BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15/2016/TT-BXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ;

Căn cứ

Căn cứ

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục quảnlý hoạt động xây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhThông tư hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng nhưsau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định chi tiết về hồsơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, gia hạn giấyphép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn; quy trình và thẩm quyền cấp giấyphép xây dựng.

Những quy định khác liên quan đến cấpgiấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các cơquan cấp giấy phép xây dựng; chủ ến cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2. Quản lýtrật tự xây dựng

1. Đối với công trình được cấp giấyphép xây dựng:

Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứvào nội dung được quy định trong giấy phép xây dựng đã được cấp và các quy địnhcủa pháp luật có liên quan.

2. Đối với công trình được miễn giấyphép xây dựng:

a) Việc quản lý trật tự xây dựng căncứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liênquan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt,

b) Nội dung quản lý trật tự xây dựngđối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quyhoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định ối với trường hợp thiết kế xâydựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xâydựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định củapháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyền vànghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng

1. Quyền:

a) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xâydựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xâydựng;

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo cáchành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng;

c) Được xây dựng công trình theo quyđịnh tại Khoản 4 Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014;

d) Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xâydựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phépxây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 khi có nhu cầu.

2. Nghĩa vụ:

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấyphép xây dựng;

b) Chịu trách nhiệm về tính chínhxác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

c) Thông báo ngày khởi công xây dựngbằng văn bản cho

d) Thực hiện đúng nội dung của giấyphép xây dựng.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xâydựng và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Căn cứ các quy định về cấp giấyphép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị địnhsố 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngvà Thông tư này xây dựng trình

b) Thực hiện việc cấp giấy phép xây dựngtheo phân cấp của

c) Kiểm tra, quản lý trật tự xây dựngđối với những công trình cấp đặc biệt do Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng tạiđịa phương;

d) Định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợpbáo cáo Bộ Xây dựng tình hình cấp giấy phép và quản lý trật tự xây dựng tại địaphương.

2. Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựngtheo phân cấp có trách nhiệm:

a) Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạchchi tiết xây dựng, trình

b) Công bố công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch chi tiết xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) đãđược phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch xây dựng theo quy định khi chủ đầu tưcó yêu cầu;

c) Hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện cáccông việc cần thiết đối với công trình đầu tư xây dựng ở khu vực chưa có quy hoạchxây dựng được duyệt;

d) Trả lời bằng văn bản về kiến trúc,quy hoạch thuộc quyền quản lý đối với các công trình khi có văn bản hỏi ý kiếncủa cơ quan cấp phép xây dựng trong thời gian theo quy định tại Điểm đ Khoản 1Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014;

đ) Kiến nghị với cơ quan cấp phép xâydựng không cấp phép đối với các công trình được thiết kế không theo quy hoạch,kiến trúc được phê duyệt hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp xây dựng vi phạmquy hoạch xây dựng.

Điều 5. Trách nhiệmcủa cơ quan cấp giấy phép xây dựng

1. Niêm yết công khai các điều kiện,thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhậnhồ sơ.

2. Có lịch tiếp dân và giải quyết kịpthời khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác cấp phép xây dựng.

3. Thực hiện đúng quy trình cấp, cấplại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 102 Luật Xâydựng năm 2014; xem xét cấp giấy phép xây dựng và chịu trách nhiệm ấyphép xây dựng đã

4. Thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấpgiấy phép xây dựng theo đúng quy định.

5. Không được chỉ định tổ chức, cánhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực thuộcđể thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

6. Cấp giấy phép xây dựng cho côngtrình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89Luật Xây dựng năm 2014 khi chủ đầu tư có yêu cầu.

Điều 6. Trách nhiệmcủa các cơ quan liên quan

Các cơ quan liên quan trong quá trìnhcấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm:

1. Có văn bản trả lời cho cơ quan cấpphép xây dựng về nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình trong thời gian quy địnhtại

2. Thực hiện các biện pháp cần thiếtkhi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với công trìnhxây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép hoặc không đúng với giấyphép xây dựng được cấp.

