B Y T - BNỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/ 2015/TTLT-BYT-BNV

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH, KỸTHUẬT Y

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyn dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đi với cán bộ, công chức, viên chức vàlực lượng vũ trang; Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủvề chế độ tiền lươngđối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũtrang;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộY tế;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã s, tiêu chun chức danh nghnghiệp điu dưỡng, hộ sinh, kthuật y.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Thông tư liên tịch này quy định mãsố, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lươngtheo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kthuật y.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đi với viên chức điều dưỡng, viên chức hộ sinh, viên chức kỹ thuật y làmviệc trong các cơ sở y tế công lập.

Điều 2. Mã số vàphân hạng chức danh nghề nghiệp

1. Nhóm chức danh điều dưỡng, bao gồm:

a) Điều dưỡng hạngII Mã số: V.08.05.11

b) Điều dưỡng hạng III Mã số: V.08.05.12

c) Điều dưỡng hạng IV Mã số: V.08.05.13

2. Nhóm chức danh hộ sinh, bao gồm:

a) Hộ sinh hạng II Mã số: V.08.06.14

b) Hộ sinh hạng III Mã số: V.08.06.15

c) Hộ sinh hạng IV Mã số: V.08.06.16

3. Nhóm chức danh kỹ thuật y, bao gồm:

a) Kỹ thuật y hạng II Mã số: V.08.07.17

b) Kỹ thuật y hạng III Mã số: V.08.07.18

c) Kỹ thuật y hạng IV Mã số: V.08.07.19

Điều 3. Tiêu chuẩnchung về đạo đức nghề nghiệp

1. Tận tụy phụcvụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Hiểu biết và thực hiện đúng quy tắcứng xử của viên chức ngành y tế.

3. Thực hành nghề nghiệp theo đúngquy chế, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của phápluật.

4. Không ngừng học tập nâng cao trìnhđộ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

5. Tôn trọng quyền của người bệnh,tôn trọng phụ nữ, quyền con người;

6. Trung thực, khách quan, công bằng,trách nhiệm, đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hành nghềnghiệp.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHỨCDANH NGHỀ NGHIỆP

Mục 1. CHỨC DANH ĐIỀU DƯỠNG

Điều 4. Điều dưỡng hạng II - Mãsố: V.08.05.11

1. Nhiệm vụ:

a) Chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế:

Khám, nhận định, xác định vấn đề, lậpkế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh;

Nhận định tình trạng sức khỏe người bệnhvà ra chỉ định chăm sóc, theo dõi phù hợp với người bệnh;

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giádiễn biến hng ngày của người bệnh;phát hiện, phối hợp với bác sĩ điều trị xử trí kịp thời những diễn biến bất thườngcủa người bệnh;

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánhgiá công tác chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuốivà hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh;

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánhgiá việc thực hiện kthuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuậtchuyên sâu, kỹ thuật phục hồi chức năng cho người bệnh;

Phối hợp với bác sĩ đưa ra chỉ định vềphục hồi chức năng và dinh dưỡng cho người bệnh một cách phù hợp;

Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánhgiá công tác chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh;

Tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giáviệc ghi chép hồ sơ theo quy định;

Tổ chức xây dựng và triển khai thựchiện quy trình chăm sóc người bệnh.

b) Sơ cứu, cấp cứu:

Chuẩn bị snsàng thuốc và phương tiện cấp cứu;

Đưa ra chỉ định về chăm sóc; thực hiệnkthuật sơ cứu, cấp cứu và một số kỹ thuật sơ cứu, cấp cứuchuyên khoa;

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giávà tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.

c) Truyền thông, tư vấn, giáo dục sứckhỏe:

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện tư vấn,giáo dục sức khỏe cho người bệnh;

Tham gia xây dựng nội dung, chươngtrình, tài liệu và thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sc khỏe;

Tổ chức đánh giá công tác truyềnthông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.

d) Chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Tổ chức thực hiện truyền thông, giáodục vệ sinh phòng bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng;

Tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏeban đầu và tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia;

Nhận định và chẩn đoán chăm sóc, canthiệp điều dưỡng tại nhà: tiêm, truyền, chăm sóc vết thương, chăm sóc người bệnh có dẫn lưu và chăm sóc phục hồi chứcnăng.

đ) Bảo vệ và thực hiện quyền của ngườibệnh:

Thực hiện quyền của người bệnh, biệnhộ quyền hợp pháp của người bệnh theo quy định của pháp luật;

Tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quảbiện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh.

e) Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị:

Thực hiện phân cấp chăm sóc người bệnh;

Phi hợp với bácsĩ điều trị tổ chức thực hiện công tác chuyển khoa, chuyncơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện;

Htrợ, giám sátvà chịu trách nhiệm về chuyên môn đi với việc thực hiện nhiệmvụ của điều dưỡng cấp thấp hơn;

Tổ chức, thực hiện quản lý hồ sơ, bệnhán, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao.

g) Đào tạo, nghiên cứu và phát triểnnghề nghiệp:

Tổ chức đào tạo và hướng dẫn thựchành cho học sinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng;

Tổ chc, thực hiệnnghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kthuật trongchăm sóc người bệnh; áp dụng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh;

Cập nhật, đánh giá và áp dụng bng chứng trong thực hành chăm sóc;

Xây dựng chương trình, tài liệu đào tạoliên tục và đào tạo chuyên khoa đối với viên chức điều dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặcthạc sĩ chuyên ngành điều dưỡng;

b) Có trình độ ngoại ngbậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lựcngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vịtrí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) trình độ tin học đạt chun knăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy địnhtại Thông tư s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chun knăng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạngII.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về quan điểm, chủ trươngđường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chămsóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Hiểu biết vềsức khỏe, bệnh tật ca cá nhân, giađình và cộng đồng, đưa ra chn đoán chăm sóc, phân cấpchăm sóc, chđịnh chăm sóc và thực hiện can thiệp điều dưỡng bo đảm an toàn cho người bệnh và cộng đồng;

c) Thực hiện thành thạo kỹ thuật điềudưỡng cơ bản, sơ cứu, cấp cứu, đáp ứng hiệu quả khi cótình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảm họa;

d) Có khả năng tư vấn, giáo dục sứckhỏe và giao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng;

đ) Có kỹ năng tổ chức đào tạo, huấnluyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệpđiều dưỡng;

e) Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc thamgia chính (50% thời gian trở lên) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lênhoặc sáng kiến/phát minh khoa học/sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên ngành đãđược nghiệm thu đt;

g) Viên chức thăng hạng từ chức danhnghề nghiệp điều dưỡng hạng III lên chức danh nghề nghiệpđiều dưỡng hạng II phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạngIII hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm, trong đó có thời gian gần nhất giữ chứcdanh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III tối thiểu là 02 năm.

