BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15/2008/TT-BCA

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2008

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN VỀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởngTổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an hướng dẫn về trình tựgiải quyết chế độ hưu trí và quà tặng đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉhưu, như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn trình tựgiải quyết chế độ hưu trí và quà tặng đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉhưu.

b) Đối tượng áp dụng

- Sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quanchuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân;

- Công nhân, viên chức Công an nhândân;

- Lao động hợp đồng trong các doanhnghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Công an nhân dân hưởng tiền lương và cácchế độ khác từ nguồn ngân sách nhà nước.

(Sau đây các đối tượng trên gọichung là cán bộ Công an nhân dân)

c) Đối tượng không áp dụng

- Sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyênmôn kỹ thuật Công an nhân dân; công nhân, viên chức Công an nhân dân trước khinghỉ hưu bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc buộcthôi việc.

- Lao động hợp đồng trong các doanhnghiệp, đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Công an nhân dân không hưởng tiền lương,tiền công từ nguồn ngân sách nhà nước.

2. Nguyên tắc thực hiện

Việc thông báo nghỉ chờ hưu; côngbố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí; trao giấy chứng nhận hưutrí và quà tặng của Bộ Công an đối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưuphải đảm bảo chu đáo, trang trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công anvà lãnh đạo Công an các cấp đối với cán bộ Công an nhân dân được nghỉ công táchưởng chế độ hưu trí.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Thông báonghỉ chờ hưu

a) Cơ quan Tổ chức cán bộ của Côngan các đơn vị, địa phương căn cứ vào các quy định về hạn tuổi phục vụ, về điềukiện hưởng chế độ hưu trí; nhu cầu công tác, khả năng chuyên môn, tình trạngsức khoẻ và nguyện vọng của cán bộ Công an nhân dân trong diện nghỉ hưu thuộcđơn vị, địa phương để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định về thời gian nghỉ côngtác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với từng trường hợp cụ thể.

b) Thủ trưởng Công an đơn vị, địaphương có thẩm quyền (theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Công an) xem xét, ra thôngbáo về thời gian nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ Công annhân dân đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

c) Cấp ủy (hoặc Thường vụ cấp ủy)và Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (trực tiếp quản lý cán bộ) tổ chứcthông báo về thời điểm cán bộ Công an nhân dân thuộc đơn vị mình nghỉ chờ hưởngchế độ hưu trí.

Bộ trưởng và Thường vụ Đảng ủy Côngan Trung ương trực tiếp thông báo đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủquyết định nghỉ hưu.

2. Công bốquyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

a) Trách nhiệm của cơ quan tổ chứccán bộ

- Hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo lãnhđạo cấp có thẩm quyền ra quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đúngthời điểm đã được thông báo đối với từng trường hợp cụ thể.

- Chuẩn bị nội dung kế hoạch (địađiểm, thời gian, mời cán bộ chủ trì, thành phần tham dự...), tổ chức buổi côngbố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đúng thời điểm cán bộ Côngan nhân dân được nghỉ chờ hưu theo quy định.

b) Phân công cán bộ chủ trì công bốquyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

- Ở Cơ quan Bộ

+ Đồng chí Bộ trưởng công bố quyếtđịnh nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí Thứ trưởng;

+ Đồng chí Thứ trưởng công bố quyếtđịnh nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí lãnh đạo Tổngcục; lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng do mình phụ trách;

+ Đồng chí Tổng cục trưởng công bốquyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí lãnh đạocấp Cục và tương đương thuộc Tổng cục;

+ Thủ trưởng đơn vị Vụ, Cục vàtương đương trực thuộc Bộ trưởng công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chếđộ hưu trí đối với cán bộ Công an nhân đân thuộc đơn vị mình (những đơn vị cósố lượng cán bộ nghỉ hưu hàng năm nhiều, địa bàn hoạt động rộng có thể ủy quyềncho Thủ trưởng đơn vị cấp dưới công bố);

+ Thủ trưởng đơn vị cấp Cục vàtương đương thuộc Tổng cục công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độhưu trí đối với cán bộ Công an nhân dân thuộc đơn vị mình (những đơn vị có sốlượng cán bộ nghỉ hưu hàng năm nhiều, địa bàn hoạt động rộng có thể ủy quyềncho Thủ trưởng đơn vị cấp dưới công bố);

+ Giám đốc doanh nghiệp công bốquyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ Công an nhândân thuộc doanh nghiệp mình.

