1. Quy định về người nộp phí 

Căn cứ tại Điều 2 Nghị định 92/2021/TT-BTC, ta hiểu người nộp phí là đối tươ như sau:

- Các ứng viên có đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham gia vào quá trình xét tuyển hoặc dự thi để nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuân thủ việc nộp phí theo quy định được ghi trong Thông tư này.

- Việc nộp phí được thực hiện theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng hoặc Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

2. Quy định về tổ chức thu phí

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 92/2021/TT-BTC quy định về tổ chức thu phí như sau:

- Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng.

- Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

3. Mức thu phí thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức 

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

Số TT Nội dung thu Đơn vị tính Mức thu
I Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)    
  - Dưới 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 500.000
  - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 400.000
  - Từ 500 thí sinh trở lên Đồng/thí sinh/lần 300.000
II Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức    
1 Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức I    
  Dưới 50 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 1.400.000
  Từ 50 đến dưới 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 1.300.000
  Từ 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 1.200.000
2 Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức II, hạng III, hạng IV    
  - Dưới 100 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 700.000
  - Từ 100 đến dưới 500 thí sinh Đồng/thí sinh/lần 600.000
  - Từ 500 thí sinh trở lên Đồng/thí sinh/lần 500.000
III Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Đồng/Ba  

 

4. Người nộp phí thi tuyển công chức, viên chức

Người đủ tiêu chuẩn tham gia tuyển dụng công chức hoặc viên chức, cũng như những người muốn dự thi nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, cần tuân theo quy định về việc nộp phí được quy định trong Thông tư 92/2021/TT-BTC.

Phí thi cần được nộp theo thông báo mà Hội đồng tuyển dụng hoặc Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thông báo.

 

5. Tổ chức thu phí thi tuyển công chức

Cơ quan hoặc đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức hoặc viên chức có quyền thu phí trong quá trình tuyển dụng.

Cơ quan hoặc đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức hoặc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức có thẩm quyền thu phí dự thi nâng ngạch hoặc thăng hạng.

Quản lý và sử dụng phí thi tuyển công chức:

- Đơn vị sự nghiệp công lập thu phí và sử dụng 100% số tiền thu được để chi tiêu theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 120/2016/NĐ-CP về chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Phí và Lệ phí.

- Cơ quan thu phí nhà nước phải nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách quốc gia. Ngân sách nhà nước bố trí nguồn kinh phí để trang trải chi phí thực hiện công việc và thu phí theo chế độ, định mức được quy định trong ngân sách. Trường hợp cơ quan thu phí là cơ quan nhà nước được giao chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại Nghị định 120/2016/NĐ-CP, sử dụng 100% số tiền thu để chi trả các chi phí theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

- Những vấn đề liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, và chứng từ thu không được đề cập trong Thông tư này phải tuân theo quy định của Luật Phí và Lệ phí, Nghị định 120/2016/NĐ-CP, Luật Quản lý thuế, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, và Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

 

6. Tầm quan trọng của việc tuyển dụng công chức, viên chức 

Trong tổng thể các yếu tố cần thiết cho sự phát triển KT - XH của quốc gia nói chung và từng địa phương nói riêng thì nhân tố con người luôn được xác định là yếu tố cơ bản, quan trọng, có tính chất quyết định và giữ vai trò chi phối đối với các yếu tố khác. Điều này luôn được khẳng định và chứng minh bởi quá trình trình xây dựng và phát triển của nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới mà Singapore, Nhật Bản là những điển hình đi lên từ trong những điều kiện hết sức khó khăn về điều kiện tự nhiên. Ngày nay, sự giàu mạnh của một quốc gia không còn phụ thuộc quá nhiều ở diện tích lớn hay nhỏ, dân số đông hay ít và tài nguyên có phong phú, đa dạng hay không,… dù đây là những nguồn lực rất quan trọng mà cái được quan tâm nhiều nhất chính là yếu tố con người được chuẩn bị, đầu tư và khai thác như thế nào.

Đội ngũ công chức, viên chức là một bộ phận của nguồn nhân lực khu vực công – yếu tố cấu thành quan trọng của nguồn nhân lực xã hội mà những đóng góp của họ luôn có vai trò đặc biệt to lớn trong toàn bộ thành tựu phát triển chung về KT - XH của quốc gia và địa phương.     

Thứ nhất, hoạt động của đội ngũ công chức, viên chức góp phần tạo ra định hướng phát triển, dẫn dắt các quá trình xã hội và hành vi, hoạt động của công dân, tổ chức. Kết quả sự thể hiện ý chí của các nhà lãnh đạo, quản lý hay nói cách khác là những quyết định lãnh đạo, quản lý được ban hành bởi các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp, các cá nhân có thẩm quyền và thậm chí ngay bên trong mỗi tổ chức thuộc khu vực công đều có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ công chức, viên chức.

Thứ hai, hoạt động của công chức góp phần thúc đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội quốc gia và địa phương. Hoạt động của công chức diễn ra trên nhiều phạm vi, lĩnh vực khác nhau gắn liền chức chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức thuộc khu vực công, bắt đầu từ hoạt động mang tính lãnh đạo, định hướng của Đảng, sự quản lý của các cơ quan nhà nước, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội cho đến hoạt động cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho xã hội của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tất cả đều tạo ra những khía cạnh tác động khác nhau đến đời sống xã hội. 

Thứ ba, chất lượng hoạt động của công chức quyết định đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hiệu quả việc sử dụng các nguồn lực của địa phương. Cơ quan nhà nước là tổ chức công quyền đại diện cho cho toàn xã hội khai thác và sử dụng các nguồn lực của quốc gia, địa phương cho các mục tiêu khác nhau của từng thời kỳ phát triển, đồng thời là chủ thể trực tiếp thực hiện sự tác động mang tính chất toàn diện, bao trùm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, các cơ quan nhà nước này lại được vận hành thông qua những con người cụ thể là đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước. Do đó, khi công chức hoạt động có hiệu quả là chính là động lực trực tiếp làm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước được tăng cường về tính hiệu lực, hiệu quả, đồng nghĩa với việc các nguồn lực của quốc gia, địa phương sẽ được khai thác hợp lý, tiết kiệm cho các mục tiêu phát triển.

Thứ tư, trong mối quan hệ với dân, hoạt động của công chức sẽ góp phần tạo lập và tăng cường mối quan hệ giữa dân với Đảng, Nhà nước. Cán bộ, công chức là đại diện, bộ mặt của Đảng, Nhà nước. Trong quan hệ giải quyết công việc liên quan với cơ quan, tổ chức, công dân, chất lượng hoạt động cũng như từng thái độ, hành vi của công chức đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến cách nhìn và đánh giá của người dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý, phục vụ của Nhà nước, nhất là giai đoạn tăng cường phát huy dân chủ như hiện nay. Chính vì vậy, niềm tin và mối quan hệ giữa dân với Đảng, Nhà nước có được củng cố, thắt chặt hay không là phụ thuộc rất lớn ở đội ngũ công chức.

Tóm lại, công chức có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của quá trình phát triển KT - XH, sự nghiệp CNH, HĐH và công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Vì vậy, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng để nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ, năng lực chuyên môn và khả năng hoạt động thực tiễn cho công chức là công việc hết sức quan trọng và cần thiết hiện nay.

>>> Xem thêm: Viên chức chuyển sang công chức không qua thi tuyển cần điều kiện gì?

Trên đây là tư vấn, phân tích quy định pháp luật của chúng tôi. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.