Điều 5. Điều dưỡng hạng III -Mã số: V.08.05.12

1. Nhiệm vụ:

a) Chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế:

Khám, nhận định, xác định vấn đề, lậpkế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh;

Theo dõi, phát hiện, ra quyết định, xửtrí về chăm sóc và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnhcho bác sĩ điều trị;

Thực hiện và kiểm tra, đánh giá côngtác chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho ngườinhà người bệnh;

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản,kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu, phức tạp, kỹ thuật phục hồi chức năng đối vớingười bệnh;

Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, thực hiệnvà kiểm tra đánh giá việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh;

Thực hiện và tham gia việc ghi chép hồsơ theo quy định;

Tham gia xây dựng và thực hiện quytrình chăm sóc người bệnh.

b) Sơ cứu, cấp cứu:

Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiệncấp cứu;

Thực hiện kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu, xửtrí trong những tình huống khẩn cấp như: sốc phản vệ, cấp cứu người bệnh ngng tim, ngừng thở và một số kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu chuyên khoa;

Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.

c) Truyền thông, tư vấn, giáo dục sứckhỏe:

Đánh giá nhu cầu tư vấn, giáo dục sứckhỏe đối với người bệnh;

Hướng dẫn người bệnh về chăm sóc vàphòng bệnh;

Tham gia xây dựng nội dung, chươngtrình, tài liệu và thực hiện truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe;

Đánh giá công tác truyền thông, tư vấn,giáo dục sức khỏe.

d) Chăm sóc sức khỏe cộng đồng:

Truyền thông, giáo dục vệ sinh phòngbệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng;

Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầuvà các chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện kỹ thuật chăm sóc điều dưỡngtại nhà: tiêm, truyền, chăm sóc vết thương, chăm sóc người bệnh có dẫn lưu vàchăm sóc phục hồi chức năng.

đ) Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh:

Thực hiện quyền của người bệnh, biệnhộ quyền hợp pháp của người bệnh theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các biện pháp bảo đảm antoàn cho người bệnh.

e) Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị:

Phối hợp với bác sĩ điều trị phân cấpchăm sóc và tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh;

Phối hợp với bác sĩ điều trị chuẩn bịvà hỗ trợ cho người bệnh chuyển khoa, chuyn cơ sở khám bệnh,chữa bệnh, ra viện;

Htrợ, giám sátvà chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡngcấp thấp hơn;

Thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồngbệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao.

g) Đào tạo, nghiên cứu và phát triểnnghề nghiệp:

Đào tạo và hướng dẫn thực hành cho họcsinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng;

Thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh và áp dụngcải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh;

Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục đối với viên chức điều dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lêntheo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của BộGiáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Namhoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếngdân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quyđịnh chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về quan điểm, chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảovệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật củacá nhân, gia đình và cộng đồng, sử dụng quy trình điều dưỡng làm cơ sở để lập kếhoạch chăm sóc và thực hiện can thiệp điều dưỡng bảo đảm an toàn cho người bệnhvà cộng đồng;

c) Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản,sơ cứu, cấp cứu và đáp ứng hiệu quả khi có tình huống cấp cứu, dịch bệnh và thảmhọa;

d) Có kỹ năng tư vấn, giáo dục sức khỏevà giao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng;

đ) Có kỹ năng đào tạo, huấn luyện,nghiên cứu khoa học, hợp tác với đồng nghiệp và phát triển nghề nghiệp;

e) Viên chức thăng hạng từ chức danhnghề nghiệp điều dưỡng hạng IV lên chức danh nghề nghiệp điềudưỡng hạng III phải có thời gian gichứcdanh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV tối thiểu là 02 năm đối với trường hợp khituyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp điều dưỡng cao đẳng hoặc 03 năm đối vớitrường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp.

Điều 6. Điều dưỡng hạng IV - Mãsố: V.08.05.13

1. Nhiệm vụ:

a) Chăm sóc người bệnh tại cơ sở y tế:

Khám, nhận định, xác định vấn đề, lậpkế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh;

Theo dõi, đánh giá diễn biến hằngngày của người bệnh; phát hiện, báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường củangười bệnh;

Tham gia chăm sóc giảm nhẹ cho ngườibệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh;

Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bảncho người bệnh theo chỉ định và sự phân công;

Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, tiết chếvà thực hiện chỉ định chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh;

Ghi chép hồ sơ điều dưỡng theo quy định.

b) Sơ cứu, cấp cứu:

Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiệncấp cứu;

Thực hiện, tham gia thực hiện kỹ thuậtsơ cứu, cấp cứu;

Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.

c) Truyền thông, tư vấn, giáo dục sứckhỏe:

Đánh giá nhu cầu tư vấn, giáo dục sứckhỏe đối với người bệnh;

Hướng dẫn người bệnh về chăm sóc và phòngbệnh;

Thực hiện, tham gia thực hiện truyềnthông, tư vấn giáo dục sức khỏe.

d) Chăm sóc sức khỏe cộng đng:

Tham gia truyền thông, giáo dục vệsinh phòng bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng;

Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu vàcác chương trình mục tiêu quốc gia;

Thực hiện dịch vụ chăm sóc tại nhà:tiêm, chăm sóc vết thương, chăm sóc người bệnh có dẫn lưu và chăm sóc phục hồichức năng, tắm gội, thay băng theo chđịnh.

đ) Bảo vệ và thực hiện quyền người bệnh:

Thực hiện quyền của người bệnh, thamgia biện hộ quyền hợp pháp của người bệnh theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các biện pháp bảo đảm antoàn cho người bệnh.

e) Phối hợp, hỗ trợ công tác điều trị:

Tham gia phân cấp chăm sóc người bệnh;

Chuẩn bị và hỗ trợ người bệnh chuyn khoa, chuyn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện;

Quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh,người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao.

g) Đào tạo, nghiên cứu và phát triểnnghề nghiệp:

Hướng dẫn thực hành cho học sinh,sinh viên và viên chức điều dưỡng trong phạm vi được phâncông;

Tham gia, thực hiện và áp dụng sángkiến, cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lênchuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinhhoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định củaBộ Y tế;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trởlên theo quy định tại Thông tư s01/2014/TT-BGDĐT ngày 24tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làmcó yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thôngquy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về quan điểm, chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảovệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Hiểu biết về sức khỏe, bệnh tật củacá nhân, gia đình và cộng đồng, sử dụng quy trình điều dưỡng làm cơ sở để lập kếhoạch chăm sóc và thực hiện các can thiệp điều dưỡng bảo đảm an toàn cho ngườibệnh và cộng đồng;

c) Thực hiện được kỹ thuật điều dưỡngcơ bản, sơ cứu, cấp cứu;

d) Có kỹ năng giáo dục sức khỏe vàgiao tiếp hiệu quả với người bệnh và cộng đồng.