3. Bồi thường thiệt hại do lỗi củamình gây ra.

Điều 7. Trách nhiệmcủa tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng

1. Đối với tư vấn thiết kế:

a) Giám sát tác giả thực hiện theothiết kế đã được cấp phép xây dựng;

b) Chịu sự kiểm tra, bị xử lý vi phạmvà bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

2. Đối với tư vấn giám sát thi côngxây dựng:

a) Giám sát thực hiện theo thiết kếvà giấy phép xây dựng đã được cấp đối với

b) Giám sát thực hiện theo thiết kếđã được thẩm định, phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

c) Báo cáo cơ quan có trách nhiệm khichủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng thực hiện sai với thiết kế và nội dunggiấy phép xây dựng được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi củamình gây ra.

3. Đối với nhà thầu thi công xây dựng:

a) Thi công đảm bảo chất lượng theothiết kế đã được phê duyệt và giấy phép xây dựng;

b) Từ chối thực hiện khi công trìnhkhông có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phépxây dựng hoặc khi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng sai với thiết kế và nội dung giấyphép xây dựng được cấp;

c) Thông báo cho cơ quan có trách nhiệmkhi chủ đầu tư yêu cầu xây dựng không đúng với thiết kế, nội dung giấy phép xâydựng được cấp;

d) Bồi thường thiệt hại do lỗi củamình gây ra.

Chương II

HỒ SƠ, THẨM QUYỀNVÀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấyphép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

1. Đối với công trình không theo tuyến:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai. trạm, cột phát sóng tại khu vực khôngthuộc nhóm

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phêduyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trìnhtrên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứngvà mặt cắt chủ yếu của công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 -1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹthuật về giao thông; cấp nước; ống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

2. Đối với công trình theo tuyếntrong đô thị:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyềnvề vị trí và phương án tuyến.

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định củapháp luật về đất đai;

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phêduyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽbình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu củatuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Riêng đối với công trình ngầm phảibổ sung thêm:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắtdọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầngkỹ thuật ngoài công trình tỷ lệ 1/100 - 1/500.

3. Đối với công

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựnggồm các tài liệu như quy định tại Khoản 1 Điều này và bản sao hoặc tệp tin chứabản chụp chính văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trìnhcủa cơ quan tôn giáo theo phân cấp.

4. Đối với công trình tín ngưỡng:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựngnhư quy định tại Khoản 1 Điều này.

5. Công trình tượng đài, tranh hoànhtráng:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước về văn

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kếbản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật

- Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/100- 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ1/100 - 1/500;

- Bản vẽ các mặt đứng, các mặt cắt chủyếu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

6. Đối với công trình quảng cáo:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại khu vực khôngthuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đíchsử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuậnvề địa điểm xây dựng của

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảngcáo;

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phêduyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Đối với trường hợp công trình xây dựngmới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50- 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt côngtrình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính côngtrình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

- Đối với

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận côngtrình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắnbiển quảng cáo tỷ lệ 1/50 - 1/100.

7. Đối với công trình của các cơ quanngoại giao và tổ chức quốc tế:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựngđối với công trình của các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cơ quan nướcngoài đầu tư tại Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này vàcác điều khoản quy định của Hiệp định hoặc

8. Trường hợp thiết kế xây dựng củacông trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kếquy định tại Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kếxây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Điều 9. Hồ sơ đềnghị cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

1. Đối với công trình không theo tuyến:

Đối với công trình cấp đặc biệt, cấpI nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có thể đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo haigiai đoạn. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai.

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phêduyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Giai đoạn 1:

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lôđất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

+ Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 -1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của phần côngtrình đã được phê duyệt trong giai đoạn 1 tỷ lệ 1/50 - 1/200 kèm theo sơ đồ đấunối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, gồm: Giao thông,

- Giai đoạn 2:

+ Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứngvà mặt cắt chính giai đoạn 2 của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

2. Đối với công trình theo tuyếntrong đô thị:

Việc phân chia công trình theo giaiđoạn thực hiện do chủ đầu tư xác định theo quyết định đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này;

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai hoặc văn bản chấp thuận của cơ quannhà nước có thẩm quyền về vị trí và phương án tuyến;

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phần đất thựchiện theo giai đoạn hoặc cả dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phêduyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí tuyến công trình tỷ lệ1/100 - 1/500;

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽbình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;

- Các bản vẽ theo từng giai đoạn:

+ Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu củatuyến công trình theo giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Đối với công trình ngầm yêu cầu phảicó bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình theotừng giai đoạn tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầngkỹ thuật theo từng giai đoạn tỷ lệ 1/100 - 1/500.

