có thể thay đổi các mục lớn, mục nhỏ một cách linh hoạt, logic. Thư tư vấn dưới đây lấy bối cảnh vụ việc khách hàng yêu cầu một công ty luật tư vấn xem các khoản bồi thường mà công ty đối tác đưa ra có bắt buộc phải thực hiện theo hay không và nên xử trí như thế nào có lợi nhất cho mình. Sau đây là nội dung thư tư vấn pháp lý.

CÔNG TY LUẬT TNHH XYZ

Địa chỉ: số …, phường …, quận …, TP.Hà Nội

SĐT: 02…xxx

Email: [email protected]; Website: luatsuxyz.vn

 

Số: 010521/TTV-XYZ Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2021

 

THƯ TƯ VẤN

(Về việc : Trách nhiệm bồi thường khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 01/2020/HC-MA)

 

Kính gửi: Công ty TNHH Mai An

Địa chỉ :

Lời đầu tiên, Công ty Luật TNHH XYZ xin gửi tới quý công ty lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng! Cảm ơn quý công ty đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 010421/HĐTV-MAIAN ký ngày 20/04/2021 giữa quý công ty và công ty Luật TNHH XYZ, chúng tôi xin gửi đến quý công ty thư tư vấn pháp lý với nội dung sau:

I/ Bối cảnh tư vấn

1.Tài liệu vụ việc

 

 

STT

 

Tên tài liệu

 

Số lượng

 

Ghi chú

1

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 01/2020/HC-MA ký ngày 16/03/2020 giữa bên A – Bên thuê dịch vụ bảo vệ là Công ty TNHH Mai An (Công ty Mai An) với bên B – bên cung cấp dịch vụ bảo vệ là công ty Cp Bảo vệ Hùng Cường (Công ty Hùng Cường)

01 bản sao

Gồm 10 trang

2

Thông báo chấm dứt Hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 112/CV-HC ngày 15/03/2021 của công ty Mai An gửi công ty Hùng Cường

01 bản sao

Gồm 01 trang

3

Biên bản thanh lý hợp đồng số 01/BBTL ký ngày 15/04/2021 giữa Công ty Mai An với công ty Hùng Cường

01 bản sao

Gồm 01 trang

4

Công văn số 294-2021/CV-MA ký ngày 29/04/2021 của Công ty Hùng Cường gửi công ty Mai An về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng kinh tế theo Nghị định số 17/HĐBT và các văn bản pháp luật hiện hành

 

01 bản sao

Gồm 02 trang

2. Tóm lược bối cảnh vụ việc

Ngày 16/03/2020 Công ty TNHH Mai An (Công ty Mai An) và công ty cổ phần Bảo vệ Hùng Cường (Công ty Hùng Cường) thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 01/2020/HC-MA. Theo đó, Công ty Hùng Cường sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ 24/24 giờ/ngày tại trụ sở chính của Công ty Mai An.

Ngày 15/03/2021 Công ty Mai An gửi công văn số 112/CV-HC đến Công ty Hùng Cường thông báo chấm dứt Hợp đồng bảo vệ vì một số sự việc xảy ra liên quan đến vấn đề an ninh và bảo đảm tài sản của nhà máy mà công ty Hùng Cường chưa làm tròn trách nhiệm.

Ngày 15/04/2021 Công ty Hùng Cường và Công ty Mai An đã ký với nhau Biên bản thanh lý hợp đồng số 01/BBTL. Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng dịch vụ Bảo vệ số 01/2020/HC-MA, Mai An sẽ thanh toán cho công ty TNHH Huy Hoàng một khoản phí bảo vệ nhất định, biên bản thanh lý có hiệu lực ngay sau khi 02 bên ký vào Biên bản thanh lý phí bảo vệ lần cuối mà Công ty Mai An thanh toán cho công ty Hùng Cường

Ngày 29/04/2021 công ty Hùng Cường gửi công văn số 294-2021/CV-HC đến Công ty Mai An với nội dung yêu cầu Công ty Mai An bồi thường thiệt hại khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

II/ Yêu cầu tư vấn

Quý công ty đã ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý số 010421/HĐTV-MAIAN với Công ty Luật TNHH XYZ để chúng tôi đưa ra ý kiến tư vấn đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại của công ty Hùng Cường trong công văn 294-2021/CV-MA ngày 29/04/2021.

