Khái niệm đầu tư là gì?

Đầu tư theo nghĩa rộng là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về cho người đầu tư các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. Nguồn lực có thể là tiền, là tài nguyên thiên nhiên, là sức lao động và trí tuệ. Các kết quả đạt được có thể là sự tăng thêm các tài sản tài chính, tài sản vật chất, tài sản trí tuệ và nguồn lực.

Đầu tư theo nghĩa hẹp chỉ bao gồm những hoạt động sử dụng các nguồn lực ở hiện tại nhằm đêm lại cho nền kinh tế – xã hội những kết quả trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã sử dụng để đạt được các kết quả đó. Đầu tư là gì

Từ đây có khái niệm về đầu tư như sau: Đầu tư là hoạt động sử dụng các nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động và trí tuệ để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.

Khái niệm Quỹ đầu tư ngắn hạn

Đầu tư tài chính là một trong những phương tiện kiếm tiền cho tất cả mọi người không chỉ riêng các tổ chức kinh doanh tiền tệ, doanh nghiệp kinh doanh mà còn giúp các cá nhân trong nền kinh tế đầu tư thông qua thị trường tài chính

Quỹ đầu tư ngắn hạn (SHORT-TERM INVESTMENT FUNDS) là tên thường dùng cho các quỹ đầu tư được tổ hợp lại để đầu tư vào các trái phiếu chính phủ hay công cụ thị trường tiền tệ ngắn hạn. Cũng được gọi là các quỹ ngắn hạn. Các ví dụ là các quỹ hỗ tương thị trường tiền tệ, các quỹ đầu tư tập hợp này được quản lý bởi bổ phận ủy thác ngân hàng, và các quỹ miễn thuế được đầu tư vào chứng khoán được phát hành bởi chính quyền tiểu bang và địa phương. Một số quỹ này có yêu cầu về đầu tư tối thiểu, có thể được mua hay bán bất cứ lúc nào, và là các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao. Các quỹ đầu tư tập hợp lại bao gồm phần lớn các tài sản đáo hạn 91 ngày hoặc ít hơn, và có thể chi trả theo yêu cầu.

Short-term Investment Funds là Tên thường dùng cho các quỹ đầu tư được tổ hợp lại để đầu tư vào các trái phiếu Chính phủ và công cụ thị trường tiền tệ ngắn hạn. Cũng được gọi là các quỹ ngắn hạn. Các ví dụ là các quỹ hỗ tương thị trường tiền tệ, các quỹ đầu tư tập hợp này được quản lý bởi bộ phận Ủy thác ngân hàng, và các quỹ miễn thuế được đầu tư vào chứng khoán được phát hành bởi chính quyền tiểu bang và địa phương. Một số quỹ này có yêu cầu về đầu tư tối thiểu, có thể được mua hay bán bất cứ lúc nào, và là các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao. Các quỹ đầu tư tập hợp lại bao gồm phần lớn các tài sản đáo hạn 91 ngày hoặc ít hơn, và có thể chi trả theo yêu cầu

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Short-term financial investment) là chỉ tiêu tài sản trên bảng cân đối kế toán của một công ty.

Chỉ tiêu này bao gồm bất cứ khoản đầu tư nào mà một công ty thực hiện với thời gian dưới 1 năm như đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ…), cho vay ngắn hạn, các khoản trích lập dự phòng đầu tư ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn đã trình bày trong chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”, tức là tiền gửi dưới 3 tháng.

Hầu hết các công ty có vị thế tiền mặt mạnh đều có tài khoản các khoản đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán. Điều này có nghĩa là một công ty có thể đủ sức đầu tư thặng dư tiền mặt vào cổ phiếu và trái phiếu để tìm kiếm được lợi nhuận cao hơn so với việc đem tiền mặt thặng dư đi gửi tiết kiệm.