3. Trường hợp thiết kế xây dựng củacông trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kếquy định tại Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kếxây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Điều 10. Hồ sơ đềnghị cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các côngtrình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộgồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặctổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án tỷ lệ 1/100 -1/500;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trìnhtrên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và các mặt cắtchính của từng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 -1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 của từng công trình kèm theo sơ đồ đấu nối vớihệ thống

Trường hợp thiết kế xây dựng của côngtrình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quyđịnh tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kếxây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 11. Hồ sơ đềnghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựngtheo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phêduyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lôđất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặtđứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 -1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống

Trường hợp thiết kế xây dựng của côngtrình đã được cơ quan chuyên môn ẩm định, các bản vẽ thiết kếquy định tại Khoản này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp cácbản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

4. Đối với công trình xây chen có tầnghầm, ngoài các tài liệu quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều này, hồ sơ còn phải bổsung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thicông móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

5. Đối với công trình xây dựng cócông trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối vớicông trình liền kề.

Điều 12. Hồ sơ đềnghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợpsửa chữa, cải tạo

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa,cải tạo công trình, nhà ở, theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng côngtrình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã đượccơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đãđược phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơđề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 x 15cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo.

4. Đối với các công trình di tích lịchsử, văn

Điều 13. Hồ sơ đềnghị cấp giấy phép di dời công trình

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dờicông trình theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư này.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định củapháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 -1/500.

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địađiểm công trình sẽ di dời tới.

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình dotổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

6. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính phương án di dời theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014.

7. Trường hợp thiết kế xây dựngcủa công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiếtkế quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpcác bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Điều 14. Giấyphép xây dựng có thời hạn

1. Căn cứ quy định tại Điều 94 LuậtXây dựng năm 2014 và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị tríxây dựng công trình, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyđịnh cụ thể quy mô công trình, chiều cao tối đa, thời gian được phép tồn tại củacông trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, bảo đảm an toàn, vệsinh môi trường, phòng chống cháy - nổ, kiến trúc, cảnh quan, đáp ứng các điềukiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựngcó thời hạn như quy định đối với từng loại công trình, nhà ở riêng lẻ quy địnhtại các Điều 8, 11, 12, 13 Thông tư này. Riêng tiêu đề của đơn được đổi thành“Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”.

3. Trường hợp công trình theo giấyphép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thựchiện quy hoạch xây dựng, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị vớicơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.

Điều 15. Các tàiliệu khác của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Ngoài các tài liệu quy định đối với mỗiloại công trình, nhà ở riêng lẻ nêu tại các Điều 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Thôngtư này, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung thêm các tài liệu khácđối với các trường hợp sau:

1. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đốivới công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế.

2. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và côngtrình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.

3. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫutại Phụ lục số 3 Thông tư này, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt độngxây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm địnhthiết kế.

Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầngvà có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m

4. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính bản cam kết bảo đảm an toàn cho công trình liền kề đối với trường hợp xâydựng nhà ở riêng lẻ có công trình liền kề.

5. Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

Điều 16. Hồ sơ đềnghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

1. Điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a) Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phépxây dựng gồm:

- Đối với công trình:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phépxây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã đượccấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trìnhđề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy địnhkèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với

- Đối với nhà ở riêng lẻ:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phépxây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã đượccấp;

+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụpchính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trìnhđề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơquan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩmđịnh thiết kế;

-

b) Nội dung giấy phép xây dựng điềuchỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lụcriêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.