Mục 2. CHỨC DANH HỘ SINH

Điều 7. Hộ sinh hạng II - Mã số:V.08.06.14

1. Nhiệm vụ:

a) Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, ngườibệnh và người sử dụng dịch vụ:

Khám và nhận định tình trạng sức khỏebà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ,xác định vấn đề ưu tiên cần chăm sóc của từng đối tượng;

Chủ trì, lập kế hoạch, tổ chức, thựchiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ;

Lập kế hoạch theo dõi, tổ chức thựchiện và kiểm tra việc theo dõi, đánh giá diễn biến hằng ngày của bà mẹ, trẻ sơsinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ; phát hiện, xử trí kịp thời, tiên lượng,báo cáo quá trình xử trí và những diễn biến bất thường không thuộc phạm vi xửtrí của hộ sinh cho bác sĩ điều trị; phối hợp cùng bác sĩ chỉ đạo các hộ sinh cấpthấp hơn xử trí diễn biến bất thường;

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giámsát, kiểm tra kỹ thuật điều dưỡng và phục hồi chức năng cơ bản, kỹ thuật chămsóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh thiết yếu và chuyên sâu, kế hoạch hóa gia đình,phá thai an toàn;

Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, lập kếhoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho bàmẹ, trẻ sơ sinh;

Lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, kiểmtra việc thực hiện chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý cho bà mẹ và gia đìnhtrong trường hợp thai nghén, sinh đẻ, sau đẻ và sơ sinh bất thường nghiêm trọng;chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý cho người bệnh giai đoạn cuối;

Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việcghi chép hồ sơ theo quy định;

Lập kế hoạch và đề xuất danh mục thuốc,thiết bị y tế phù hợp với thực tế công việc; tổ chức thực hiện, giám sát, kiểmtra việc bảo quản thuốc và trang thiết bị y tế.

b) Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộngđồng:

Lập kế hoạch, tổ chức khám và quản lýthai đối với sản phụ trong trường hợp sản phụ không th đến cơ sở y tế;

Chủ trì lập kế hoạch, tổ chức thực hiện,giám sát, đánh giá việc khám, chăm sóc bà mẹ thời kỳ mang thai và chăm sóc bà mẹ,trẻ sơ sinh giai đoạn sau sinh tại nhà;

Quản lý về chuyên môn, giám sát, hỗtrợ hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình tạicộng đồng;

Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu vàchương trình mục tiêu quốc gia.

c) Sơ cứu, cấp cứu:

Quản lý, tổ chức, chuẩn bị sẵn sàngthuốc và phương tiện cấp cứu;

Chủ trì, tổ chức thực hiện sơ cứu, cấpcứu sản khoa, cấp cứu hồi sức sơ sinh ban đầu; báo cáo và phối hợp với bác sĩphụ trách hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyếntrên;

Hỗ trợ viên chức hộ sinh khác hoặctuyến dưới xử trí cấp cứu bà mẹ, trẻ sơ sinh kịp thời tại cộng đồng;

Tổ chức, tham gia cấp cứu dịch bệnhvà thảm họa khi có yêu cầu.

d) Truyền thông, giáo dục, tư vấn vềchăm sóc sức khỏe sinh sản:

Chủ trì lập kế hoạch, tổ chức, thựchiện đánh giá nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe đối với bà mẹ, trẻ sơ sinh, ngườibệnh và người sử dụng dịch vụ;

Chủ trì lập kế hoạch, tổ chức, thựchiện truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản (bao gồm cảnam giới), kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, phòng chống bạo lực giới tạicơ sở y tế và cộng đồng;

Lập kế hoạch, tổ chức giám sát, hỗ trợvà đánh giá kết quả truyền thông, giáo dục và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinhsản.

đ) Phối hợp, hỗ trợ trong điều tr:

Phối hợp với bác sĩ phân cấp chăm sócvà tổ chức thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịchvụ;

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việcchuẩn bị cho bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ nhập viện,chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện khi có chỉ định;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện quảnlý buồng bệnh, quản lý bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh, người sử dụng dịch vụ vàthuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hồ sơ bệnh án.

e) Bảo vệ và thực hiện quyền của ngườibệnh:

Thực hiện và biện hộ quyền của bà mẹ,trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật;

Tạo điều kiện cho bà mẹ, người bệnh vàngười sử dụng dịch vụ quyền được tham gia vào quá trình chăm sóc, điều trị;

Thực hiện, giám sát thực hiện các biệnpháp đảm bảo an toàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ.

g) Đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp:

Chủ trì, tổ chức đào tạo và hướng dẫnthực hành cho học sinh, sinh viên và viên chức hộ sinh;

Chủ trì và tổ chức thực hiện nghiên cứukhoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, ngườibệnh và người sử dụng dịch vụ; áp dụng sáng kiến, cải tiến chất lượng trongchăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ;

Tham gia xây dựng chương trình, tàiliệu đào tạo liên tục và đào tạo chuyên môn hộ sinh.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặcthạc sĩ trở lên chuyên ngành hộ sinh;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trởlên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 củaBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ViệtNam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụngtiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chun knăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bn theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chun kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩnchức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II.

3. Tiêu chuẩn về năng, lực chuyênmôn, nghiệp vụ:

a) Hiểu biết quan điểm, chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chămsóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Thực hiện thành thạo các knăng cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa và sơ sinh;

c) Hiểu biết vềnguyên tắc trong chăm sóc sức khỏeban đầu vào công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản;

d) Hiểu biết và áp dụng k năng; quản lý và năng lựcphát triển nghề nghiệp;

đ) Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc thamgia chính (50% thời gian trở lên) đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lênhoặc sáng kiến/phát minh khoa học/sáng kiến cải tiến kthuậtchuyên ngành đã được nghiệm thu đạt;

e) Viên chức thăng hạng từ chức danhnghề nghiệp hộ sinh hạng III lên chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II phải cóthời gian giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III hoặc tương đương tối thiu là 09 năm, trong đó có thời gian gần nhất giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III tối thiểu là 02 năm.