Tuy nhiên có nhiều tiền mặt không hẳn đồng nghĩa với việc công ty làm ăn tốt. Vì nếu công ty sử dụng số tiền mặt đó không hiệu quả thì sẽ đem lại những thiệt hại không nhỏ. BBC và SBT là một số ví dụ. Thay vì đầu tư sản xuất, các công ty này đã dùng tiền mặt thu được từ việc phát hành cổ phiếu để đầu tư vào những lĩnh vực không phải sở trường của học như mua cổ phiếu và bất động sản, và kết quả là bị lỗ nặng khi thị trường chứng khoán đi xuống và nền kinh tế gặp khó khăn.

Các thuật ngữ liên quan

Chứng khoán (Securities) là bằng chứng xác nhận quiền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. (Theo qui định tại Luật Chứng khoán 2010)

Chứng khoán kinh doanh bao gồm:

- Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán

- Các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác

Cổ phiếu (Stocks) là loại chứng khoán xác nhận quiền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành (Theo Luật chứng khoán 2010).

Trái phiếu (Bonds) là loại chứng khoán có thu nhập cố định, nó đại diện cho một nghĩa vụ tài chính của chủ thể phát hành, với lời hứa sẽ thanh toán một khoản tiền xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh

Kết cấu

Bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh mua vào

Bên Có: Giá trị ghi sổ chứng khoán kinh doanh khi bán

Số dư bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh tại thời điểm báo cáo

Nội dung

Tài khoản 121 - Chứng khoán kinh doanh, có ba tài khoản cấp hai:

- Tài khoản 1211 - Cổ phiếu: Phản ánh tình hình mua, bán cổ phiếu với mục đích nắm giữ để bán kiếm lời.

- Tài khoản 1212 - Trái phiếu: Phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại trái phiếu nắm giữ để bán kiếm lời.

- Tài khoản 1218 - Chứng khoán và công cụ tài chính khác: Phản ánh tình hình mua, bán các loại chứng khoán và công cụ tài chính khác theo qui định của pháp luật để kiếm lời, như chứng chỉ quĩ, quiền mua cổ phần, chứng quiền, quiền chọn mua, quiền chọn bán, hợp đồng tương lai, thương phiếu…

Tài khoản này còn phản ánh cả tình hình mua, bán các loại giấy tờ có giá khác như thương phiếu, hối phiếu để bán kiếm lời.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kế toán tài chính, NXB Tài chính; Thông tư 200/2014/TT-BTC)

 

Danh mục đầu tư ngắn hạn đầu tư chủ yếu vào các vấn đề thu nhập cố định ở mức đầu tư của Tập đoàn và các khoản đầu tư khác của U. Trong tình hình bình thường, các quỹ này có xu hướng có thời gian đáo hạn trung bình có hiệu quả từ một đến bốn năm hoặc khoảng thời gian từ một đến ba năm. Các loại quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư thận trọng hơn do mức độ nhạy cảm với lãi suất thấp hơn so với các quỹ thu nhập cố định dài hạn khác. Vì sự an toàn của họ, năng suất của các quỹ này có xu hướng thấp. Tuy nhiên, với loại tài sản, một số quỹ tương hỗ ngắn hạn có lợi nhuận hấp dẫn. Dưới đây là danh sách ba quỹ trái phiếu ngắn hạn có năng suất cao và không có doanh số bán hàng nào vào tháng 3 năm 2016.

Quỹ Trái phiếu Ngắn hạn ngắn hạn của Hoa Kỳ (USSBX) tìm cách xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng của trái phiếu ngắn hạn để bảo vệ đầu tư của nhà đầu tư đồng thời mang lại thu nhập cao hơn tiềm năng hơn các quỹ thị trường tiền tệ. Trong tình hình bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản của mình trong một loạt các chứng khoán nợ đầu tư với mức đáo hạn danh mục đầu tư trung bình bằng đô la là ba năm hoặc ít hơn. USSBX được quản lý bởi ba cá nhân có 60 năm kinh nghiệm quản lý đầu tư kết hợp.

Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ đầu tư vào 519 trái phiếu riêng lẻ. Thời gian đáo hạn trung bình của danh mục đầu tư là 2. 36 năm và thời hạn của nó là 1. 89 năm. Quỹ có một phiên bản beta là 0. 28 so với Barclays Capital U. S. Aggregate Index. Phân bổ tài sản của USSBX như sau: trái phiếu doanh nghiệp trong nước 47. 86%, trái phiếu quốc tế 16. 42%, chứng khoán hỗ trợ tài sản 10.78%, chứng khoán thế chấp 9. 03%, trái phiếu chính phủ Mỹ 7. 20% và chứng khoán khác 8. 71%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,62%, và lợi nhuận của SEC 30 ngày là 2. 37%.

Quỹ đầu tư ngắn hạn Baird

Quỹ đầu tư ngắn hạn Baird ("BSBSX") tìm kiếm tỷ lệ lợi tức hàng năm, trước khi chi phí của quỹ, cao hơn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của Chỉ số Ngân hàng Chính phủ Hoa Kỳ / Chỉ số tín dụng 1-3 năm của Barclays. BSBSX được quản lý thông qua một phương pháp tiếp cận trung lập với thời gian, với trọng tâm là giữ một tầm nhìn dài hạn trong quan điểm. Thông thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản của ngân hàng tại chính phủ Ucraina và các đơn vị thuộc khu vực công, chứng khoán trong nước và quốc tế, hậu trái phiếu thế chấp, trái phiếu doanh nghiệp trong và ngoài nước.

BSBSX có 513 cổ phiếu khác nhau, có thời hạn hiệu lực trung bình là 1. 95 năm và thời gian hiệu lực trung bình là 1. 94 năm. Quỹ này là 61%, 5% đầu tư vào nợ công, 20% 3% kho bạc U. và nợ chính phủ khác, 8. Chứng khoán có đảm bảo về thế chấp 9%, chứng khoán 8,8% và 0.5% tiền mặt. Tỷ lệ chi phí của loại quỹ này là 0. 55%, và lợi tức của SEC hiện tại là 30 ngày là 1. 75%. Loại quỹ của Quỹ Trái phiếu ngắn hạn Baird ("BSBIX") có tỷ lệ chi phí là 0,30% và năng suất là 1,99%, nhưng mức đầu tư tối thiểu là 25.000 USD.

Vanguard Short-Term Quỹ Đầu tư Chứng khoán Quỹ Đầu tư

Quỹ Đầu tư Ngắn hạn (VFSTX) đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, các khoản cho vay tiêu dùng và trái phiếu chính phủ của U. S. Danh mục đầu tư được thiết kế để cho các nhà đầu tư tiếp xúc với trái phiếu có mức đầu tư với kỳ hạn ngắn hạn có chất lượng vừa và cao. Đây là một trong những quỹ trái phiếu ngắn hạn lớn nhất với 53 đô la. 3 tỷ đồng trong tài sản quản lý.

VFSTX đầu tư vào 2, 171 chứng khoán khác nhau, có thời gian đáo hạn trung bình là 3 năm và có thời hạn là 2,6 năm. Khoảng 75% tài sản có chất lượng tín dụng từ A3 trở lên. Trong khi các khoản đầu tư của quỹ đã trải ra trên 10 loại khác nhau, 66. 3% danh mục đầu tư được đầu tư vào các vấn đề công nghiệp, tài chính và kho bạc. Phiên bản beta của nó so với chỉ số Barclays U. S. Aggregate Bond Index là 0.36 và là 0.86 so với Chỉ số Trái phiếu tín dụng Barclays U. S. 1-5. Tỷ lệ chi phí của VFSTX là 0,2%, rẻ hơn 75% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ có cổ phần tương tự. Lợi tức SEC của nó 30 ngày là 1,98%.