2. Gia hạn giấy phép xây dựng:

a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xâydựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư này;

b) Bản chính giấy phép xây dựng đã đượccấp;

Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựngđược ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

3. Cấp lại giấy phép xây dựng:

a) Giấy phép xây dựng được cấp lại đốivới các trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất;

b) Giấy phép xây dựng được cấp lại dướihình thức bản sao;

c) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phépxây dựng gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng,trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tưnày;

- Bản chính giấy phép xây dựng đã đượccấp (đối với

4. Trường hợp xây dựng sai vớigiấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trướckhi đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng.

Điều 17. Quytrình và thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xâydựng

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấyphép xây dựng quy định tại Khoản 2 Điều này căn cứ các điều kiện quy định tạicác Điều 91, 92, 93, 94 Luật Xây dựng năm 2014 để xem xét cấp giấy phép xây dựngtheo quy định. Quy trình cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựngđược thực hiện theo quy định tại Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014.

2. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn,cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng:

a) Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựngđối với công trình cấp đặc biệt;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnhphân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựngcấp I, cấp II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử - văn

c) Ủy ban nhân dân cấp huyệncấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại và nhà ở riêng lẻ ở đô thị, bao gồmcả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn thuộc địa giớihành chính do mình quản lý, trừ các đối tượng quy định tại các Điểm a, b, d Khoảnnày;

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnhcó thể phân cấp cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế,khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu đô thị cấp giấy phép xây dựng cho cáccông trình thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan này, trừ các công trình nêu tạiĐiểm a Khoản này.

3. Công trình do cơ quan nào cấp giấyphép xây dựng thì cơ quan đó điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phépxây dựng do mình cấp.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnhquyết định thu hồi giấy phép xây dựng do cấp dưới cấp không đúng quy định.

5. Trường hợp đề nghị cấp giấy phépxây dựng cho dự án mà dự án đầu tư xây dựng gồm nhiều công trình có loại và cấpkhác nhau thì cơ quan thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình cấp cao nhấtcó trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng các công trình còn lại thuộc dự án.

6. Giấy phép xây dựng mới; cải tạo, sửachữa; di dời; giấy phép xây dựng có thời hạn theo mẫu tại Phụ lục số 4 Thông tưnày.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 18. Xử lýchuyển tiếp

1. Công trình theo quy định của phápluật về xây dựng trước thời điểm Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thuộc đốitượng không phải có giấy phép xây dựng nhưng theo quy định của Luật Xây dựngnăm 2014 thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng, nếu đã khởi công xây dựngtrước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp giấyphép xây dựng, nếu chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp giấyphép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014,Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tưxây dựng và hướng dẫn của Thông tư này.

2. Việc điều chỉnh, cấp lại, gia hạn,thu hồi giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cấp giấy phép xây dựngtrước ngày Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực được thực hiện theo

3. Trường hợp công trìnhtheo quy định tại Khoản 1 Điều này đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015nếu có điều chỉnh thiết kế thì chủ đầu tư chỉ cần trình cơ quan chuyên môn vềxây dựng thẩm định phần thiết kế điều chỉnh trước khi xây dựng theo thiết kế điềuchỉnh. Đối với nhà ở riêng lẻ không thuộc đối tượng yêu cầu phải do cơ quanchuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế thì chủ đầu tư trình phần thiết kế điềuchỉnh tới cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp để được xem xét chấp thuậnhoặc xem xét điều chỉnh giấy phép xây dựng.

4. Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc dự ánphát triển đô thị và dự án phát triển nhà ở đã được xây dựng trước ngày01/01/2015 có điều chỉnh thiết kế so với thiết kế mẫu, thiết kế điển hình của dựán đã được phê duyệt nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng đã đượccấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải điều chỉnh giấyphép xây dựng (đối với

5. Công trình đã được cấp giấy phépxây dựng trước khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực, nhưng theo quy định củaLuật Xây dựng năm 2014 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng nếu có điều chỉnhthiết kế làm thay đổi nội dung giấy phép xây dựng đã được cấp thì lập hồ sơ đềnghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của Thông tư này.

Điều 19. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hànhtừ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tư này thaythế Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chitiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ./.


- Ban Bí thư Trung - Thủ tướng Chính phủ;- VP Trung ương và các Ban của Đảng;- VP Quốc hội;- VP Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- Công báo;- Website Chính phủ;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Các Cục, Vụ, Thanh tra Bộ Xây dựng;- Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng;- Lưu: VT, Cục QLHĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

PHỤ LỤC SỐ 1

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sửdụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/ Tượng đài, tranhhoành tráng/Quảng cáo/Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cảitạo/ Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho côngtrình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi:…………………………………

1. Thông tin về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………..

- Người đại diện: ……………………………………Chức vụ (nếu có): ………………………

- Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………..

- Số nhà: ………………… Đường/phố ………………. Phường/xã …………………………

- Quận/huyện Tỉnh/thành phố:………………………………………………………………….

- Số điện thoại:…………………………………………………………………………………..

2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………………………..

- Lô đất số: ………………………. Diện tích ………………. m

- Tại số nhà: ………………………. Đường/phố ………………………

- Phường/xã ………………………………….. Quận/huyện …………………………………..

- Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………

3. Nội dung đề nghị cấpphép:

3.1. Đối với công trình không theo tuyến:

- Loại công trình: …………………………………..Cấp công trình: ……………………………

- Diện tích xây dựng: ……… m

- Cốt xây dựng: ……… m

- Tổng diện tích sàn: …………m

- Chiều cao công trình: ……..m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm,tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầngkỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình: …………………………….Cấp công trình: …………………………………

- …………….. m

- Cốt của công trình: ………..m

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m

- Độ sâu công trình: ………….m

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình: ……………………. Cấp công trình: ………………………………..

- Diện tích xây dựng: ……….m

- Cốt xây dựng: …………m

- Chiều cao công trình: ……..m

3.4. Đối với côngtrình quảng cáo:

- Loại công trình: ……………………………..Cấp công trình: ………………………………

- Diện tích xây dựng: ……………..m

- Cốt xây dựng: …………..m

- Chiều cao công trình: ……………….m

- Nội dung quảng cáo:…………………….

3.5. Đối với côngtrình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình: ………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):………m

- Tổng diện tích sàn: ………..m

- Chiều cao công trình: ………..m

- Số tầng:

3.6. Đối với trườnghợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: ……………………………Cấp công trình: ……………………….

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):……….m

- Tổng diện tích sàn: ……….m

- Chiều cao công trình: …….m

- Số tầng: tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng,tum)

3.7. Đối với trườnghợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ……………………….Cấp công trình: ………………………

+ Diện tích xây dựng: …….m

+ Cốt xây dựng: ………m

+ Chiều sâu công trình: ………m ính từ cốt xây dựng)

- Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn: ……..m

+ Chiều cao công trình: ………m

+ Số tầng: ……..(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầngkỹ thuật, tầng lửng, tum)

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đôthị:

- Loại công trình: …………………. Cấp công trình: ……………………

- Tổng chiều dài công trình theo giaiđoạn: ………m nh, thành phố).

- Cốt của công trình: ……..m

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: ……..m

- Độ sâu công trình: ………m

3.9. Đối với trườnghợp cấp cho Dự án:

- Tên dự án: ……………………………………

+ Đã được: ……….phêduyệt, theo Quyết định số: ……. ngày …………

- Gồm:

Trong đó:

+ Công trình số (1-n):

* Loại công trình: …………………………..Cấp công trình: ……………………………

* Các thông tin chủ yếu của côngtrình: …………………………………………

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời:

- Loại công trình: ……………………………….Cấp công trình: ……………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):……………………………………………m

- Tổng diện tích sàn: …………………………………………………………………m

- Chiều cao công trình: ………………………………………………………………m

- Địa điểm công trình di dời đến:……………………………………………………..

- Lô đất số: …………………………… Diện tích …………………………………m

- Tại: ………………………………………… Đường: ………………………………..

- Phường (xã) ………………………………. Quận (huyện) ……………………….

- Tỉnh, thành phố:…………………………………………………………………….

- Số tầng:……………………………………………………………………………..