Điều 8. Hộ sinh hạng III - Mã số:V.08.06.15

1. Nhiệm vụ:

a) Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, ngườibệnh và người sử dụng dịch vụ:

Khám và nhận định tình trạng sức khỏebà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ, xác định vấn đề ưutiên cần chăm sóc của từng đối tượng;

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện chămsóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ;

Tổ chức thực hiện và kiểm tra việctheo dõi, đánh giá diễn biến hằng ngày của bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh vàngười sử dụng dịch vụ; phát hiện, tiên lượng, xử trí kịp thời, báo cáo quátrình xử trí và diễn biến bất thường không thuộc phạm vi xửtrí của hộ sinh cho bác sĩ điều trị; phối hợp cùng bác sĩ chỉ đạo hộ sinh cấpthấp hơn trong quá trình xử trí diễn biến bất thường;

Tổ chức và thực hiện kỹ thuật điều dưỡng,phục hồi chức năng cơ bản, kthuật chăm sóc sản khoa,chăm sóc sơ sinh thiết yếu và chuyên sâu, kế hoạch hóa gia đình, phá thai antoàn;

Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chăm sócdinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh;

Tổ chức, giám sát, thực hiện chăm sócgiảm nhẹ và hỗ trợ tâm lý cho bà mẹ và gia đình trong trường hợp thai nghén,sinh đẻ, sau đẻ và sơ sinh bất thường nghiêm trọng; chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợtâm lý cho người bệnh giai đoạn cuối;

Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thựchiện ghi chép hồ sơ theo quy định;

Tổ chức thực hiện và giám sát việc bảoquản thuốc và trang thiết bị y tế được phân công quản lý.

b) Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộngđồng:

Tổ chức khám và quản lý thai đối vớisản phụ trong trường hợp sản phụ không thể đến cơ sở y tế;

Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiệnkhám, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong giai đoạn sau sinh tại nhà;

Giám sát, hỗ trợ hoạt động chăm sóc sứckhỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng;

Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu vàchương trình mục tiêu quốc gia.

c) Sơ cứu, cấp cứu:

Quản lý, giám sát, chuẩn bị sẵn sàngthuốc và phương tiện cấp cứu;

Tchức, thực hiệnsơ cứu, cấp cứu sản khoa, cấp cứu hồi sức sơ sinh ban đầu; kịp thời báo cáo vàphối hợp với bác sĩ phụ trách hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyếntrên;

Tham gia cấp cudịch bệnh và thảm họa khi có yêu cầu.

d) Truyền thông, giáo dục, tư vấn vềchăm sóc sức khỏe sinh sản:

Tổ chức và thực hiện đánh giá nhu cầutư vấn, giáo dục sức khỏe đối với bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụngdịch vụ;

Tổ chức và thực hiện truyền thông, giáo dục, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản (bao gồm cảnam giới), kế hoạch hóa gia đình, phá thai an toàn, phòng chống bạo lực giới tạicơ sở y tế và cộng đồng;

Tham gia đánh giá kết quả truyềnthông, giáo dục và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

đ) Phối hợp, hỗ trợ trong điều trị:

Phối hợp với bác sĩ phân cấp chăm sócvà tổ chức thực hiện chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịchvụ;

Tổ chức và thực hiện cho bà mẹ, trẻ sơsinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ nhập viện, chuyển khoa, chuyển cơ sởkhám bệnh, cha bệnh, ra viện khi có chđịnh của bác sĩ;

Tổ chức thực hiện quản lý buồng bệnh,quản lý bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh, người sử dụng dịch vụ và thuốc, trang thiếtbị, vật tư tiêu hao, hsơ bệnh án.

e) Bảo vệ và thực hiện quyền của ngườibệnh:

Thực hiện và biện hộ quyền của bà mẹ,trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật;

Tạo điều kiện cho bà mẹ, người bệnhvà người sử dụng dịch vụ quyền được tham gia vào quá trình chăm sóc, điều trị;

Thực hiện các biện pháp bảo đảm antoàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ.

g) Đào tạo, nghiên cứu khoa học vàphát triển nghề nghiệp:

Tổ chức đào tạo và hướng dẫn thực hànhcho học sinh, sinh viên và viên chức hộ sinh;

Thực hiện nghiên cứu khoa học, sángkiến, cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và kháchhàng; áp dụng sáng kiến, cải tiến chất lượng trong chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh,người bệnh và người sử dụng dịch vụ;

Tham gia xây dựng chương trình, tàiliệu đào tạo liên tục và đào tạo chuyên môn hộ sinh.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyênngành hộ sinh;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trởlên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 củaBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ViệtNam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụngtiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chun kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tưsố 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thôngquy định chuẩn knăng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết về quan điểm, chủtrương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảovệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Thực hiện thành thạo các kỹ năngcơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực sản phụ khoa và sơ sinh;

c) Hiểu biết các nguyên tắc trongchăm sóc sức khỏe ban đầu vào công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản;

d) Có năng lực giao tiếp, thuyếttrình và ứng xử linh hoạt, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập;

đ) Viên chức thăng hạng từ chức danhnghề nghiệp hộ sinh hạng IV lên chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV tối thiu là 02 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốtnghiệp hộ sinh cao đng hoặc 03 năm đi với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp hộ sinhtrung cấp.

Điều 9. Hộ sinh hạng IV - Mã số:V.08.06.16

1. Nhiệm vụ:

a) Chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh, ngườibệnh và người sử dụng dịch vụ:

Khám và nhận định tình trạng sức khỏebà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ, xác định vấn đề ưutiên cần chăm sóc của từng đối tượng;

Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc bàmẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dng dịch vụ;

Theo dõi, đánh giá diễn biến hằngngày của bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ; phát hiện, xửtrí ban đầu, tiên lượng, báo cáo kịp thời những din biếnbất thường cho bác sĩ điều trị và hộ sinh phụ trách, thực hiện y lệnh của bácsĩ và phối hợp với hộ sinh khác xử trí din biến bất thường;

Thực hiện kthuậtđiều dưỡng và phục hồi chức năng cơ bản, kthuật chăm sócsản khoa, chăm sóc sơ sinh thiết yếu; phụ giúp bác sĩ và hộ sinh khác thực hiệnkỹ thuật chăm sóc sản khoa, chăm sóc sơ sinh chuyên sâu theo y lệnh của bác sĩvà sự phân công của hộ sinh phụ trách;

Nhận định nhu cầu dinh dưỡng và thựchiện chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh;

Thực hiện chăm sóc giảm nhẹ và hỗtrợ tâm lý cho người bệnh giai đoạn cuối;

Ghi chép hồ sơ theo quy định;

Bảo quản thuốc và trang thiết bị y tếđược phân công phụ trách, phát hiện hỏng hóc kịp thời đđềnghị sửa cha.

b) Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại cộngđồng:

Lập kế hoạch khám và quản lý thai đốivới sản phụ trong trường hợp sản phụ không thể đến cơ sở y tế;

Lập kế hoạch khám, chăm sóc bà mẹ vàtrẻ sơ sinh trong giai đoạn sau sinh tại nhà;

Giám sát, hỗ trợ hoạt động chăm sóc sứckhỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh tại cộng đồng;

Tham gia chăm sóc sức khỏe ban đu và chương trình mục tiêu quốc gia.

c) Sơ cứu, cấp cứu:

Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiệncấp cứu;

Tổ chức, thực hiện sơ cứu, cấp cứu sảnkhoa, cấp cứu hồi sức sơ sinh ban đầu; kịp thời báo cáo và phi hp với bác sĩ phụ trách hoặc chuyn cơ sở y tế tuyến trên;

Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họakhi có yêu cầu.

d) Truyền thông, giáo dục, tư vấn vềchăm sóc sức khỏe sinh sản:

Thực hiện đánh giá nhu cầu tư vấn,giáo dục sức khỏe đi với bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnhvà người sử dụng dịch vụ;

Thực hiện truyền thông, giáo dục, tưvấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản (bao gồm cả nam giới), chăm sóc sơ sinh, kế hoạchhóa gia đình, phá thai an toàn, phòng chống bạo lực giới tại cơ sở y tế và cộngđồng;

Tham gia lập kế hoạch truyền thông,giáo dục và tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản.

