Áo ấm cơm nó có nghĩa là sự đầy đủ về cuộc sống vật chất.

Ví dụ: "Nhân dân Việt Nam cực kì yêu chuộng hòa bình, để khôi phục và mở mang kinh tế và văn hóa, làm cho mọi người dân được hưởng tự do và hạnh phúc áo ấm cơm no”. (Hồ Chí Minh, Những lời kêu gọi).

"Chúng ta nhất định xây dựng được một đời sống hòa bình tươi đẹp, mọi người" điều có công ăn việc làm, áo ấm cơm no”. (Báo Nhân dân, 28-11-1954)