- Ở Công an địa phương

+ Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựnglực lượng Công an nhân dân công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độhưu trí đối với Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giámđốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọichung là Công an cấp tỉnh);

+ Giám đốc Công an cấp tỉnh công bốquyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với các đồng chí giữ chứcvụ Phó giám đốc trở xuống, hoặc phân công Phó giám đốc hay ủy quyền cho Thủtrưởng đơn vị cấp dưới chủ trì công bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chếđộ hưu trí đối với lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an cấp tỉnh trở xuống thuộcCông an đơn vị, địa phương mình.

c) Thành phần tham dự buổi công bốvà trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

- Lãnh đạo Bộ Công an nghỉ công tácchờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy Công an Trung ương; đạidiện lãnh đạo các Tổng cục; đại diện lãnh đạo Vụ, Cục và tương đương trực thuộcBộ trưởng.

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công annhân dân phối hợp với Văn phòng Bộ chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi côngbố quyết định.

- Lãnh đạo cấp Tổng cục nghỉ côngtác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy Tổng cục; đại diện lãnh đạocác Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Tổng cục; đại diện lãnh đạo Tổng cục Xâydựng lực lượng Công an nhân dân (đối với các Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnhsát, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Tình báo và Tổng cục Kỹ thuật).

Cơ quan tổ chức cán bộ của Tổng cụccó cán bộ nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ- Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổchức buổi công bố quyết định.

- Lãnh đạo Vụ, Cục và tương đươngtrực thuộc Bộ trưởng nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy và đại diện lãnh đạo cácđơn vị trực thuộc Vụ, Cục và tương đương trực thuộc Bộ trưởng có cán bộ nghỉcông tác hưởng chế độ hưu trí; đại diện lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượngCông an nhân dân.

Cơ quan tổ chức cán bộ của Vụ, Cụcvà tương đương trực thuộc Bộ trưởng có cán bộ nghỉ công tác chờ hưởng chế độhưu trí phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Xây dựng lực lượng Công annhân dân chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Lãnh đạo cấp Cục và tương đươngthuộc Tổng cục nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đảng ủy và đại diện lãnh đạo cácđơn vị trực thuộc Vụ, Cục và tương đương có cán bộ nghỉ công tác chờ hưởng chếđộ hưu trí.

Cơ quan tổ chức cán bộ của Vụ, Cụcvà tương đương phối hợp với cơ quan tổ chức cán bộ của Tổng cục chuẩn bị nộidung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Lãnh đạo Công an cấp tỉnh nghỉcông tác chờ hưởng chế độ hưu trí:

Đại điện cấp ủy địa phương; Đảng ủyvà lãnh đạo Công an cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an cấptỉnh; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhândân.

Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Côngan cấp tỉnh chuẩn bị nội dung, kế hoạch tổ chức buổi công bố quyết định.

- Đối với các trường hợp khác,thành phần tham dự buổi công bố và trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chếđộ hưu trí do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

3. Trao giấychứng nhận hưu trí

a) Trong thời gian cán bộ Công annhân dân nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc Công ancác đơn vị, địa phương căn cứ quy định, đề xuất thực hiện các chính sách đốivới cán bộ Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu như: thăng cấp bậc hàm, nâng bậclương... và hoàn chỉnh hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng gửi về Bảo hiểm xã hộiCông an nhân dân trước 03 tháng (tính đến thời điểm cán bộ Công an nhân dânhưởng lương hưu hàng tháng).

b) Bảo hiểm xã hội Công an nhân dântiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, có trách nhiệm thẩmđịnh, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, cấp giấy chứng nhận hưutrí, giấy giới thiệu chi trả lương hưu và chuyển hồ sơ hưu trí đã giải quyết vềCông an các đơn vị, địa phương.

c) Cấp ủy (hoặc Ban Thường vụ cấp ủy)và Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (trực tiếp quản lý cán bộ) sau khinhận được hồ sơ hưu trí đã giải quyết, có trách nhiệm tổ chức trao giấy chứngnhận hưu trí cho cán bộ Công an nhân dân nghỉ hưu thuộc đơn vị mình.

d) Thành phần tham dự buổi traogiấy chứng nhận hưu trí tương tự như buổi công bố quyết định nghỉ công tác chờhưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể, Thủtrưởng Công an đơn vị, địa phương có thể mở rộng thành phần tham gia.

