Quyền truy đòi (RECOUSE) là khả năng buộc thanh toán. Theo luật về công cụ khả nhượng, quyền truy đòi chuyển quyền thu hồi từ một người phát hành hay ký hậu công cụ khả nhượng như chi phiếu hay hối phiếu. Khi hợp đồng bán trả góp được bán cho ngân hàng dựa trên cơ sở truy đòi, nhà bán lẻ có trách nhiệm hoàn toàn về chứng từ nếu xảy ra khả năng không thu hồi nợ. Trong tài trợ thương mại, trong đó người cho vay mua các khoản phải thu của thương nhân, công ty tài chính có quyền tính lại chi phí hóa đơn bị nghi ngờ cho khách hàng, và ghi nợ vào tài khoản của khách hàng. Ngược lại, việc bao thanh toán được thực hiện dựa trên cơ sở không truy đòi; nói cách khác, bên mua các khoản thu tín dụng phải thu của thương nhân thực hiện trước việc đánh giá tín dụng và chấp nhận mọi rủi ro không thanh toán tín dụng.