đ) Phối hợp, hỗ trợ trong điều trị:

Thực hiện việc chuẩn bị cho bà mẹ, trẻsơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ nhập viện, chuyển khoa, chuyển cơsở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện khi có chỉ định của bác sĩ;

Quản lý buồng bệnh, quản lý bà mẹ, trẻsơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ, thuốc, trang thiết bị, vật tưtiêu hao, hồ sơ bệnh án.

e) Bảo vệ và thực hiện quyền của ngườibệnh:

Thực hiện quyền của bà mẹ, trẻ sơsinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật;

Tạo điều kiện để bà mẹ, người bệnh và người sử dụng dịch vụ quyền đượctham gia vào quá trình chăm sóc, điều trị;

Thực hiện các biện pháp bảo đảm antoàn cho bà mẹ, trẻ sơ sinh, người bệnh và người sử dụng dịch vụ.

g) Đào tạo, nghiên cứu khoa học vàphát triển nghề nghiệp:

Hướng dẫn thực hành cho học sinh,sinh viên và viên chức hộ sinh;

Tham gia nghiên cứu khoa học; áp dng sáng kiến, cải tiến chất lượng trong chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh,người bệnh và người sử dụng dịch vụ.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tốt nghiệp trung cấp trở lênchuyên ngành hộ sinh;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trởlên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 củaBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ViệtNam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đi với vị trí việclàm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn knăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thôngtư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyềnthông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết quan điểm, chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chămsóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Thực hiện thành thạo các kỹ năngcơ bản trong lĩnh vực sản phụ khoa và sơ sinh;

c) Hiểu biết các nguyên tắc trongchăm sóc sức khỏe ban đầu vào công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản;

d) Có năng lực giao tiếp và ứng xửlinh hoạt, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Mục 3. CHỨC DANH KỸ THUẬT Y

Điều 10. Kỹ thuật y hạng II -Mã số: V.08.07.17

1. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y:

Chủ trì, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn,chuẩn bị và giúp đngười bệnh trước, trong và sau khi tiếnhành kthuật y;

Chủ trì tổ chức đón tiếp, hướng dẫncá nhân, tổ chức gửi/chuyển mu và thu nhận, bảo quản, vậnchuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp;

Tổ chức chun bị,kiểm tra, giám sát việc chun bị phương tiện, dụng cụ, thuốc,hóa chất đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên khoa;

Thực hiện quy trình kthuật chuyên sâu thuộc chuyên khoa, ứng dụng kthuậtmới trong hoạt động chuyên ngành;

Chủ trì, tổ chức thực hiện, kiểm tra,giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khun và an toàn trong chuyên môn;

Theo dõi, thống kê hoạt động chuyênmôn theo quy định trong phạm vi được giao.

b) Quản lý hoạt động chuyên môn:

Tổ chức, thực hiện hoạt động chuyênmôn theo nhiệm vụ được giao.

Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểmkê, báo cáo về việc quản lý sử dụng trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm,thuốc của khoa hoặc của đơn vị trong lĩnh vực y học;

Sử dụng, hướng dn sử dụng thiết bị kỹ thuật hiệnđại của chuyên ngành; bảo quản trang thiết bị y tế trongphạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý li kthuật đơn giản;

Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm travà chịu trách nhiệm về chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn trongphạm vi được giao.

c) Phối hợp trong chẩn đoán và điềutrị:

Thông báo kịp thời chỉ s, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị; đề xuất tiếnhành một số kỹ thuật khác giúp chn đoán và điều trị trườnghợp cần thiết;

Tham gia hội chnkhi được phân công.

d) Bảo vệ quyền lợi của người bệnh,cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm:

Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác,khách quan và trung thực;

Bo đảm kết quảxét nghiệm chính xác;

Thực hiện quyền của người bệnh, cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

Chủ trì, tổ chức, thực hiện biện phápkỹ thuật bảo đảm an toàn đối với người bệnh.

đ) Tư vấn, giáo dục sức khỏe:

Xây dựng nộidung, chương trình và thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộngđồng trong phạm vi được giao;

Tham gia phòng chống dịch và thảm họakhi có yêu cầu.

e) Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho họcsinh, sinh viên và viên chức kỹ thuật y;

Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học,sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;

Tổ chức áp dụng sáng kiến, cải tiến kthuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Có trình độ thạc sĩ chuyên ngành kthuật y học;

b) Có trình độ ngoại ngbậc 3 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ng6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đi với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quyđịnh chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩnchức danh nghề nghiệp kthuật y hạng II.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Nhận thức được quan điểm, chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Có năng lực thực hiện thành thạo kỹthuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm và ứng dụng những kỹ thuật mới tronghoạt động chuyên ngành;

c) Có năng lực sử dụng và hướng dẫn sửdụng, bảo quản trang thiết bị phục vụ chuyên môn;

d) Có năng lực phân tích, kiểm tra,giám sát quy trình kỹ thuật; đề xuất giải pháp đảm bảo chất lượng kỹ thuậtchuyên môn;

đ) Có năng lực hướng dẫn chuyển giaokỹ thuật mới trong lĩnh vực kỹ thuật y học;

e) Chủ nhiệm hoặc thư ký hoặc thamgia chính (50% thời gian trở lên) đề tài nghiên cứu khoa họccấp cơ sở trở lên hoặc sáng kiến/phát minh khoa học/sáng kiến cải tiến kỹ thuậtchuyên ngành đã được nghiệm thu đạt;

g) Viên chức thăng hạng từ chức danhnghề nghiệp kỹ thuật y hạng III lên chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng II phảicó thời gian giữ chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III hoặc tương đương tối thiểu là 09 năm, trong đó có thời gian gần nhất giữchức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III tối thiểu là 02 năm.

