Quy luật Okun (Okuiis law) là mối quan hệ thống kê đáng tin cậy giữa tỷ lệ thất nghiệp và những thay đổi trong tổng sản phẩm quốc dân thực hiện do Arthur Okun (1929-1979) phát hiện ra. Theo Okun, nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm 1 phần trăm, thì sản lượng thực hiện sẽ tăng khoảng 2 phần trăm.