Sao y bản chính là sao chép nguyên văn cả về nội dung và hình thức một văn bản từ bản chính, sau đó có dấu thị thực của cơ quan có thẩm quyền.

“Bản sao y bản chính" là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản được trình bày theo thể thức quy định. “Bản sao y bản chính" phải được thực hiện từ “bản chính". Như vậy, khác với “bản sao lục”, “bản sao y bản chính" chỉ có thể thực hiện từ "bản Chính" mới được coi là hợp lệ và được cơ quan có thẩm quyền xem xét để đóng dấu thị thực. Việc ghi nhận giá trị pháp lí như “bẩn chính" của “bản sao y bản chính" được thực hiện theo các quy định của pháp luật như sau: hình thức sao y bản chính; ghi rõ tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền được sao văn bản; số, kí hiệu bản sao; địa danh và ngày, tháng, năm sao; chức vụ, họ tên và chữ kí của người có thẩm quyền: dấu của cơ quan, tổ chức sao văn bản; nơi nhận. Nếu “bản sao y bản chính" được thực hiện đúng quy định, sẽ có giá trị pháp lí như "bần chinh".