Quỹ có phí (LOAD FUND) là quỹ hỗ tương tính hoa hồng bán cho nhà đầu tư, gọi là phí, ngược với quỹ không có phí. Hoa hồng bán có thể đến hạn vào thời điểm bán (Phí ban đầu) hoặc phải trả khi mua lại chứng khoán (Phí trả sau).