1. Hiểu thế nào về phụ cấp?

Bên cạnh mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp và trợ cấp cũng là mối quan tâm quan trọng đối với nhiều người khi tham gia vào quá trình lao động. Được hiểu là một khoản tiền bổ sung, phụ cấp là sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhằm đáp ứng đối với các yếu tố đặc thù của công việc, hoặc dựa trên chế độ phụ cấp đã được quy định bởi chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước. Điều này thể hiện sự mong muốn của người sử dụng lao động hoặc các tổ chức có thẩm quyền trong việc bù đắp tài chính cho những người đang thực hiện công việc trong các điều kiện khó khăn đặc biệt, hoặc đối với những nhiệm vụ mang tính chất phức tạp, hoặc khi họ làm việc tại các vùng địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn.

Mục đích của việc cung cấp phụ cấp là để đền bù cho các yếu tố phát sinh trong quá trình làm việc, cụ thể như sau:

- Bù đắp cho những yếu tố liên quan đến điều kiện lao động, bao gồm các công việc có tính năng như nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc yêu cầu khả năng chịu đựng đặc biệt trong điều kiện khó khăn, độc hại, nguy hiểm.

- Bù đắp cho những yếu tố cần thiết để thu hút người lao động, như khuyến khích họ tham gia vào việc làm ở các khu vực kinh tế mới, thị trường mới mở ra; đối với các công việc khó thu hút, hay trong tình hình cung cấp lao động hạn chế; cũng như khuyến khích sự hiệu quả trong công việc, tăng cường năng suất lao động và chất lượng công việc, hoặc đáp ứng đúng tiến độ công việc được giao.

- Bù đắp cho yếu tố liên quan đến tính phức tạp của công việc, như các nhiệm vụ yêu cầu thời gian đào tạo, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên môn, trách nhiệm cao, ảnh hưởng đến công việc khác, hoặc yêu cầu kinh nghiệm và thâm niên trong lĩnh vực, khả năng giao tiếp và làm việc tập thể của người lao động.

- Bù đắp cho các yếu tố liên quan đến điều kiện sinh hoạt, như việc làm việc tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, có khí hậu khắc nghiệt và khó khăn, hay các vùng kinh tế đắt đỏ, nơi có sự thiếu hụt nhà ở, và yếu tố khác làm cho điều kiện sống không thuận lợi khi thực hiện công việc.

 

2. Chức danh làm việc tại các Trạm y tế xã, phường được pháp luật quy định như thế nào?

Theo Điều 4 của Nghị định 117/2014/NĐ-CP về Y tế xã, các quy định liên quan đến Trạm Y tế xã cụ thể như sau:

- Người làm việc tại Trạm Y tế xã được xem là viên chức.

- Số lượng người làm việc tại Trạm Y tế xã nằm trong tổng số người làm việc tại Trung tâm Y tế huyện. Số lượng này sẽ được xác định dựa trên vị trí việc làm, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế ở địa phương, tuân theo vùng miền.

- Về việc ký kết hợp đồng của người làm việc tại Trạm Y tế xã, quy định được thực hiện theo quy định của Luật Viên chức, với các điều sau đây:

(i) Đối với những cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở; Điều 2 Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện, yêu cầu và tiêu chuẩn của vị trí công việc đảm nhiệm;

(ii) Đối với những cán bộ y tế đang làm việc tại Trạm Y tế theo Điều 1 trong Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở (thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg): Các trường hợp đã có đủ thời gian 36 tháng làm việc tại trạm y tế xã (tính đến ngày có hiệu lực của Nghị định này), đáp ứng đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí công việc và chức danh nghề nghiệp được xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm tiến hành ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật;

(iii) Đối với những viên chức được tuyển dụng sau khi Nghị định này có hiệu lực: Cơ quan quản lý trực tiếp thực hiện việc ký hợp đồng làm việc theo quy định tại Luật Viên chức;

(iv) Số người được ký hợp đồng làm việc theo những điểm (i), (ii) (iii) nêu trên không vượt quá số người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 117/2014/NĐ-CP.

- Bộ Y tế chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định về ký kết hợp đồng của người làm việc tại Trạm Y tế xã theo quy định.

 

3. Mức hưởng phụ cấp của viên chức trạm y tế xã

Theo sự thực hiện của Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở từ mức 40 - 70% lên mức 100%, Chính phủ đã chấp hành thông qua Nghị định số 05/2023/NĐ-CP. Theo Nghị định này, những quy định tại Điều 1 được quy định như sau:

Chính sách phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng và y tế cơ sở có thời hạn áp dụng từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2023 được cụ thể như sau:

- Mức phụ cấp ưu đãi 100% sẽ được áp dụng cho các viên chức thường xuyên, trực tiếp tham gia vào hoạt động chuyên môn y tế dự phòng, bao gồm cả việc kiểm dịch y tế biên giới. Đây cũng áp dụng cho việc thực hiện hoạt động chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế cơ sở như Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

- Trong thời gian áp dụng chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở quy định tại Khoản 7 này, sẽ không áp dụng quy định tại Điểm c Khoản 2 và cũng không áp dụng các quy định đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp tham gia vào hoạt động chuyên môn y tế dự phòng quy định tại Khoản 4 Điều 3.

Vì vậy, những cá nhân được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP là những viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp tham gia vào hoạt động chuyên môn y tế, và đã hoặc đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% đến 70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CPThông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP. Đối với các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, vẫn tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập như truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình; và viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp tham gia vào hoạt động chuyên môn y tế.

Bài viết liên quan: Thời gian làm việc của trạm y tế xã phường 2023 theo quy định? 

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng thông qua số hotline: 1900.6162 hoặc qua email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!