1. Khái niệm và vai trò của giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

1.1 Khái niệm giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan là hoạt động sử dụng kiến thức chuyên môn về pháp luật, khoa học, kỹ thuật để xác định các yếu tố liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan nhằm phục vụ cho hoạt động giải quyết tranh chấp, thi hành án, điều tra, truy tố, xét xử về quyền tác giả, quyền liên quan.

1.2 Mục đích và vai trò giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

- Bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan và người sử dụng tác phẩm: Việc giám định quyền tác giả và quyền liên quan là một phần quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Quá trình này giúp xác định và xác nhận ai là tác giả của một tác phẩm, ai là chủ sở hữu quyền liên quan và quyền tác giả của tác phẩm đó, cũng như quyền của người sử dụng tác phẩm. Dưới đây là một số phần chính của quá trình giám định này:

 • Xác định tác giả
 • Xác định quyền tác giả và quyền liên quan, chủ sở hữu quyền
 • Xác định chủ sở hữu quyền liên quan

Trong quá trình giám định này, các chuyên gia pháp lý, nhà sư phạm, hoặc các tổ chức có thẩm quyền thường được sử dụng để đảm bảo rằng việc xác định quyền tác giả và quyền liên quan là chính xác và công bằng. Điều này giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả và chủ sở hữu quyền liên quan, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tác phẩm một cách hợp pháp và công bằng.

- Góp phần giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan một cách công bằng, khách quan, đúng pháp luật: Quá trình giám định tư pháp trong việc giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan đòi hỏi sự công bằng, khách quan và tuân thủ đúng pháp luật. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng mà quá trình này cần tuân thủ:

 • Khách quan và không thiên vị: Quá trình giám định phải được thực hiện một cách khách quan, không thiên vị và không ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân hoặc lợi ích riêng của các bên liên quan. Các chuyên gia phải tiếp cận vấn đề một cách trung lập và dựa trên các bằng chứng và thông tin có sẵn.
 • Công bằng và minh bạch: Quá trình giám định phải được tiến hành một cách công bằng và minh bạch, cho phép cả hai bên trong tranh chấp và các bên liên quan có cơ hội trình bày quan điểm và bằng chứng của mình. Thông tin và quy trình giám định phải được công bố.
 • Tuân thủ pháp luật: Quá trình giám định phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật và quy định liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan. Các chuyên gia và tổ chức tham gia giám định phải có kiến thức và hiểu biết vững về pháp luật liên quan và áp dụng chúng một cách đúng đắn.
 • Sử dụng phương tiện và phương pháp chính xác: Quá trình giám định cần sử dụng các phương tiện và phương pháp chính xác để thu thập và đánh giá bằng chứng, bao gồm cả việc sử dụng các chuyên gia có kinh nghiệm và đào tạo.
 • Tôn trọng quyền riêng tư và bí mật: Quá trình giám định phải tôn trọng quyền riêng tư và bí mật của các bên liên quan và không được tiết lộ thông tin nhạy cảm một cách trái phép.
 • Bằng cách tuân thủ những nguyên tắc này, quá trình giám định tư pháp có thể đảm bảo rằng việc giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan được thực hiện một cách công bằng, khách quan và đúng pháp luật, tạo điều kiện cho các bên liên quan đạt được sự công bằng và hài lòng.

- Hỗ trợ cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan: Quá trình giám định tư pháp có thể cung cấp hỗ trợ quan trọng cho cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố và xét xử các vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan. Dưới đây là một số cách mà quá trình giám định này có thể hỗ trợ:

 • Thu thập và phân tích bằng chứng
 • Chứng minh về sự vi phạm
 • Chứng kiến chuyên môn
 • Hỗ trợ trong việc xác định thiệt hại và yêu cầu bồi thường
 • Cung cấp tư vấn chuyên môn

Tóm lại, quá trình giám định tư pháp có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, truy tố và xét xử các vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan bằng cách cung cấp bằng chứng, chứng kiến chuyên môn và tư vấn chuyên môn.

 

2. Các chủ thể tham gia vào quá trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

-  Người yêu cầu giám định: Tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan; Người sử dụng tác phẩm; Cơ quan, tổ chức có liên quan đến tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan.

