Luật sư tư vấn về chủ đề "dân tộc kinh"

dân tộc kinh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dân tộc kinh.

Quyền của người thiểu số trong pháp luật Việt Nam

Quyền của người thiểu số trong pháp luật Việt Nam
Từ khi giành được độc lập năm 1945, Đảng, Nhà nước Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề dân tộc. Đường lối xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam từ trước đến nay trong vấn đề này là bảo đảm sự bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thể hiện như thế nào?

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thể hiện như thế nào?
Hồ Chí Minh khẳng định: "Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc..."

Dân tộc là gì ? Các khái niệm về dân tộc ?

Dân tộc là gì ? Các khái niệm về dân tộc ?
Chúng ta thường dùng khái niệm dân tộc như Việt Nam có 54 dân tộc Anh Em. Vậy, khái niệm dân tộc dưới góc độ pháp lý được định nghĩa như thế nào ? Quy định pháp luật về dân tộc và các khía cạnh liên quan như chính sách đoàn kết dân tộc, hỗ trợ phát triển các dân tộc thiểu số ... Luật Minh Khuê phân tích cụ thể:

Tư vấn xác định lại dân tộc?

Tư vấn xác định lại dân tộc?
Thưa luật sư, tôi mang họ Nguyễn, dân tộc Kinh theo họ và dân tộc của cha tôi, nhưng giờ tôi muốn chuyển sang dân tộc của mẹ (mẹ họ Chìu, dân tộc Dao), thì khi chuyển sang dân tộc của mẹ, tôi có bắt buộc phải chuyển sang họ của mẹ không?