1. Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu được hiểu như thế nào?

Theo quy định tại khoản 30 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, có thể hiểu hồ sơ yêu cầu là bộ sưu tập toàn diện của các tài liệu cần thiết cho các quy trình đấu thầu, mua sắm trực tiếp và chào hàng cạnh tranh. Đây là tài liệu không thể thiếu trong việc chuẩn bị cho một dự án hoặc gói thầu, và cung cấp căn cứ cho nhà thầu và nhà đầu tư để tiến hành chuẩn bị hồ sơ đề xuất và tổ chức quá trình đánh giá để lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư. Bằng việc thu thập và xử lý thông tin này, hồ sơ yêu cầu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tìm kiếm và chọn lựa đối tác cung cấp dịch vụ.

Theo quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu 2013 về chỉ định thầu, có các trường hợp sau đây áp dụng chỉ định thầu cho nhà thầu:

- Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng: Trong trường hợp xảy ra sự cố không thể kiểm soát, gói thầu có thể được chỉ định cho nhà thầu mà không cần thông qua quá trình đấu thầu để đảm bảo rằng các biện pháp khắc phục được triển khai ngay lập tức.

- Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước: Khi các gói thầu liên quan đến thông tin nhạy cảm hoặc an ninh quốc gia, chúng có thể được chỉ định cho các nhà thầu được xác định trước để đảm bảo bí mật và an toàn.

- Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề: Trong những trường hợp cấp bách, khi việc trì hoãn đấu thầu có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng hoặc có thể gây tác động nghiêm trọng đến các công trình liền kề, gói thầu có thể được chỉ định cho nhà thầu mà không thông qua quá trình đấu thầu.

- Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách: Trong tình huống khẩn cấp liên quan đến phòng, chống dịch bệnh, các gói thầu mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư và thiết bị y tế có thể được chỉ định cho nhà thầu mà không cần thông qua quá trình đấu thầu, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các nguyên liệu và thiết bị y tế cần thiết.

2. Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT không có mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu thì phải làm gì?

- Quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 39 quy định chi tiết về việc cung cấp và đăng tải thông tin liên quan đến đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Một điểm quan trọng trong Thông tư này là áp dụng các Mẫu E-HSMT (Hồ sơ mời thầu điện tử) đối với việc lựa chọn nhà thầu không thông qua mạng.

Kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, chủ đầu tư và bên mời thầu phải sử dụng Mẫu E-HSMT để lập hồ sơ mời thầu trong trường hợp không sử dụng hệ thống mạng. Điều này đảm bảo tuân thủ các quy định về đấu thầu được quy định trong Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, bên mời thầu vận dụng các hướng dẫn của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT để tự ban hành hồ sơ yêu cầu trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư cũng đưa ra hướng dẫn cụ thể cho việc lập hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu chỉ định thầu. Bằng cách tham khảo hướng dẫn này, bên mời thầu có thể tự mình hoàn thiện hồ sơ yêu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

Thông tư được xem là một công cụ quan trọng để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính minh bạch trong quá trình đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực này Đối với các gói thầu chỉ định thầu, bên mời thầu phải sử dụng hướng dẫn được nêu trong Thông tư để tự ban hành hồ sơ yêu cầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu và lựa chọn nhà thầu.

- Quy định về Thông tư số 21/2022/TT-BKHĐT :

Theo quy định tại khoản 7 Điều 5, việc lập hồ sơ yêu cầu cho gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu có quy định cụ thể. Chủ đầu tư và bên mời thầu phải sử dụng các Mẫu hồ sơ mời thầu được ban hành kèm theo Thông tư số 08 ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về cung cấp và đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, mà không vi phạm quy định trong Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2022. Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày đó, chủ đầu tư và bên mời thầu phải áp dụng các quy định và Mẫu hồ sơ mời thầu đã được quy định trong Thông tư số 08, đảm bảo tính hợp pháp và đúng quy trình trong quá trình lựa chọn nhà thầu và đấu thầu.

Ngoài ra, Thông tư còn đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sự minh bạch và công bằng trong hoạt động đấu thầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện quy trình đấu thầu trên nền tảng mạng, đảm bảo hiệu quả và hiệu lực của quá trình lựa chọn nhà thầu.

3. Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn

* Mẫu hồ sơ mời thầu cho các gói thầu đấu thầu dịch vụ phi tư vấn. Cụ thể, có hai mẫu hồ sơ mời thầu được áp dụng:

- Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn số 01 (Mẫu số 01): Được áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Điều này có nghĩa là trong quá trình đấu thầu, chỉ có một giai đoạn duy nhất và nhà thầu cần nộp một túi hồ sơ duy nhất theo mẫu này.

- Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn số 02 (Mẫu số 02): Áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Điều này cho biết quá trình đấu thầu sẽ có một giai đoạn duy nhất, tuy nhiên, nhà thầu cần nộp hai túi hồ sơ theo mẫu này.

Việc áp dụng các mẫu hồ sơ mời thầu này giúp đảm bảo tính chuẩn mực và đồng nhất trong quá trình đấu thầu dịch vụ phi tư vấn. Bằng cách sử dụng các mẫu hồ sơ đã được quy định, chủ đầu tư và bên mời thầu có thể đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong việc lựa chọn nhà thầu, đồng thời tăng cường hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong quá trình xử lý hồ sơ.

* Việc lập hồ sơ yêu cầu cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn áp dụng hình thức chỉ định thầu. Theo đó, quy định tại Thông tư này có thể được áp dụng trong quá trình lập hồ sơ yêu cầu, với điều kiện cần đảm bảo không vi phạm quy định tại các Hiệp định thương mại tự do như CPTPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ), EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam) và UKVFTA (Hiệp định Thương mại tự do giữa Vương quốc Anh và Việt Nam).

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định trong các Hiệp định thương mại tự do quốc tế mà Việt Nam tham gia. Khi lập hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư và bên mời thầu cần đảm bảo tuân thủ các quy định và nguyên tắc được quy định trong CPTPP, EVFTA và UKVFTA để đảm bảo tính hợp pháp và công bằng trong quá trình đấu thầu.

Việc đề cập đến các Hiệp định thương mại tự do này cho thấy sự cân nhắc và sự quan tâm của Việt Nam đối với việc đảm bảo tuân thủ các quy định quốc tế trong lĩnh vực đấu thầu. Điều này góp phần nâng cao uy tín và độ tin cậy của quá trình đấu thầu dịch vụ phi tư vấn, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc tạo điều kiện công bằng và minh bạch cho các doanh nghiệp quốc tế tham gia thị trường đấu thầu trong nước.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông tin mà Luật Minh Khuê cung cấp tới quý khách hàng. Ngoài ra quý khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết về chủ đề phân biệt đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, đấu thầu chỉ định của Luật Minh Khuê. Còn điều gì vướng mắc, quy khách vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.