1. Điều kiện niêm yết

Để được niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), tổ chức phát hành trong nước cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện về hoạt động:

- Hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần: Tổ chức phát hành phải hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

- Thời gian hoạt động: Công ty phải có thời gian hoạt động tối thiểu 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ niêm yết.

- Kết quả kinh doanh: Công ty phải có kết quả kinh doanh dương trong 2 năm gần nhất trước khi nộp hồ sơ niêm yết.

- Tiêu chí về tài chính và hiệu quả kinh doanh: Đáp ứng các tiêu chí cụ thể về lợi nhuận sau thuế (ROE), vốn chủ sở hữu, doanh thu, và các chỉ số tài chính khác theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều kiện về tài chính:

- Quản trị tài chính: Công ty phải có hệ thống quản trị tài chính lành mạnh và minh bạch.

- Khả năng thanh toán: Công ty phải có khả năng thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn.

- Tỷ lệ nợ và khả năng thanh khoản: Đáp ứng các tiêu chí về tỷ lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thanh toán ngắn hạn, và các chỉ số tài chính khác theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

Điều kiện về quản trị:

- Ban lãnh đạo và Ban kiểm toán: Công ty phải có Ban lãnh đạo và Ban kiểm toán uy tín, có năng lực và kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.

- Hệ thống quản trị công ty: Công ty phải có hệ thống quản trị công ty minh bạch, tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực quốc tế.

- Quyền lợi cổ đông: Công ty phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông thiểu số.

Điều kiện khác:

- Công bố thông tin: Công ty phải đáp ứng các yêu cầu về công bố thông tin và minh bạch thông tin của Sở giao dịch chứng khoán.

- Tuân thủ pháp luật: Công ty không được vi phạm pháp luật về chứng khoán và các quy định liên quan.

Quy trình niêm yết

- Chuẩn bị hồ sơ:

Công ty chuẩn bị hồ sơ niêm yết bao gồm các tài liệu tài chính, báo cáo kiểm toán, các thông tin về quản trị công ty, và các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

- Nộp hồ sơ:

Công ty nộp hồ sơ niêm yết cho Sở giao dịch chứng khoán.

- Thẩm định hồ sơ:

Sở giao dịch chứng khoán tiến hành thẩm định hồ sơ niêm yết của công ty.

- Quyết định niêm yết:

Sau khi thẩm định, nếu công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán sẽ ra quyết định niêm yết chứng khoán của công ty.

- Thông báo niêm yết:

Sở giao dịch chứng khoán thông báo công khai về việc niêm yết chứng khoán của công ty.

Việc niêm yết chứng khoán đòi hỏi các công ty phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về hoạt động, tài chính, quản trị và các yêu cầu khác theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 

2. Hồ sơ niêm yết

Quy trình niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành trong nước gồm các bước chi tiết sau:

- Nộp hồ sơ niêm yết:

Tổ chức phát hành chuẩn bị và nộp hồ sơ niêm yết đầy đủ và hợp lệ đến Sở giao dịch chứng khoán (HNX hoặc HOSE). Hồ sơ này bao gồm các tài liệu cần thiết như đơn đề nghị niêm yết, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, và các tài liệu liên quan khác.

- Thẩm định hồ sơ niêm yết:

Sở giao dịch chứng khoán tiến hành thẩm định hồ sơ niêm yết để kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các tài liệu. Quá trình thẩm định này đảm bảo rằng tổ chức phát hành đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành.

- Thẩm tra thực tế:

Nếu hồ sơ niêm yết được xác định là hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán sẽ tổ chức thẩm tra thực tế tại tổ chức phát hành. Việc thẩm tra thực tế nhằm xác minh tình trạng hoạt động, quản trị, và tình hình tài chính của tổ chức phát hành.

- Trình hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước:

Sau khi hoàn tất thẩm tra thực tế, Sở giao dịch chứng khoán sẽ trình hồ sơ niêm yết của tổ chức phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) để xem xét và quyết định. UBCKNN sẽ kiểm tra lần cuối cùng để đảm bảo mọi yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn được đáp ứng.