4. Đơn vị hoặc người chủnhiệm thiết kế: ………………………………………

- Tên đơn vị thiết kế:……………………………………

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng(nếu có): Số …………. Cấp ngày…………..

- Tên chủ nhiệm thiết kế:……………………………………………………………

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………do ………….. Cấp ngày: …………………..

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………

- Điện thoại:………………………………………………………

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): …………………cấp ngày …………………..

5. Dự kiến thời gian hoànthành công trình: …………… tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xinhoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo ệu:

1 -

2 -

…… ngày ……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tưKý, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC SỐ 2

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤPLẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

Kính gửi:………………………………….

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ):…………………………………………………………………

- Người đại diện: …………………………………Chức vụ: ……………………………….

- Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………….

- Số nhà: ……………………… Đường (phố) ………………. Phường (xã) ………………

- Quận (huyện) ……………………………………….Tỉnh, thành phố: ……………………

- Số điện thoại:………………………………………………………………………………….

2. Địa điểm xây dựng:…………………………………………………………………………

- Lô đất số: …………………………………………….Diện tích ………………………..m

- Tại: ………………………………………………………. Đường: ………………………….

- Phường (xã) ………………………………………….Quận (huyện) ………………………

- Tỉnh, thành phố:……………………………………………………………………………….

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: , ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so vớiGiấy phép đã được cấp

-

5. Đơn vị hoặc người chủ nhiệmthiết kế: ………………………………………….

- Tên đơn vị thiết kế: ……………………………………………………

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng(nếu có): Số ……………. Cấp ngày……………

- Tên chủ nhiệm thiết kế:…………………………………………..

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: ………….do …………… Cấp ngày: ……………………

- Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

- Điện thoại:……………………………………………………………………….

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………..cấp ngày ………………………….

6. Dự kiến thời gian hoàn thành côngtrình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn: ……. tháng.

7. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theođúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệmvà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

………. ngày……tháng ….. năm ……
Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tưKý, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC SỐ 3

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnhphúc
---------------

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC,CÁ NHÂN THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế: …………………………………..

1.1. Tên: ……………………………………

1.2. Địa chỉ: ……………………………………….

1.3. Số điện thoại:………………………………………..

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:…………………………………….

2. Kinh nghiệm thiết kế:………………………………….

2.1. Kê khai ít nhất 03 công trình đãthiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a) ………………………………………..

b) ………………………………………..

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng: …………………………….

Trong đó:

- Kiến trúc sư:……………………………………………….

- Kỹ sư các loại:………………………………………………….

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên: ……………………………………………

- Số chứng chỉ ………………………………

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì …………

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn i với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên: ………………………………………………..

- Số chứng chỉ ………………………………………

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì …………

……….., Ngày …… tháng.... năm ....
Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế(Ký ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 1)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sửdụng cho công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho:………………………………………………………………….

- Địa chỉ:

Số nhà: ….. Đường(phố) ….. Phường (xã): ....Quận (huyện).... Tỉnh, thành phố…………

2. Được phép xây dựng công trình: ……………………………

- Theo thiết kế:……………………………………….

- Do: (tên tổ chức tư vấn) …………………lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra ếu có):………………………………

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địachỉ): ……………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình:…………………………………………………..

+ Mật độ xây dựng: …………….., hệ số sử dụng đất: ………………………..

+ Chỉ giới đường đỏ: ……………….., chỉ giới xây dựng: ………………………..

+ Màu sắc công trình:…………………………………

+ Chiều sâu công trình ính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm): ……………

Đối vớicông trình dân dụng, công trình công nghiệp thì bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):…………. m

+ Tổng diện tích sàn : ……….. m

+ Chiều cao công trình: …………. m;

+ Số tầng tầng hầm và tầng lửng):………………..

Đối vớikhu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sungnhững nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai:………………………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: …………………………………….

…………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 2)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sửdụng cho công trình ngầm)

1. Cấp cho:………………………………………………………………………………

- Địa chỉ:

- Số nhà: …… Đường(phố) …… Phường (xã): …… Quận (huyện)....Tỉnh, thành phố: ...

