Phí tổn ban đầu (START-UP COSTS) là các phí tổn liên quan đến việc đưa một nhà máy mới xây dựng hoặc tư liệu sản xuất vào hoạt động lần đầu tiên. Chúng phát sinh từ các điều kiện được coi là xảy ra không thường xuyên hoặc không thể dự đoán trong tương lai, do đó được coi là các chi phí không lặp lại.

The costs involved in putting a new plant or production facility into operation for the first time. They result from conditions that are not expected to occur regularly, or in the foreseeable future, and are therefore regarded as Non#31;recurring expenses.