất áp dụng từ năm 2025

Quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất và thuê đất là một phần quan trọng trong dự thảo Luật Đất đai năm 2024 tại Điều 138. Từ năm 2025, việc này sẽ được áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho một số trường hợp cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, cũng như bảo vệ các quyền lợi của các đối tượng cụ thể trong xã hội. Một số trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất bao gồm:

- Sử dụng đất cho mục đích sản xuất, kinh doanh ưu đãi đầu tư: Áp dụng trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. Loại trừ trường hợp sử dụng đất xây dựng nhà ở thương mại, đất thương mại, dịch vụ.

- Chính sách nhà ở và dự án nhà ở xã hội: Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở đối với các đối tượng như người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, hộ gia đình liệt sỹ không còn khả năng lao động, người nghèo. Dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

- Đồng bào dân tộc thiểu số và đơn vị sự nghiệp công lập: Được áp dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất: Xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, đường sắt chuyên dùng. Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Xây dựng công trình cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải đô thị và nông thôn.

- An ninh quốc phòng và công tư: Sử dụng đất không phải đất quốc phòng, an ninh cho mục đích quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp quân đội, công an. Sử dụng đất không phải là đất quốc phòng, an ninh cho mục đích quốc phòng và an ninh nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống an ninh quốc gia. Tổ chức các căn cứ quân sự, trung tâm đào tạo, khu vực chiến lược, và các cơ sở khác để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng và linh hoạt trong tình hình nguy cơ. Cung cấp đất để xây dựng cơ sở vật chất và trụ sở cho các doanh nghiệp quân đội và công an, giúp họ thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, và bảo vệ cộng đồng. Tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội và công an trong việc phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh và trật tự.

- Di dời hộ gia đình và cá nhân: Giao đất ở đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn. Quy định về việc di dời hộ gia đình và cá nhân trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở là một khía cạnh quan trọng trong Dự thảo Luật Đất đai năm 2024, tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của người dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Điều này nhấn mạnh sự quan tâm của nhà nước đối với những đối tượng dân cư bị ảnh hưởng bởi các chính sách thu hồi đất. 

Quy định rõ ràng việc giao đất ở cho hộ gia đình và cá nhân khi nhà nước thu hồi đất, đặc biệt là khi không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn. Bảo vệ quyền lợi cơ bản của công dân, đảm bảo rằng họ không bị thiệt thòi trong quá trình di dời và tái định cư. Đặt ra các quy định chặt chẽ về quy trình di dời, đảm bảo rằng nó diễn ra theo các nguyên tắc nhân đạo và công bằng. Đưa ra các biện pháp hỗ trợ cụ thể như chỗ ở tạm thời, hỗ trợ tài chính, và các dịch vụ khác để giúp người dân thích ứng với việc chuyển địa điểm sống.

- Quy định khác: Chính phủ có thể quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy định về khả năng của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là một yếu tố linh hoạt và linh hoạt nhằm thích ứng với những biến động và yêu cầu cụ thể của phát triển kinh tế, xã hội. Điều này thể hiện tầm quan trọng của sự linh động và khả năng điều chỉnh trong quản lý đất đai để đáp ứng nhanh chóng với các tình huống đặc biệt và đổi mới trong quá trình phát triển quốc gia

Những quy định này phản ánh cam kết của nhà nước trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, và đồng thời bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp xã hội đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Điều này đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất đai và nguồn lực tự nhiên.

 

2. Những trường hợp áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất đang được áp dụng

Theo quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai 2013, nhiều trường hợp được áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng của đất đai, đồng thời bảo vệ quyền lợi của những đối tượng có đóng góp đặc biệt cho xã hội. Dưới đây là mô tả chi tiết về các trường hợp áp dụng theo quy định hiện hành:

- Sử dụng đất trong lĩnh vực ưu đãi đầu tư: Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được áp dụng khi đất được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trừ trường hợp dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhằm tập trung vào các dự án quan trọng hỗ trợ phát triển kinh tế.

