1. Giới thiệu tác giả

Sách Sổ tay công tác thủy lợi - Quy định chi tiết thi hành Luật thủy lợi do tác giả Vũ Tươi hệ thống.

2. Giới thiệu hình ảnh sách

 

Sách Sổ tay công tác thủy lợi - Quy định chi tiết thi hành Luật thủy lợi

Sách Sổ tay công tác thủy lợi - Quy định chi tiết thi hành Luật thủy lợi (tác giả Vũ tươi hệ thống)

Tác giả: Vũ Tươi hệ thống

Nhà xuất bản Lao động

3. Tổng quan nội dung sách

Ngày 19-6-2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. Luật này quy định về điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi; đầu tư xây dựng công trình thủy lợi; quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi; dịch vụ thủy lợi; bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.

Vừa qua, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản quy định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, như: Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14-05-2018, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15-05-2018.

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: 

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất: Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn mới nhất

- Luật Thủy lợi năm 2017

- Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi

- Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

- Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

- Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

- Thông tư 73/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Phần thứ hai: Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất

Phần này tác giả tập hợp hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất về thiết kế công trình thủy lợi, thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi và khảo sát công trình thủy lợi đến thời điểm xuất bản sách là 2019.

Dưới đây là trích dẫn quy trình kiểm tra định kỳ công trình thủy lợi theo Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 5061/QĐ-BNN-TCTL ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

4.4 Kiểm tra định kỳ

4.4.1 Tần suất kiểm tra định kỳ

4.4.1.1 Thông thường công tác kiểm tra định kỳ công trình được tiến hành mỗi năm hai đợt vào thời

điểm trước mùa lũ và sau mùa lũ:

a) Kiểm tra trước mùa mưa lũ: chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu vào mùa lũ chính phải hoàn

thành công tác kiểm tra nhằm phát hiện những hư hỏng, thực hiện sửa chữa, duy tu bảo dưỡng kịp

thời, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa mưa lũ;

b) Kiểm tra sau mùa mưa lũ: ngay sau khi mùa mưa lũ chính kết thúc phải tiến hành kiểm tra phát hiện

những hư hỏng của công trình do mưa lũ gây ra, trên cơ sở đó đánh giá hiện trạng công trình sau lũ,

lập báo cáo làm cơ sở cho kế hoạch sửa chữa hàng năm;

c) Đối với cống, kiểm tra định kỳ trước và sau mỗi mùa mưa lũ thực hiện theo 5.2.1.2 của TCVN 8418;

d) Đối với đường ống dẫn nước kiểm tra 3 lần trên năm, vào thời điểm trước mỗi vụ cấp nước và sau

mùa mưa bão;

e) Đối với trạm bơm, thời điểm tiến hành kiểm tra định kỳ và công tác bảo dưỡng, sửa chữa được hoàn

thành trước khi bước vào mùa sản xuất; với trạm bơm tiêu, phải kiểm tra xong trước mùa mưa bão.

4.4.1.2 Đối với công trình có lắp đặt thiết bị quan trắc, thiết bị điện và thiết bị cơ khí, ngoài định kỳ

quy định tại 4.4.1.1, còn phải tuân thủ việc kiểm tra định kỳ theo quy định của nhà sản xuất.

4.4.2 Nội dung kiểm tra định kỳ công trình đầu mối

a) Đối với đập, hồ chứa nước thực hiện theo phụ lục B của TCVN 11699;

b) Đối với cống thực hiện theo 5.2.3 của TCVN 8418;

c) Đối với trạm bơm:

- Trạm bơm điện thực hiện theo 4.2.2.2 của TCVN 8417;

- Trạm bơm chìm thực hiện theo 4.2.2 của TCVN 8638;

- Trạm bơm va tuốc bin thực hiện theo 3.1 của TCVN 8416.

4.4.3 Nội dung kiểm tra định kỳ hệ thống kênh mương

Nội dung kiểm tra định kỳ hệ thống kênh mương thực hiện theo 6.3.2 của TCVN 9164.

4.4.4 Nội dung kiểm tra định kỳ các công trình trên hệ thống kênh mương

4.4.4.1 Ngoài yêu cầu thực hiện các quy định có liên quan tại 6.3.2 của TCVN 9164, một số công trình

và hạng mục công trình trên hệ thống kênh mương còn phải thực hiện các quy định từ Khoản 4.4.4.2

đến 4.4.4.5 dưới đây.

4.4.4.2 Đối với lưới chắn rác, cửa van, máy đóng mở và các thiết bị cơ khí:

Nội dung giống như kiểm tra thường xuyên thực hiện theo Mục a Khoản 4.3.4.2 tiêu chuẩn này; đồng

thời trước mùa mưa lũ phải thực hiện:

- Kiểm tra hệ thống điện cung cấp phục vụ vận hành;

- Kiểm tra khả năng làm việc của các thiết bị cơ khí như máy đống mở van, thiết bị thả phai, các thiết

bị chuyền động như dây cáp, ty van, dây curoa... bằng cách vận hành thử.