Điều 11. Kỹ thuật y hạng III -Mã số: V.08.07.18

1. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y:

Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bịvà giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;

Tổ chức, đón tiếp, hướng dẫn cá nhân,tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyn mẫucho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp;

Chuẩn bị, kiểm tra, giám sát việc chuẩnbị phương tiện, dụng cụ, thuốc, hóa chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyênkhoa;

Thực hiện các quy trình kỹ thuậtchuyên môn; phối hợp thực hiện các kỹ thuật phức tạp khi được phân công;

Tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giámsát, đánh giá việc thực hiện chế độ kim soát nhiễm khuẩnvà an toàn trong chuyên môn;

Theo dõi, thống kê các hoạt độngchuyên môn theo quy định.

b) Quản lý hoạt động chuyên môn:

Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểmkê, báo cáo về việc sử dụng trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩmthuốc trong phạm vi được giao theo quy định;

Sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quảntrang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹthuật đơn giản;

Tham gia kiểm tra, đánh giá công tácchuyên môn khi được phân công. Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịutrách nhiệm về hoạt động chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn thuộcphạm vi được giao.

c) Phối hợp trong chẩn đoán và điềutrị:

Thông báo kịp thời chỉ s, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị;

Tham gia hội chnkhi được phân công.

d) Bảo vệ quyền lợi của người bệnh:

Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác,khách quan và trung thực;

Bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác;

Thực hiện quyền của người bệnh, cánhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

Tổ chức, thực hiện biện pháp bảo đảman toàn cho người bệnh;

đ) Tư vấn, giáo dục sức khỏe:

Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnhvà cộng đồng trong phạm vi được giao;

Tham gia phòngchống dịch và thảm họa khi có yêu cầu.

e) Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho họcsinh, sinh viên, kỹ thuật y khi được phân công;

Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến,cải tiến kỹ thuật;

Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuậtvà bằng chứng y học trong thực hành kthuật y.

2. Tiêu chun vềtrình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyênngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học,xét nghiệm y học dự phòng, kthuật hình ảnh y học, kthuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốtnghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phảicó chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trởlên theo quy định tại Thông tư s01/2014/TT-BGDĐT ngày 24tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ng6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vịtrí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quyđịnh chuẩn knăng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết quan điểm, chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chămsóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Có năng lực thực hiện thành thạo kỹthuật thuộc lĩnh vực chuyên môn đm nhiệm;

c) Có năng lực sử dụng thành thạo vàbảo quản trang thiết bị phục vụ chuyên môn;

d) Có năng lực phân tích, kiểm tra,giám sát quy trình kthuật; đề xuất giải pháp bảo đảm chấtlượng kỹ thuật chuyên môn trong phạm vi được giao.

đ) Viên chức thăng hạng từ chức danhnghề nghiệp kthuật y hạng IV lên chức danh nghề nghiệp kỹthuật y hạng III phải có thời gian gichức danh nghề nghiệpkthuật y hạng IV tối thiu là 02năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu có trình độ tốt nghiệp cao đẳng kthuật y hoặc 03 năm đối với trường hợp khi tuyển dụng lần đầu cótrình độ tốt nghiệp trung cấp kỹ thuật y.

Điều 12. Kỹ thuật y hạng IV -Mã số: V.08.07.19

1. Nhiệm vụ:

a) Thực hiện chuyên môn kthuật y:

Đón tiếp, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnhtrước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y;

Đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chứcgửi/chuyn mu và thu nhận, bảo quản,vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, môi trường - nghề nghiệp;

Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ,thuốc và hóa chất theo yêu cầu của từng kỹ thuật;

Thực hiện các quy trình kỹ thuật cơ bảntrong chuyên khoa, phụ giúp hoặc phối hợp với viên chức chuyên môn thực hiện kỹthuật chuyên sâu khi được giao;

Thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khuẩnvà an toàn trong chuyên môn;

Ghi chép, theo dõi, thống kê các hoạtđộng chuyên môn theo quy định.

b) Quản lý hoạt động chuyên môn:

Dự trù, lĩnh, định kỳ kiểm kê và báocáo việc sử dụng trang thiết bị y tế, thuốc hóa chất, sinh phẩm theo quy định;

Sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tếtrong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản;

Tham gia kiểm tra, đánh giá công tácchuyên môn khi được giao.

c) Phối hợp trong chẩn đoán và điềutrị:

Thông báo kịp thời chỉ số, hình ảnhliên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị;

Hỗ trợ, phối hợp với viên chức kỹ thuậty trong việc thực hiện kỹ thuật chuyên môn được giao.

d) Bảo vệ quyền lợi của người bệnh,cá nhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm:

Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác,khách quan và trung thực;

Bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác;

Thực hiện quyền của người bệnh, cánhân/tổ chức gửi mẫu xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàncho người bệnh.

đ) Tư vấn, giáo dục sức khỏe:

Tham gia hướng dẫn, giáo dục sức khỏecho người bệnh và cộng đồng trong phạm vi được giao;

Tham gia phòng chống dịch và thảm họakhi có yêu cầu.

e) Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

Tham gia hướng dẫn thực hành cho họcsinh, sinh viên, viên chức kỹ thuật y khi được giao;

Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến,cải tiến kthuật;

Tham gia áp dụng sáng kiến, cải tiếnkỹ thuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồidưỡng:

a) Tt nghiệptrung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làmviệc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹthuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệpchuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉđào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định;

b) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trởlên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 củaBộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho ViệtNam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụngtiếng dân tộc;

c) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹnăng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quyđịnh chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn,nghiệp vụ:

a) Hiểu biết quan điểm, chủ trương đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc vànâng cao sức khỏe nhân dân;

b) Có năng lực thực hiện thành thạoquy trình kỹ thuật cơ bản thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm;

c) Có năng lực sử dụng và bảo quảntrang thiết bị phục vụ chuyên môn;

d) Có kỹ năng giao tiếp với đối tượngphục vụ và đồng nghiệp.

Chương III

HƯỚNG DẪN BỔ NHIỆMVÀ XẾP LƯƠNG THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Điều 13. Nguyêntắc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

1. Việc bổ nhiệm vào chức danh nghềnghiệp đối với viên chức quy định tại Thông tư liên tịch này phải căn cứ vào vịtrí việc làm, nhiệm vụ được giao của viên chức và theo quy định tại Điều 14 củaThông tư liên tịch này và phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theoquy định tại Thông tư liên tịch này.

2. Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức hiệngiữ vào chức danh nghề nghiệp không được kết hợp nâng bậc lương hoặc thăng hạngchức danh nghnghiệp viên chức.