- Chính sách nhà ở và đất ở: Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được áp dụng cho việc sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với nhóm đối tượng đặc biệt như người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, và cá nhân, hộ gia đình là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

- An sinh xã hội và di dời dân cư: Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được áp dụng cho trường hợp sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội và đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

- Nông nghiệp và dân tộc thiểu số: Miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng cho việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số, nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp và cộng đồng dân tộc thiểu số.

- Các dự án công cộng quan trọng: Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng như cảng hàng không, sân bay, đặc biệt là những công trình liên quan đến dịch vụ hàng không.

- Hỗ trợ cho sản xuất và dịch vụ nông nghiệp: Miễn, giảm tiền sử dụng đất cho việc xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối của hợp tác xã nông nghiệp. ư

- Chính sách linh hoạt theo quy định của Chính phủ: Chính phủ có quyền đặc biệt quy định các trường hợp khác về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện cụ thể, sau khi có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Những quy định này không chỉ thể hiện cam kết của Nhà nước trong việc hỗ trợ các đối tượng có đóng góp đặc biệt mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh và áp dụng chính sách đất đai một cách linh hoạt để đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi trong cộng đồng và nền kinh tế.

 

3. Việc thêm nhiều trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ năm 2025 có ý nghĩa như thế nào?

Việc thêm nhiều trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ năm 2025 mang theo nhiều ý nghĩa quan trọng và tích cực trong việc quản lý và phát triển đất đai. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của việc mở rộng danh sách các trường hợp miễn giảm từ năm 2025:

- Khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế: Việc mở rộng danh sách các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và các dự án đầu tư quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nâng cao sự hấp dẫn của các lĩnh vực có ưu tiên đầu tư, góp phần kích thích sự phát triển kinh tế và tạo nên một môi trường đầu tư tích cực.

- Hỗ trợ chính sách nhà ở và an sinh xã hội: Việc gia tăng số lượng trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất trong lĩnh vực nhà ở và an sinh xã hội như nhóm đối tượng có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, và nhóm dân tộc thiểu số, là một cam kết của nhà nước đối với chính sách an sinh xã hội. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở xã hội và đảm bảo cơ bản cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

- Bảo vệ quyền lợi của cộng đồng dân cư: Việc thêm nhiều trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giúp bảo vệ quyền lợi của cộng đồng dân cư khi đối mặt với những thách thức như di dời, thu hồi đất, và các tác động khác từ quá trình phát triển.

- Hỗ trợ nông nghiệp và phát triển nông thôn: Bổ sung các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất cho sản xuất nông nghiệp giúp thúc đẩy phát triển nông thôn, đồng thời hỗ trợ hộ gia đình và cá nhân làm nghề nông trong việc sử dụng đất một cách hiệu quả.

- Quản lý bền vững và môi trường: Các trường hợp mới có thể tập trung vào việc hỗ trợ các dự án và hoạt động có ảnh hưởng tích cực đến môi trường, như xây dựng hạ tầng cảng hàng không, sân bay, cũng như cơ sở dịch vụ liên quan đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Điều này có thể thúc đẩy quản lý bền vững và đảm bảo rằng sự phát triển không gây hại đến môi trường.

- Tạo sự linh hoạt và thích ứng với biến động xã hội: Việc chính phủ có thể quy định thêm nhiều trường hợp khác tùy thuộc vào biến động và nhu cầu cụ thể của xã hội, tạo sự linh hoạt và khả năng thích ứng với thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh tế và xã hội.

- Thúc đẩy sự công bằng xã hội: Chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng khó khăn và nhóm cộng đồng yếu đuối hơn làm tăng cường sự công bằng xã hội, giúp giảm bất đẳng và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Như vậy, việc mở rộng danh sách các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất từ năm 2025 mang lại nhiều lợi ích quan trọng, từ việc khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế đến việc bảo vệ quyền lợi của cộng đồng dân cư và thúc đẩy sự công bằng xã hội. Điều này phản ánh cam kết của chính phủ đối với sự phát triển toàn diện và bền vững.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn 

Tham khảo thêm: Chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng?