BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 69/2012/TT-BCA

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾTTHI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA “QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2011/QĐ-TTG NGÀY 28/12/2011 CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊNCHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỐNGDỊCH” TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộCông an;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặcthù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lậpvà chế độ phụ cấp chống dịch (sau đây viết gọn là Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg );

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Xâydựng lực lượng Công an nhân dân;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chitiết thi hành một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg trong Công an nhândân như sau:

Điều 1. Về phạm vi và đối tượng áp dụng quy địnhtại Điều 1 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

1. Phạm vi áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù y tếtrong Công an nhân dân theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số73/2011/QĐ-TTg gồm:

a) Phụ cấp thường trực;

b) Phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật;

c) Phụ cấp chống dịch.

2. Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù y tếtrong Công an nhân dân theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 1 Quyết định số73/2011/QĐ-TTg gồm:

a) Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức và laođộng hợp đồng (sau đây gọi chung là cán bộ và lao động hợp đồng) được xếp lươngtheo các bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lựclượng vũ trang, hiện đang làm việc tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân;

b) Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch và cộng tácviên, tình nguyện viên thuộc lực lượng Công an nhân dân được cấp có thẩm quyềnhuy động tham gia chống dịch.

3. Đối tượng không áp dụng: Lao động hợp đồng khôngtrong định mức quy định của Bộ hoặc không hưởng lương từ ngân sách Nhà nướcđang làm việc tại các cơ sở y tế trong Công an nhân dân.

Điều 2. Về chế độ phụ cấp thường trực quy địnhtại Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

1. Nguyên tắc thực hiện chế độ thường trực

Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyếtđịnh số 73/2011/QĐ-TTg .

2. Định mức nhân lực trong phiên trực

a) Định mức nhân lực cho 01 phiên trực tại các cơsở y tế có giường bệnh trong Công an nhân dân như sau:

- Đối với các bệnh viện đã được phân hạng thì thựchiện định mức nhân lực trong phiên trực theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg .

- Đối với các bệnh viện chưa được phân hạng, việcxác định số người trong một phiên trực theo công thức:

Số người trong một phiên trực

=

12

x

Quy mô giường bệnh của Bệnh viện đã được Bộ quy định

100 giường bệnh

Khi xác định số người trong 01 phiên trực theo côngthức trên, nếu kết quả là số thập phân thì được làm tròn theo nguyên tắc: Saudấu thập phân từ 5 trở lên được làm tròn thành 01 đơn vị, ngược lại thì bỏ.

Ví dụ 1: Bệnh viện Công an tỉnh A hiện cóquy mô 25 giường bệnh, số người bố trí trong 01 phiên trực là: 12/100 x 25 = 3(người);

Ví dụ 2: Bệnh viện Công an tỉnh B hiện cóquy mô 30 giường bệnh, số người bố trí trong 01 phiên trực là: 12/100 x 30 = 3,6= 4 (người);

- Đối với bệnh xá và các cơ sở y tế còn lại trongCông an nhân dân thì tùy theo tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ, Thủ trưởng đơn vịxem xét quyết định bố trí từ 02 đến 05 người/phiên trực. Trường hợp đặc biệtcần phải bố trí số lượng người trực/phiên trực nhiều hơn thì lãnh đạo Tổng cụcchủ quản báo cáo Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân) xem xét,quyết định bổ sung cho phù hợp.

b) Định mức nhân lực trong phiên trực quy định tạiđiểm a, khoản 2 Điều này là định mức nhân lực cao nhất. Thủ trưởng đơn vị, địaphương căn cứ công suất sử dụng giường bệnh thực tế để xác định số người trongphiên trực cho phù hợp.

3. Chế độ đối với cán bộ và lao động hợp đồng thamgia thường trực

a) Cán bộ và lao động hợp đồng tham gia thường trựcđược thực hiện các chế độ: Phụ cấp thường trực, chế độ hỗ trợ tiền ăn và chế độnghỉ bù theo quy định tại điểm a, điểm b và điểm c, khoản 3 Điều 2 Quyết địnhsố 73/2011/QĐ-TTg .

Riêng chế độ phụ cấp thường trực đối với cán bộ vàlao động hợp đồng ở các bệnh xá và các cơ sở y tế khác trong Công an nhân dân,mức phụ cấp thường trực thực hiện theo quy định như đối với bệnh xá quân dân y.

* Ví dụ về cách tính hưởng chế độ khi tham giathường trực:

Ví dụ 3: Đồng chí Nguyễn Văn C làm nhiệm vụthường trực 24/24 giờ tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện 19/8, được hưởng chếđộ thường trực như sau:

- Trực vào ngày thường: Mức phụ cấp thường trực là:1,5 x 115.000 đồng = 172.500 đồng; hưởng chế độ tiền ăn là 15.000 đồng và đượcnghỉ bù 01 ngày.

