Dưới đây là một số thông tin quan trọng nhất về các điều kiện và tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu công ty trên TTCK Singapore.

Doanh thu và mức vốn hóa:

- Tiêu chí 1 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tích lũy trong 3 năm kề trước ít nhất là 7,5 triệu $ Sing, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất mỗi năm không dưới 1 triệu $ Sing.

- Tiêu chí 2 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tích lũy trong 1 hoặc 2 năm kề trước ít nhất là 10 triệu $ Sing.

- Tiêu chí 3 - Mức vốn hóa tối thiểu là 80 triệu $ Sing tại thời điểm phát hành ra công chúng lần đầu tiên, dựa vào giá phát hành và vốn cổ phần sau khi phát hành.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Phân bố cổ phần:

- Mức vốn hóa thấp hơn 300 triệu $ Sing: 25% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.

- Mức vốn hóa từ 300 triệu đến 400 triệu $ Sing: 20% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.

- Mức vốn hóa từ 400 triệu đến 1 tỉ $ Sing: 15% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.

>> Xem thêm:  Kinh tế thị trường là gì ? Phân tích ưu điểm, nhược điểm của kinh tế thị trường

- Mức vốn hóa hơn 1 tỉ $ Sing: 12% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.

Số lượng cổ đông:

- Ít nhất 1000 cổ đông (ít nhất 2000 cổ đông với niêm yết "thứ cấp")

Thời hạn ràng buộc (Moratorium):

- Cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn 6 tháng sau thời điểm niêm yết (với tiêu chí 1 & 2).

- Cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn 6 tháng sau thời điểm niêm yết, và không được chuyển nhượng quá 50% lượng cổ phần nắm giữ trong thời hạn 1 năm sau thời điểm niêm yết (với tiêu chí 3).

Tình trạng tài chính và thanh khoản:

- Tình trạng tài chính lành mạnh với các hoạt động tạo ra luồng lưu chuyển tiền tệ dương. Tất cả các khoản vay của các giám đốc, các cổ đông lớn, và các công ty được điều hành bởi các giám đốc và các cổ đông lớn phải được thanh toán, trừ các khoản vay của công ty con và công ty liên kết với công ty xin niêm yết.

Giám đốc và công việc quản lý:

- Ít nhất có hai giám đốc không trực tiếp điều hành, độc lập về quan hệ tài chính và kinh doanh với công ty xin niêm yết.

>> Xem thêm:  Tiền tệ là gì ? Các chức năng của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường ?

- Với các công ty nước ngoài, phải có ít nhất hai giám đốc độc lập, và một trong hai người này phải là công dân Singapore.

- Phải có Ủy ban Kiểm toán.

Báo cáo tài chính:

- Theo các chuẩn mực kế toán Singapore, Mỹ, hoặc quốc tế.

 MKLAW FIRM (st)