Căn cứ Luật Xây Dựng năm 2014; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Chính Phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết là Nghị định 46/2015/NĐ-CP) và Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bào trì công trình xây dựng (gọi tắt là thông tư số 26/2016/TT-BXD), quy định:

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm:

a) Thực hiện các trách nhiệm:

* Lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để thực hiện các hoạt động xây dựng; chấp thuận các nhà thầu phụ tham gia hoạt động xây dựng do nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng đề xuất theo quy định của hợp đồng xây dựng.

* Thỏa thuận về ngôn ngữ thể hiện tại các văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan trong quá trình thi công xây dựng. Trường hợp có yếu tố nước ngoài thì ngôn ngữ sử dụng trong các

’ văn bản, tài liệu, hồ sơ là tiếng Việt và tiếng nước ngoài do các bên thỏa thuận lựa chọn; trường hợp không thỏa thuận được thì ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh.

* Xác định nhiệm vụ thiết kế;

* Tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

* Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện bảo hành công trình xây dựng .

* Tổ chức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bàn giao các tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình.

* Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

* Thực hiện các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quỳ định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng công trình.

b) Thỏa thuận trong hợp đồng với tổng thầu EPC để phân định trách nhiệm thực hiện các nội dung:.

* Đối với khảo sát xây dựng:

+ Tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

+ Phê duyệt nhiệm Vụ khảo sát xây dựng; điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có);

+ Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; điều chỉnh, bổ sung phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (nếu có);

+ Kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu khảo sát xây dựng so với các quy định trong hợp đồng;

+ Tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với loại hình khảo sát để giám sát công tác khảo sát xây dựng;

+ Nghiệm thu, phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định;

+ Thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát khi cần thiết.

* Đối với thiết kế xây dựng công trình:

+ Kiểm tra việc thực hiện của nhà thầu thiết kế, nhà thầu thẩm tra thiết kế (nếu có) so với các quy định trong hợp đồng;

+ Thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực thẩm tra hồ sơ thiết kế xây dựng công trình khi cần thiết;

+ Kiểm tra và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định thiết kế;

+ Phê ‘duyệt hoặc trình người quyết định đầu tư phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng ;

+ Tổ chức thực hiện điều chỉnh thiết kế (nếu có);

+ Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng.

* Đối với công tác thi công xây dựng công trình:

+ Tổ chức thực hiện giám sát thi cồng xây dựng công trình;

+ Tổ chức thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng ;

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và xử lý, khắc phục sự cố ;

+ Tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn hoặc bộ phận công trình xây dựng (nếu có);

+ Việc giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu của chủ đầu tư hoặc nhà thầu giám sát thi công xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu thi công về chất lượng thi công xây dựng công trình do nhà thầu thực hiện.

* Tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng; tổ chức bảo trì hạng

mục công trình, công trình xây dựng .

2. Tổng thầu EPC có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng các công việc do mình thực hiện và các công việc do nhà thầu phụ thực hiện, bao gồm:

* Lựa chọn nhà thầu phụ đáp ứng điều kiện năng lực theo quy định;

* Thực hiện các trách nhiệm mà các chủ đầu tư thỏa thuận không thực hiện trong quản lý chât lượng công trình