2. Được phép xây dựng công trình theonhững nội dung sau: ………………………..

- Theo thiết kế: …………………………..

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra …………………………………………

- Gồm các nội dung sau:

- Tên công trình:……………………………………………………………..….

- Vị trí xây dựng:………………………………..

+ Điểm đầu công trình (Đối với côngtrình theo tuyến): ……………………..

+ Điểm cuối công trình (Đối với côngtrình theo tuyến): ………………………………

- Quy mô công trình:……………………………………………………………….

- Tổng chiều dài công trình: ……………………………………………m.

- Chiều rộng công trình: …… từ: ……………. m, đến: …………………m.

- Chiều sâu công trình: ……. từ: ……………. m, đến: …………………m.

- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trìnhlân cận: …………………………………………..

3. Giấy tờ về đất đai:…………………………………

4. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:……………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: …………………………………………………..

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 3)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sửdụng cho công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho:…………………………………………………………………………..

- Địa chỉ:

- Số nhà: ……….. Đường………. Phường (xã):…… Quận (huyện)…..Tỉnh, thành phố: …………

2. Được phép xây dựng công trình:(tên công trình) ……………………………

- Theo thiết kế:……………………………………

- Do: ……………… lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra ………………………………………..

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng…………………………………………….

+ Hướng tuyến công trình:……………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình:……………………………………………………………

+ Chiều sâu công trình i với công trình ngầm theo tuyến): ……………………………….

3. Giấy tờ về đất đai:…………………………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 LuậtXây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết địnhcủa cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:……………………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: ……………………………………………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 4)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sửdụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến)

1. Cấp cho:………………………………………………………………….

- Địa chỉ:

- Số nhà: ……. Đường……. Phường (xã): ….. Quận (huyện)……..Tỉnh, thành phố: ……..

2. Được phép xây dựng hạng mục côngtrình: ………

- Theo thiết kế:…………………………………..

- Do: ……………..lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếucó): ………………………………

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng ………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình:…………………………………………….

+ Mật độ xây dựng: ……….., hệ số sử dụng đất: ………………………….

+ Chỉ giới đường đỏ: …………, chỉ giới xây dựng: ………………………

+ Diện tích xây dựng: ……. m

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng: ………m

+ Chiều cao công trình: ………..m

+ Số tầng tầng hầm, tầng lửng): ……… tầng

+ Màu sắc công trình:……………………………..

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thịđược duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc đô thị.

3. Giấy tờ về đất đai:………………………………………….

4. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:……………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: …………………………………..

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 5)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sửdụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến trong đô thị)

1. Cấp cho:……………………………………………………………

- Địa chỉ:

- Số nhà: ……. Đường……. Phường (xã): …… Quận (huyện)……Tỉnh, thành phố: ....

2. Được phép xây dựng hạng mục côngtrình: (tên hạng mục công trình) ……………..

- Theo thiết kế:………………………………………

- Do: (tên tổ chức tư vấn) ………………..lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếucó): …………………………………….

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địachỉ): …………………………………………….

+ Hướng tuyến công trình:………………………………………………………….

+ Cốt nền xây dựng công trình:…………………………………………………..

+ Chiều sâu công trình (đối với côngtrình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địachỉ): ………………………………………..

+ Hướng tuyến công trình:……………………………………………………..

+ Cốt nền xây dựng công trình:………………………………………………………..

+ Chiều sâu công trình (đối với côngtrình ngầm theo tuyến):

3. Giấy tờ về đất đai:……………………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xâydựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:…………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: ………………………………………………….

………, ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 6)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………, ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sửdụng cấp cho dự án)

1. Cấp cho:……………………………………………………………

- Địa chỉ:………………………………………………………………………….

Số nhà: ….. Đường(phố) ….. Phường (xã): ….. Quận (huyện)…… Tỉnh, thành phố: ………

2. Được phép xây dựng các công trìnhthuộc dự án: ……………………….

- Tổng số công trình:

- Công trình số1-n):…………………………

(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 .... phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp giấyphép xây dựng)

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:…………………………………….