Điều 14. Các trường hợp bổ nhiệmvào chức danh nghề nghiệp

1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào cácngạch điều dưỡng theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22 tháng 4năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạchviên chức y tế điều dưỡng, nay được bnhiệm vào chức danhnghề nghiệp điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịchnày, như sau:

a) Bnhiệm vàochức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng II (mã sốV.08.05.11) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch điều dưỡng chính (mã số ngạch16a. 199).

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpđiều dưỡng hạng III (mã số V.08.05.12)đối với viên chức hiện đang giữ ngạch điều dưỡng (mã số: 16b.120).

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpđiều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13) đi với viên chức hiện đang giữ ngạch điều dưỡng caođẳng (mã số ngạch 16a.200) và ngạch điều dưỡng trung cấp (mã sngạch 16b.121).

2. Viên chức đã được bổ nhiệm vào cácngạch hộ sinh theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 3 năm2011 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức hộ sinh,nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hộ sinh quy định tại Thông tư liêntịch này, như sau:

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệphộ sinh hạng II (mã số V.08.06.14) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch hộsinh chính (mã số ngạch 16.294).

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệphộ sinh hạng III (mã số V.08.06.15) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch hộsinh (mã số 16.295).

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệphộ sinh hạng IV (mã số V.08.06.16) đối với viên chức hiệnđang giữ ngạch hộ sinh cao đẳng (mã số ngạch 16.296) và ngạch hộ sinh trung cấp(mã số ngạch 16.297).

3. Viên chức đã được bổ nhiệm vào cácngạch kỹ thuật y theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹthuật y học, nay được bnhiệm vào chức danh nghề nghiệp kỹthuật y quy định tại Thông tư liên tịch này, như sau:

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpkỹ thuật y hạng II (mã số V.08.07.17) đối với viên chức hiệnđang giữ ngạch kỹ thuật y chính (mã số ngạch 16.284).

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpkỹ thuật y hạng III (mã số V.08.07.18) đối với viên chứchiện đang giữ ngạch kỹ thuật y (mã số ngạch 16.285).

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệpkthuật y hạng IV (mã số V.08.07.19)đối với viên chức hiện đang giữ ngạch kỹ thuật y cao đng (mã số ngạch 16.286) và ngạch kỹ thuật y trung cấp (mã số ngạch 16.287).

Điều 15. Cách xếplương

1. Các chức danh điều dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y quy định tại Thông tư liên tịch này được áp dụng Bảng lương chuyênmôn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước(Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 củaChính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượngvũ trang, như sau:

a) Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạngII, chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng II, chức danh nghềnghiệp kỹ thuật y hạng II được áp dụng hệ slương viên chứcloại A2 (nhóm A2.1), từ hệ số lương từ 4,40 đến hệ số lương 6,78;

b) Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III, chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng III, chức danh nghềnghiệp kỹ thuật y hạng III được áp dụng hệ slương viênchức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

c) Chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạngIV, chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạngIV được áp dụng hệ số lương viên chức loại B, từ hệ sốlương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

2. Xếp lương khi hết thời gian tập sựvà được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp:

Sau khi hết thời gian tập sự theo quyđịnh và được cấp có thẩm quyền quản lý viên chức quyết định bnhiệm chức danh nghề nghiệp thì thực hiện xếp bậc lương trong chức danhnghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

a) Trường hợp có trình độ tiến sĩ điềudưỡng thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danhnghề nghiệp điều dưỡng hạng III (mã số V.08.05.12); trìnhđộ tiến sĩ hộ sinh thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh nghề nghiệphộ sinh hạng III (mã số V.08.06.15); trình độ tiến sĩ kthuật y thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00 của chức danh nghềnghiệp kỹ thuật y hạng III (mã số V.08.07.18)

b) Trường hợp có trình độ thạc sĩ điềudưỡng thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III (mã số V.08.05.12); trình độ thạc sĩ hộsinh thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạngIII (mã số V.08.06.15); trình độ thạcsĩ kthuật y thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 của chứcdanh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng III (mã số V.08.07.18)

c) Trường hợp có trình độ cao đẳng điềudưỡng thì được xếp bậc 2, hệ số lương2,06 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13);trình độ cao đẳng hộ sinh thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 của chức danhnghề nghiệp hộ sinh hạng IV (mã số V.08.06.16); trình độcao đng kthuật y thì được xếp bậc2, hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp kthuật y hạngIV (mã số V.08.07.19).

3. Việc xếp lương vào chức danh nghềnghiệp viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều này đối với viên chức đã được xếplương vào các ngạch viên chức theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩnnghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mà số ngạch viênchức hộ sinh; Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụvề việc ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học và Nghị địnhsố 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lươngđối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chếđộ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đượcthực hiện như sau:

a) Trường hợp viên chức được bổ nhiệmvào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y quy định tại Thông tưliên tịch này có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậclương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kcả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấpthâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bnhiệm;

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn C đã xếp ngạch kỹ thuật viên trung cấp y (mã số 16.287), bậc 12, hưởng 6%phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch kỹ thuật viên trung cấp y kể từ ngày 01tháng 10 năm 2014. Nay được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh nghềnghiệp kỹ thuật y hạng IV (mã số V.08.07.19) thì xếp bậc12, hệ số lương 4,06 và 6% phụ cấp thâm niên vượt khung của chức danh nghề nghiệpkỹ thuật y hạng IV kể từ ngày ký quyết định; thời gian xét nâng bậc lương lầnsau được tính kể ngày 01 tháng 10 năm 2014.

b) Trường hợp viên chức có trình độcao đẳng khi được tuyển dụng đã xếp lương ở viên chức loại A0 theo quy định tạiNghị định số 204/2004/NĐ-CP nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp điềudưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13), chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV (mã sốV.08.06.16), chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV (mã sốV.08.07.19) thì việc xếp bậc lương trong chức danh nghề nghiệp bnhiệm được căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hộibắt buộc theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (trừ thời gian tập sự)như sau:

Tính từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệpđược bổ nhiệm, cứ sau thời gian 02 năm (đủ 24 tháng) đượcxếp lên 01 bậc lương (nếu có thời gian đứt quãng mà chưa hưởng chế độ bảo him xã hội thì được cộng dồn). Trường hợp trong thời gian công tác có nămkhông hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật thì bị kéo dài thêm theo chếđộ nâng bậc lương thường xuyên.

Sau khi chuyển xếp lương vào chứcdanh nghề nghiệp được bổ nhiệm theo quy định trên, nếu hệ số lương được xếp ởchức danh nghề nghiệp được bnhiệm cộng với phụ cấp thâmniên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởnghệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượtkhung, nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ. Hệ số chênh lệch bảo lưu được hưởng trongsuốt thời gian viên chức xếp lương ở chức danh nghề nghiệp hạng IV. Sau đó, nếuviên chức được thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì được cộng hệ số chênh lệchbảo lưu này vào hệ slương (kcả phụcấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào chức danh được bổnhiệm khi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảolưu kể từ ngày hưởng lương ở chức danh nghề nghiệp mới.