- Trực vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật: Mức phụ cấpthường trực là: 1,3 x 172.500 đồng = 224.250 đồng; hưởng chếđộ tiền ăn là 15.000 đồng và được nghỉ bù 01 ngày.

- Trực vào ngày lễ, Tết: Mức phụ cấp thường trựclà: 1,8 x 172.500 đồng = 310.500 đồng; hưởng chế độ tiền ăn là 15.000 đồng vàđược nghỉ bù 02 ngày.

Ví dụ 4: Đồng chí Trần Văn D làm nhiệm vụthường trực 16/24 giờ tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Y học cổ truyền, được hưởngchế độ thường trực như sau:

- Trực vào ngày thường: Mức phụ cấp thường trực là:0,75 x 90.000 đồng = 67.500 đồng và được nghỉ bù ít nhất 12 giờ.

- Trực vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật: Mức phụ cấpthường trực là: 1,3 x 67.500 đồng = 87.750 đồng và được nghỉ bù ít nhất 12 giờ.

- Trực vào ngày lễ, Tết: Mức phụ cấp thường trựclà: 1,8 x 67.500 đồng = 121.500 đồng và được nghỉ bù ít nhất 12 giờ.

b) Cán bộ và lao động hợp đồng được huy động làmviệc vào thời gian nghỉ bù thì sẽ được sắp xếp nghỉ bù vào thời gian khác. Tạmthời chưa thực hiện chế độ tiền lương làm thêm giờ.

Điều 3. Về chế độ phụ cấp chống dịch quy địnhtại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

1. Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch (do Bộ Công anquyết định thành lập); cán bộ, lao động hợp đồng, cộng tác viên, tình nguyệnviên thuộc lực lượng Công an nhân dân được huy động tham gia làm nhiệm vụ chốngdịch trong thời gian có dịch cũng được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quyđịnh tại Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg .

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan được hưởng chế độ phụ cấpchống dịch đồng thời thuộc đối tượng hưởng chế độ bồi dưỡng khi làm nhiệm vụquy định ở các văn bản khác thì chỉ được hưởng mức bồi dưỡng cao nhất.

Điều 4. Về chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuậtquy định tại Điều 4 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

1. Đối tượng và mức phụ cấp phẫu thuật, thủ thuậtthực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số73/2011/QĐ-TTg .

2. Căn cứ quy định của Bộ Y tế về phân loại phẫuthuật, thủ thuật; danh mục các thủ thuật được hưởng phụ cấp thủ thuật và địnhmức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuậthướng dẫn thực hiện đối với các cơ sở y tế trong Công an nhân dân.

Điều 5. Về trách nhiệm chi trả theo quy định tạiĐiều 5 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

1. Thủ trưởng các cơ sở y tế trong Công an nhân dâncó trách nhiệm chi trả các chế độ phụ cấp đặc thù y tế quy định tại Quyết địnhsố 73/2011/QĐ-TTg cho cán bộ và lao động hợp đồng thuộc phạm vi quản lý.

2. Việc chi trả chế độ phụ cấp chống dịch đối vớinhững người thuộc Công an nhân dân là thành viên Ban Chỉ đạo, cộng tác viên,tình nguyện viên do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch hoặc được giaonhiệm vụ thường trực chống dịch 24/24 giờ chi trả.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12năm 2012. Bãi bỏ Công văn số 2560/BCA (X13) ngày 26/12/2003 của Bộ Công an hướngdẫn thực hiện chế độ thường trực chuyên môn y tế tại các cơ sở y tế của lựclượng Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV ngày 29/9/2003 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.

2. Các chế độ quy định tại Thông tư này được tínhhưởng kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổchức thực hiện Thông tư này.

Hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương có tráchnhiệm lập, báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tài chính) dự toán kinh phí thực hiệnchế độ phụ cấp đặc thù y tế để tổng hợp gửi Bộ Tài chính theo quy định của Luậtngân sách Nhà nước.

2. Cục Tài chính có trách nhiệm thẩm định, tổng hợpnhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định số73/2011/QĐ-TTg do Công an các đơn vị, địa phương báo cáo và lập dự toán nhu cầukinh phí của Bộ Công an gửi Bộ Tài chính theo quy định.

3. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân,Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Cục Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm traCông an các đơn vị, địa phương thực hiện Thông tư này.

4. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc; các đơnvị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dânvà Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục...
trực thuộc Bộ; (để thực hiện)
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; (để thực hiện)
- Lưu: VT, V19, X11 (X33-P2).

BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Trần Đại Quang