4. Ghi nhận các công trình đã khởicông:

- Công trình: ………………………..

- Công trình: …………………………

5. Giấy phép có hiệu lực khởi côngxây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đềnghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

Chủđầu tư phải thực hiện các nội dung sau đây:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀUCHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:…………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: ……………………………………………..

………., ngày …. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 7)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số: /GPXD

(Sửdụng cho nhà ở riêng lẻ)

1. Cấp cho:……………………………………………………………………..

- Địa chỉ:………………………………………………………………………………..

- Số nhà: ……… Đường…..Phường (xã): ….. Quận (huyện).... Tỉnh,thành phố: …..

2. Được phép xây dựng công trình:(tên công trình) ………………………………

- Theo thiết kế: ……………………………….

- Do: ………………………………………..lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địachỉ): …………………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình:…………………………………………………………

+ Mật độ xây dựng: …….., hệ số sử dụng đất: …………………………….

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:………………………………………….

+ Màu sắc công trình (nếu có):………………………

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):…………….m

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầnghầm và tầng lửng) …………..…m

+ Chiều cao công trình: ………..m; số tầng ………….

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thịđược duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch,kiến trúc.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:……………………………..

4. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:…………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: …………………………………………………………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 8)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠOCÔNG TRÌNH/NHÀ Ở

Số: /GPSC (GPCT)

1. Cấp cho:…………………………………………………………………..

- Địa chỉ: …………………………………………………………..

- Người đại diện: ……………………………….Chức vụ: ……………………………

- Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………

- Số nhà: …………. Đường(phố) …………… Phường (xã) ……………………………….

- Quận (huyện) ……………………………. Tỉnh, thành phố: ………………………………….

- Số điện thoại:…………………………………………………………………………………..

2. Hiện trạng công trình:……………………………………………………………………….

- Lô đất số: ………………………………….. Diện tích ….. m

- Tại: …………………………………………… .…………………………………….

- Phường (xã) ……………………… Quận (huyện) ……………… Tỉnh, thành phố: ………

- Loại công trình: ……………………………..Cấp công trình: ……………………………..

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):………..m

- Tổng diện tích sàn: …………m

- Chiều cao công trình: ……m

- Số tầng:

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nộidung sau: ………………………..

- Loại công trình: ……………………….Cấp công trình: ………………………….

- Diện tích cải tạo: …….m

- Tổng diện tích sàn: …….m

- Chiều cao công trình: …….. m

- Số tầng:

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sởhữu công trình: ……………………….

5. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấyphép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầutheo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀUCHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:…………………………………………………………..

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: ……………………………………………………

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 9)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Số: /GPDDCT

1. Cấp cho:………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

- Số nhà: ……….. Đường(phố): ……………………………………………………………

- Phường (xã): ……………………. Quận (huyện) ………………………………………….

- Tỉnh, thành phố:………………………………………………………………………..

2. Được phép di dời công trình:

- Tên công trình:……………………………………………………………..

- Từ địa điểm:

- Quy mô công trình:

- Tới địa điểm: ………: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Lô đất di dời đến:

- Cốt nền công trình di dời đến:………………………………………………………

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:……………………………………………………….

3. Thời gian di dời: Từ …………… đến ……………..

4. Nếu quá thời hạn quy định tại giấyphép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:……………………………………………………

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: ……………………………………………………..

……., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 10)

(Trang1)

(Banhành kèm theo Thông tư số: 15/2016/TT-BXD ngày 30

Cơ quan cấp GPXD...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Số: /GPXD

(Sửdụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

1. Nội dung tương ứng với nội dung củagiấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ.

2. Công trình được tồn tại đến:………………….

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ côngtrình, không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phépxây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi tronggiấy phép được cấp.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởicông xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phảiđề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.- Lưu VT, .....

Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang2)

CHỦĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệmtrước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định củapháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản vềngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng côngtrình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng chocơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biểnbáo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổimột trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thìphải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấyphép.

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:………………………………………………….

2. Thời gian có hiệu lực của giấyphép: ………………………………………………….

………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng(Ký tên, đóng dấu)