Ví dụ: Bà Trần Thị H, có trình độ caođẳng điều dưỡng đã được tuyển dụng vào làm Điều dưỡng cao đng tại Bệnh viện X và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộctừ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến nay và đã được xếp ngạch điều dưỡng cao đẳng (mã s16a.200), bậc 3, hệ số lương2,72 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, trong thời gian công tác luôn hoàn thànhnhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật. Nay đủ điều kiện và được cơ quan có thẩmquyền bnhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạngIV (mã sV.08.05.13) thì việc xếp lương được thực hiện như sau:

Thời gian công tác của bà Trần Thị H từngày 01 tháng 01 năm 2008, trừ thời gian tập sự 06 tháng, tính từ bậc 2 của chứcdanh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IVvà cứ 02 năm xếp lên 1 bậc thì đến ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xếp vào bậc 5,hệ số lương 2,66 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạngIV; thời gian hưởng bậc lương mới ởchức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV kể từ ngày ký quyết định; thời gianxét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; đồng thờihưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu 0,06 (2,72 - 2,66).

Đến ngày 01 tháng 7 năm 2016 (sau đủ02 năm), bà Trần Thị H đủ điều kiện nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 6, hệ sốlương 2,86 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV vàtiếp tục được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu 0,06 (tổng hệ slương được hưởng là 2,92).

4. Việc thăng hạng chức danh nghềnghiệp đối với viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kthuật yđược thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bnhiệmvào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, chức danh nghề nghiệp hộ sinh, chức danhnghề nghiệp kỹ thuật y quy định tại Thông tư liên tịch này và thực hiện xếplương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lươngkhi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 16. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lựcthi hành ktừ ngày 20 tháng 11 năm 2015.

2. Thông tư liên tịch này thay thếQuyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vềviệc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm2011 của Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chun nghiệp vụ cácngạch viên chức hộ sinh; Thông tư số 23/2009/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2009 củaBộ Y tế về việc ban hành tiêu chun nghiệp vụ các ngạch viên chức kthuật y học;

3. Bãi bỏ các quy định về mã số ngạchviên chức hộ sinh quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 3 năm2011 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số ngạch viên chức hộ sinh;bãi bỏ các quy định về danh mục các ngạch kỹ thuật y học quy định tại Thông tưsố 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chứcdanh, mã số các ngạch viên chức kthuật y học.

Điều 17. Điều khoản áp dụng

1. Viên chức đã được bnhiệm vào các ngạch điều dưỡng theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc banhành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; các ngạch hộsinh theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số ngạch viên chứchộ sinh; các ngạch kthuật y theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chứcdanh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học, nay được bổ nhiệm vào chức danhnghề nghiệpđiều dưỡng, chức danh nghề nghiệp hộ sinh, chứcdanh nghề nghiệp kỹ thuật y quy định tại Thông tư liên tịch này thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm tạo điềukiện để viên chức bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu của chức danh nghề nghiệpđiều dưỡng, chức danh nghề nghiệp hộ sinh, chức danh nghềnghiệp kthuật y được bổ nhiệm.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trởđi, viên chức tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV phải tt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng; tuyn dụng vào chức danh nghề nghiệp hộ sinh hạng IV phải tốt nghiệp trìnhđộ cao đng chuyên ngành hộ sinh; tuyển dụng vào chức danhnghề nghiệp kỹ thuật y hạng IV phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành kthuật y. Viên chức có trình độ trung cấp đã được tuyển dụng và bổnhiệm vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV, chức danh nghề nghiệp hộsinh hạng IV, chức danh nghề nghiệp kthuật y hạng IV trước01 tháng 01 năm 2021 phải chuẩn hóa đđạt trình độ cao đẳngđúng chuyên ngành tuyển dụng chậm nhất trước ngày 01 tháng 01 năm 2025. Trườnghợp viên chức được cử đi học tập đđạt trình độ cao đẳngmà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan,đơn vị sử dụng viên chức báo cáo cơ quan, đơn vị quản lý viên chức xem xét btrí lại công tác khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

Điều 18. Tổ chứcthực hiện

1. Thông tư liên tịch này là căn cứ đểthực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹthuật y trong các cơ sở y tế công lập.

2. Các cơ sở y tế ngoài công lập cóthể vận dụng quy định tại Thông tư liên tịch này đtuyn dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹthuật y tại đơn vị.

3. Người đứng đầu cơ sở y tế công lậptrực tiếp quản lý, sử dụng viên chức có trách nhiệm:

a) Rà soát các vị trí việc làm củađơn vị, lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, chức danh nghềnghiệp hộ sinh, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y thuộc thẩmquyền quản lý, trình cấp có thm quyềnxem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp;

b) Quyết định bnhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kthuật y thuộc diện quản lý vào chức danh nghề nghiệp điều dưỡng,chức danh nghề nghiệp hộ sinh, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y tương ứng theothẩm quyền hoặc theo phân cấp, ủy quyền sau khi phương án bổ nhiệm chức danhnghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

c) Có kế hoạch và tạo điều kiện đểviên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV được tham gia đào tạo chuẩn hóatrình độ cao đng chuyên ngành theo quy định tại Khoản 2Điều 18 Thông tư liên tịch này.

5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tráchnhiệm:

a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm viquản lý thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chứcđiều dưỡng, hộ sinh, kthuật y trong các cơ sở y tế cônglập;

b) Phê duyệt phương án bổ nhiệm chứcdanh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kthuật y trong các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý từ ngạchviên chức hiện giữ sang các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, chức danh nghềnghiệp hộ sinh, chức danh nghề nghiệp kỹ thuật y tương ứng quy định tại Thôngtư liên tịch này; giải quyết theo thẩm quyền những vướng mắc trong quá trình bnhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương;

c) Quyết định bổ nhiệm chức danh nghềnghiệp và xếp lương đối với viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y thuộc diệnquản lý vào các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, chức danh nghề nghiệp hộsinh, chức danh nghề nghiệp kthuật y tương ứng trong cáccơ sở y tế công lập theo thẩm quyền.

d) Báo cáo kết quả bổ nhiệm chức danhnghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật ytrong các cơ sở y tế công lập thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Điều 19. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiệnThông tư liên tịch này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế đtổng hợp và chủtrì, phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thtướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Hội, đoàn th;
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Y tế: Bộ trưởng, các Thứ trưng, các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;
- Lưu: Bộ Y tế (VT, TCCB); Bộ Nội vụ (VT, CCVC).