4.4.4.3 Đối với cống ngầm, xi phông và tuy nen

Nội dung giống như kiểm tra thường xuyên thực hiện theo Mục b Khoản 4.3.4.2 tiêu chuẩn này; đồng

thời bổ sung thêm các quy định dưới đây.

a) Trước mùa mưa lũ:

- Kiểm tra việc thực hiện sửa chữa, phục hồi những hư hỏng của công trình phải hoàn thành trước thời

gian xảy ra mưa lũ chính.

- Kiểm tra nguyên vật liệu dự phòng và phương án phòng, chống lụt bão cho công trình;

b) Sau mùa mưa lũ:

Kiểm tra tình hình sạt lở, lún sụt, bồi lắng và những hư hỏng của công trình, phục vụ cho việc lên kế

hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời.

c) Mỗi năm có một lần bơm hoặc tháo cạn hết nước trong cống ngầm, xi phông, tuy nen để:

- Kiểm tra tình trạng bồi lắng bên trong công trình;

- Kiểm tra phát hiện những hư hỏng các bộ phận bên trong công trình.

4.4.4.4 Đối với cầu máng

Nội dung giống như kiểm tra thường xuyên thực hiện theo Mục c Khoản 4.3.4.2 và các quy định kiểm

tra bổ sung tại Mục a và b Khoản 4.4.4.3 tiêu chuẩn này.

4.4.4.5 Đối với bậc nước và dốc nước

Nội dung giống như kiểm tra thường xuyên thực hiện theo Mục d Khoản 4.3.4.2 và các quy định kiểm

tra bổ sung tại Mục a và b Khoản 4.4.4.3 tiêu chuẩn này.

4.4.5 Nội dung kiểm tra định kỳ đường ống dẫn nước

Nội dung giống như kiểm tra thường xuyên thực hiện theo Khoản 4.3.5 tiêu chuẩn này; đồng thời bổ

sung các quy định sau:

- Kiểm tra hoạt động của tất cả các van xả khí, xả cát;

- Kiểm tra bồi lắng cát trong ống ;

- Kiểm tra vi phạm các hoạt động xây dựng, sản xuất và các hoạt động hoạt động khác ảnh hưởng

trực tiếp đường ống hoặc trong hành lang bảo vệ đường ống ;

4. Đánh giá bạn đọc

Nội dung cuốn sách hệ thống khá toàn diện các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động về thủy lợi để phục vụ bạn đọc tra cứu thuận tiện. Bên cạnh đó, tác giả còn tập hợp hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất về thiết kế công trình thủy lợi, thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi và khảo sát công trình thủy lợi. 

Nội dung cuốn sách phù hợp với người cán bộ, công chức công tác trong cơ quan nhà nước trong lĩnh vực thủy lợi, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động liên quan đến thủy lợi và bạn đọc quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực này.

Song do tính chất là hệ thống văn bản pháp lý nên qua thời gian, khi các văn bản được hệ thống bị sửa đổi, thay thế thì nội dung trong cuốn sách sẽ không được cập nhật và chỉnh sửa ngay sẽ khiến bạn đọc sử dụng sách gặp khó khăn khi tra cứu và sẽ cần thêm thời gian để đối chiếu với một nguồn khác để chắc chắn về hiệu lực của các quy định.

Cho đến nay cũng đã có thêm nhiều văn bản pháp luật quy định về lĩnh vực thủy lợi. Bạn đọc có thể tham khảo thêm quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi tại Nghị định 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều. Đây là văn bản pháp luật mới nhất đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm năm 2022. Dưới đây là trích dẫn quy định về xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi tại Nghị định này:

Điều 21. Vi phạm quy định về vận hành công trình thủy lợi

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành công trình thủy lợi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp quy định tại Điều 22 của Nghị định này;

b) Không có nhiệm vụ mà tự ý vận hành công trình thủy lợi.

2. Phạt tiền đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định, cụ thể như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi nhỏ theo quy định;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi vừa theo quy định;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi lớn hoặc quan trọng đặc biệt theo quy định.

5. Kết luận

Luật thủy lợi được ban hành năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2018, tuy nhiên để hiểu và vận dụng các quy định pháp luật trong lĩnh vực thủy lợi được chính xác cần thiết sự phổ biến pháp luật sâu rộng hơn. Cuốn sách "Sách Sổ tay công tác thủy lợi - Quy định chi tiết thi hành Luật thủy lợi" được tác giả Vũ Tươi hệ thống chính nhằm mục đích đó.

Bạn đọc hoạt động liên quan trong lĩnh vực thủy lợi có thể lựa chọn cuốn sách "Sách Sổ tay công tác thủy lợi - Quy định chi tiết thi hành Luật thủy lợi" để làm tài liệu tham khảo trong công tác của mình.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ là một nguồn tư liệu đánh giá chất lượng sách hiệu quả tin cậy của bạn đọc. Nếu thấy chia sẻ của chúng tôi hữu ích, bạn hãy lan tỏa nó đến với nhiều người hơn nhé!

Nếu bạn có khó khăn trong việc tra cứu hiệu lực văn bản hay quy định pháp luật trong lĩnh vực nào đó, hãy liên hệ tổng đài 1900.6162 của Luật Minh Khuê, chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp chính xác và nhanh chóng nhất giúp bạn!