* Khẳng định đúng. Bởi vì:

Tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đều là những tình tiết phản ánh tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội cao hơn. Tìnhtiết định khung hình phạt được quy định tại các cấu thành tội phạm tăng nặng ở phần các tội phạm cụ thể, còn tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015. Có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đồng thời lại được quy định là tình tiết định khung hình phạt ở một số tội phạm cụ thể. Tuy nhiên Khoản 2 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: “Các tình tiết đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng”.