III/ Căn cứ pháp lý

Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong thư tư vấn này chúng tôi đã xem xét các văn bản pháp luật có liên quan sau:

1. Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

2. Luật thương mại 2005 số 36/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22/06/2015.

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020

IV/ Giả định, bảo lưu

1. Các tài liệu mà Quý công ty cung cấp là các bản sao đầy đủ, hoàn toàn giống như bản chính, các chữ ký và những phần viết tay thêm vào không hề có yếu tố gian lận.

2. Các bên tham gia giao kết hợp đồng đều có đủ năng lực và thẩm quyền để ký kết hợp đồng và thoả thuận có liên quan.

3. Không hề có một thay đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng, thoả thuận có trong hồ sơ.

4. Ngoài tài liệu vụ việc, Quý công ty không còn bất kỳ tài liệu, thông tin nào chưa được cung cấp cho chúng tôi mà có thể ảnh hưởng đến ý kiến tư vấn.

5. Thư tư vấn này được soạn thảo theo yêu cầu của Quý công ty và chỉ dành riêng cho Quý công ty. Các giải thích, nhận định được nêu trong thư tư vấn này chỉ được hiểu là để đánh giá tính pháp lý liên quan đến các yêu cầu tư vấn của Quý công ty. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các nội dung của thư tư vấn khi được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích của thư tư vấn này.

6. Chúng tôi không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc có được tài liệu vụ việc, kiểm tra, xác định tính hợp lệ, chính xác của bất kỳ tài liệu vụ việc hay thông tin nào mà Quý công ty đã cung cấp.

7. Chúng tôi có quyền bảo lưu và miễn trách nhiệm đối với ý kiến tư vấn trong thư tư vấn này khi tài liệu vụ việc, bối cảnh tư vấn không đáp ứng các tiêu chí của phần giả định nêu tại mục IV thư tư vấn này.

V/ Ý kiến tư vấn ngắn gọn

Căn cứ vào các tài liệu nêu tại Mục I phần Bối cảnh tư vấn, Quý công ty có thể không chấp nhận một phần các yêu cầu mà bên công ty Hùng Cường đưa ra. Cụ thể là Quý công ty có thể từ chối việc bị phạt do vi phạm hợp đồng và từ chối bồi thường một số các trang thiết bị không có trong Bản hợp đồng dịch vụ bảo vệ số 01/2020/HC-MA ký ngày 16/03/2020 và chỉ chấp nhận bồi thường chi phí di chuyển xe khi nhà máy sửa chữa bãi để xe.

Chúng tôi kiến nghị Quý công ty gửi công văn trả lời công văn số 294-2021/CV-HC về việc chỉ chấp nhận bồi thường chi phí di chuyển bãi xe nêu trên, đồng thời thực hiện việc lập và ký biên bản thanh lý phí bảo vệ lần cuối để hoàn thiện các thủ tục chấm dứt Hợp đồng bảo vệ số 01/2020/HC-MA.

VI/ Ý kiến tư vấn chi tiết

Trên cơ sở các tài liệu mà Quý công ty đã cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn chi tiết cho yêu cầu của Quý khách hàng như sau:

Nội dung yêu cầu tư vấn của Quý khách hàng bắt nguồn từ việc công ty đối tác – Công ty Hùng Cường có công văn yêu cầu Quý khách hàng phải thanh toán cho công ty Hùng Cường các khoản phạt và bồi thường do hành vi đơn phương chấm dứt Hợp đồng bảo vệ số 01/2020/HC-MA. Căn cứ theo Nghị định số 17/HĐBT, các khoản phạt và bồi thường mà công ty Hùng Cường đưa ra gồm:

- Phạt vi phạm hệ thống trang thiết bị: 3% - 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm;

- Phạt vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng: 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm.

- Bồi hoàn tài sản đầu tư bị thiệt hại do bên công ty Hùng Cường đã đầu tư, trong đó có: Hệ thống bộ đàm tuần tra: 10.000.000 VNĐ; Hệ thống quét cảm biến hồng ngoại: 30.000.000 VNĐ; Hệ thống báo giờ tự động: 8.000.000 VNĐ; Hệ thống camera 10 mắt camera và 04 đầu ghi hình (02 ra, 02 vào) cùng toàn bộ đường dây: 160.000.000 VNĐ; Lắp đặt hệ thống quản lý xe tự động 02 lần: 240.000.000 VNĐ; Di chuyển bãi xe khi nhà máy sửa chữa nhà xe: 16.000.000 VNĐ. Tổng phạt vi phạm và bồi thường là 464.000.000 đồng.