-  Giám định viên tư pháp: Phải có trình độ chuyên môn về pháp luật, khoa học, kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; Được bổ nhiệm và công bố theo quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

-  Cơ quan, tổ chức có liên quan: Cơ quan tiến hành tố tụng; Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

 

3.  Quy trình thực hiện giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

3.1 Các bước trong quy trình giám định

 • Tiếp nhận yêu cầu giám định;
 • Thẩm tra hồ sơ yêu cầu giám định;
 • Tiến hành giám định;
 • Lập kết luận giám định;
 • Trao kết luận giám định cho người yêu cầu giám định.

 

3.2 Yêu cầu đối với từng bước trong quy trình giám định

- Yêu cầu đối với người yêu cầu giám định: Có đủ tư cách và điều kiện theo quy định; Nộp hồ sơ yêu cầu giám định đầy đủ, hợp lệ.

- Yêu cầu đối với giám định viên tư pháp: Thực hiện giám định một cách khách quan, trung lập, đúng pháp luật; Lập kết luận giám định đầy đủ, chính xác, có căn cứ khoa học, kỹ thuật.

- Yêu cầu đối với kết luận giám định: Nội dung kết luận giám định phải rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu; Kết luận giám định phải có căn cứ khoa học, kỹ thuật và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

4.  Hồ sơ yêu cầu giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

Hồ sơ cần bao gồm các tài liệu được điền đầy đủ, chính xác theo quy định sau đây:

 • Đơn yêu cầu giám định;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách và quyền của người yêu cầu giám định;
 • Tác phẩm được giám định (bản gốc hoặc bản sao);
 • Các tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến việc giám định.

 

5. Kết quả giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan

5.1  Nội dung kết luận giám định

 • Xác định tác giả của tác phẩm;
 • Xác định chủ sở hữu quyền liên quan đối với tác phẩm;
 • Xác định giá trị của tác phẩm;
 • Xác định các yếu tố khác liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

 

5.2  Hiệu lực của kết luận giám định

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, kết luận giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan có hiệu lực pháp lý như sau:

- Về mặt thời gian: Kết luận giám định tư pháp có hiệu lực từ ngày ban hành và có giá trị trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày ban hành. Sau thời hạn 01 năm, nếu đương sự yêu cầu, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp có thể gia hạn hiệu lực của kết luận giám định tư pháp nhưng không quá 02 lần, mỗi lần gia hạn không quá 06 tháng.

- Về mặt không gian: Kết luận giám định tư pháp có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

- Về mặt đối tượng: Kết luận giám định tư pháp có hiệu lực đối với các đương sự trong vụ việc đã yêu cầu giám định tư pháp và những người có liên quan trực tiếp đến nội dung giám định.

- Về mặt giá trị chứng cứ: Kết luận giám định tư pháp là một loại chứng cứ được sử dụng trong tố tụng dân sự, hành chính, tố tụng hình sự. Kết luận giám định tư pháp có giá trị chứng minh cao hơn các loại chứng cứ khác, chỉ có thể bị bác bỏ nếu có căn cứ chứng minh là kết luận giám định tư pháp sai trái do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp.

Lưu ý:

• Kết luận giám định tư pháp chỉ có giá trị tham khảo trong trường hợp chưa có bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

• Khi có bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền hoặc quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về quyền tác giả, quyền liên quan thì kết luận giám định tư pháp không còn hiệu lực.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm một số quy định sau: Kết luận giám định tư pháp phải được lập thành văn bản, có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.Kết luận giám định tư pháp phải được ký tên, đóng dấu bởi người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp. Kết luận giám định tư pháp phải được công bố theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, kết luận giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan là một loại chứng cứ quan trọng trong tố tụng, có hiệu lực pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, kết luận giám định tư pháp chỉ có giá trị tham khảo trong trường hợp chưa có bản án, quyết định của Tòa án có thẩm quyền hoặc chưa có quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Trên đây là bài viết về Giải mã Quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan. Để sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của Luật Minh Khuê, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh dưới đây:

Gửi yêu cầu dịch vụ qua email: lienhe@luatminhkhue.vn hoặc qua 1900.6162 để được hỗ trợ các vấn đề pháp luật chung.

Điện thoại: yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648 (Luật sư: Tô Thị Phương Dung)