- Quyết định chấp thuận niêm yết:

Nếu UBCKNN chấp thuận, Sở giao dịch chứng khoán sẽ thông báo chính thức cho tổ chức phát hành về quyết định niêm yết. Đồng thời, thông tin về việc niêm yết chứng khoán sẽ được công bố rộng rãi để đảm bảo tính minh bạch và công khai.

- Thực hiện các thủ tục sau niêm yết:

Sau khi được chấp thuận, tổ chức phát hành phải thực hiện các thủ tục sau niêm yết theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán. Điều này bao gồm việc công bố thông tin định kỳ và đột xuất, tuân thủ các quy định về quản trị công ty và các nghĩa vụ khác đối với cổ đông và thị trường chứng khoán.

Thủ tục niêm yết chứng khoán bao gồm nộp hồ sơ niêm yết, thẩm định hồ sơ, thẩm tra thực tế, trình hồ sơ lên UBCKNN, quyết định chấp thuận niêm yết, và thực hiện các thủ tục sau niêm yết. Mỗi bước đều quan trọng trong việc đảm bảo quá trình niêm yết diễn ra minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

 

3. Thủ tục niêm yết

Để niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (HNX hoặc HOSE), tổ chức phát hành trong nước cần thực hiện các bước sau:

- Chuẩn bị và nộp hồ sơ niêm yết

Tổ chức phát hành cần chuẩn bị hồ sơ niêm yết bao gồm:

+ Giấy đề nghị niêm yết chứng khoán.

+ Bản sao quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị về việc niêm yết.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong hai năm gần nhất.

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm gần nhất.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu pháp lý tương đương.

+ Các tài liệu khác theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở giao dịch chứng khoán.

- Thẩm định hồ sơ niêm yết

Sở giao dịch chứng khoán tiến hành thẩm định hồ sơ niêm yết, bao gồm:

+ Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ.

+ Đánh giá các chỉ số tài chính và hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành.

+ Xem xét các tiêu chí về quản trị công ty và các yêu cầu khác theo quy định.

- Thẩm tra thực tế tại tổ chức phát hành

Nếu hồ sơ niêm yết hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán sẽ tổ chức thẩm tra thực tế tại tổ chức phát hành để:

+ Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, quy trình hoạt động, hệ thống quản lý.

+ Đánh giá các rủi ro tiềm ẩn và mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức phát hành.

- Trình hồ sơ lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sau khi hoàn thành thẩm tra thực tế, Sở giao dịch chứng khoán sẽ trình hồ sơ niêm yết của tổ chức phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét và quyết định.

- Quyết định và thông báo niêm yết

Nếu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho niêm yết, Sở giao dịch chứng khoán sẽ:

+ Thông báo bằng văn bản cho tổ chức phát hành về việc chấp thuận niêm yết.

+ Công bố thông tin về việc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành trên trang thông tin điện tử và các kênh thông tin chính thức khác.

- Thực hiện các thủ tục sau niêm yết

Sau khi nhận được quyết định chấp thuận niêm yết, tổ chức phát hành cần thực hiện các thủ tục sau:

+ Công bố thông tin đầy đủ và chính xác theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

+ Hoàn tất các thủ tục hành chính liên quan đến việc niêm yết.

+ Đăng ký và lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

+ Chuẩn bị các thủ tục và tài liệu cần thiết cho ngày giao dịch đầu tiên.

Quá trình niêm yết chứng khoán đòi hỏi tổ chức phát hành phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước từ chuẩn bị hồ sơ, thẩm định, thẩm tra thực tế, đến trình hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau niêm yết. Việc tuân thủ đúng quy trình giúp đảm bảo tính minh bạch, công khai và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và tăng cường uy tín của thị trường chứng khoán.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Quy định thời gian giao dịch chứng khoán trên sàn tại Việt Nam?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.