Thông luật (COMMON LAW) là bộ luật dựa trên các quyết định pháp lý và tiền lệ, nó trở thành cơ sở cho hệ thống pháp lý tại Anh và Mỹ (ngoại trừ Louisiana), nơi mà luật dân sự là nền tảng pháp lý). Nhiều khái niệm luật được sử dụng ngày nay, như luật về hợp đồng, cũng xuất phát từ thông luật.