đ) Cơ quan Tổ chức cán bộ thuộcCông an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn cán bộ Công an nhân dânnghỉ hưu đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng kýcư trú để làm các thủ tục đăng ký hưởng lương hưu hàng tháng, đồng thời thôngbáo bằng văn bản để Công an cấp tỉnh và Công an cấp cơ sở nơi cán bộ Công annhân dân nghỉ hưu cư trú biết, quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộCông an nghỉ hưu.

4. Quà tặng đối với cán bộ Côngan nhân dân khi nghỉ hưu

Để ghi nhận công lao của cán bộCông an nhân dân đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, cho sựnghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tặng quàđối với cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu như sau:

a) Tặng phẩm lưu niệm của Bộ Côngan: tặng mỗi đồng chí cán bộ Công an nhân dân khi nghỉ hưu 01 tặng phẩm bằnghiện vật để làm kỷ niệm.

b) Quà tặng bằng tiền:

+ Lãnh đạo Bộ Công an nghỉ hưu,được tặng một khoản tiền bằng 06 lần mức lương tối thiểu chung;

+ Lãnh đạo cấp Tổng cục nghỉ hưu,được tặng một khoản tiền bằng 05 lần mức lương tối thiểu chung;

+ Lãnh đạo cấp Cục và tương đương;lãnh đạo Công an cấp tỉnh nghỉ hưu, được tặng một khoản tiền bằng 04 lần mứclương tối thiểu chung;

+ Đối với các đối tượng còn lạinghỉ hưu, được tặng một khoản tiền bằng 03 lần mức lương tối thiểu chung.

(Mức lương tối thiểu chung nêu trênđược Chính phủ áp dụng đối với lực lượng vũ trang tại thời điểm cán bộ nghỉcông tác chờ hưởng chế độ hưu trí).

c) Quà tặng bằng tiền mặt và tặngphẩm lưu niệm của Bộ Công an được trao cho cán bộ Công an nhân dân trong buổicông bố quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

d) Kinh phí sản xuất tặng phẩm lưuniệm của Bộ Công an tặng cán bộ khi nghỉ hưu được trích từ nguồn kinh phí hỗtrợ quản lý bảo hiểm xã hội được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp cho Bộ Công an;

đ) Kinh phí quà tặng bằng tiền đượctrích từ kinh phí chi thường xuyên của Bộ Công an phân bổ hàng năm cho Công ancác đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Xâydựng lực lượng Công an nhân dân chủ trì, phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cụcHậu cần và Vụ trưởng Vụ Tài chính tổ chức việc sản xuất và cấp phát tặng phẩmlưu niệm của Bộ Công an đảm bảo chất lượng, đủ số lượng theo báo cáo dự trùhàng năm
của Công an các đơn vị, địa phương.

2. Các Tổng cục; các đơn vị trựcthuộc Bộ trưởng; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sátphòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh (vào tháng 9 hàng năm) lập danhsách cán bộ Công an nhân dân thuộc diện được nghỉ chờ hưu vào năm sau thuộc đơnvị, địa phương mình gửi về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân),phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất, cấp phát tặng phẩm lưu niệm của Bộ Côngan tặng cho cán bộ Công an nhân dân trước khi nghỉ hưu.

3. Thông tư này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1770/2005/QĐ-BCA (X13)ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giảiquyết chế độ hưu trí đối với sĩ quan, công nhân viên Công an nhân dân.

4. Tổng cục trưởng, Thủ trưởng cácđơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phổ biến,quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nghiêm túc Thông tư này.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Xâydựng lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thựchiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Công an các đơnvị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân)để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Lưu: VT, V11, V19, X13(P6)

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Lê Hồng Anh