Như đã nêu tại phần V, Quý công ty có thể từ chối không chấp nhận toàn bộ yêu cầu phạt vi phạm và từ chối bồi thường một phần các tài sản mà công ty Hùng Cường đã đầu tư vì các lý do sau đây:

1. Về yêu cầu phạt vi phạm về trang thiết bị theo thỏa thuận và vi phạm thời hạn thực hiện hợp đồng.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các căn cứ pháp lý mà công ty Hùng Cường sử dụng để yêu cầu Quý công ty chịu phạt và bồi thường gồm có: Điều 301 Luật thương mại năm 2005 và Nghị định số 17-HĐBT. Trong đó, cả Luật Thương mại năm 2005 và Nghị định số 17-HĐBT đều có quy định cụ thể về mức phạt khi một trong các bên vi phạm hợp đồng thương mại. Cụ thể:

Điều 301 Luật Thương mại năm 2005 quy định về mức phạt là 8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Và căn cứ theo quy định tại Điều 300, việc phạt vi phạm này chỉ được áp dụng nếu được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối chiếu với Hợp đồng số 01/2020/HC-MA, mặc dù tại Điều 6 có quy định về phạt, bồi thường thiệt hại hợp đồng tuy nhiên, điều khoản này chỉ quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B (tức là công ty Hùng Cường) mà không hề đề cập tới trách nhiệm chịu phạt vi phạm của Quý công ty. Điều này đồng nghĩa với việc không có thỏa thuận về việc Quý công ty sẽ phải chịu phạt nếu vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Và không có thỏa thuận cũng tương đương với việc Quý công ty sẽ không bị phạt vi phạm.

Có lẽ phía công ty Hùng Cường nhận thấy điều bất lợi như vậy nên mới đưa ra căn cứ là nghị định 17/HĐBT để buộc Quý công ty phải chịu phạt với mức phạt cao như vậy.

Mặc dù có hai văn bản pháp luật điều chỉnh nhưng trường hợp này, văn bản pháp luật được áp dụng để giải quyết tranh chấp sẽ là Luật Thương mại năm 2005 vì khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 có quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

Như vậy, xét về yêu cầu phạt vi phạm của Công ty Hùng Cường, Quý công ty có thể gửi công văn từ chối thực hiện yêu cầu này.

2. Về yêu cầu bồi hoàn tài sản đầu tư bị thiệt hại

+) Đối chiếu các tài sản được công ty Hùng Cường liệt kê trong công văn yêu cầu bồi thường thiệt hại số 294-2021/CV-HC và các tài sản các bên đã thỏa thuận tại khoản 2.2 Điều 2 hợp đồng bảo vệ số 01/2020/HC-MA, chúng tôi nhận thấy các tài sản không trùng khớp. Cụ thể, công ty Hùng Cường đã tự ý lắp đặt thêm các trang thiết bị sau:

- Hệ thống báo giờ tự động: 8.000.000 VNĐ;

- Hệ thống quản lý xe tự động 02 lần: khoảng 240.000.000 VNĐ

Tổng chi phí công ty Hùng Cường tự bỏ ra lắp đặt thêm các trang thiết bị không có trong thỏa thuận là khoảng 248.000.000 VNĐ. Các trang thiết bị này không nằm trong thỏa thuận với Quý công ty mà do Công ty Hùng Cường tự lắp đặt thêm. Bên cạnh đó, trong hợp đồng dịch vụ bảo vệ cũng không quy định về việc “nếu công ty Hùng Cường tự lắp đặt thêm thiết bị và Công ty Mai An biết mà không phản đối thì coi như Mai An đồng ý bổ sung thêm các thiết bị đó” mà đã quy định rõ ràng “việc thêm bớt thiết bị phải được sự đồng ý của công ty Mai An bằng văn bản hoặc phụ lục hợp đồng” nên công ty Huy Hoàng không có cơ sở để yêu cầu Quý công ty bồi thường khoản này.

+) Về các trang thiết bị khác gồm Hệ thống bộ đàm tuần tra, Hệ thống camera, các trang thiết bị này công ty Hùng Cường có thể tháo dỡ và mang theo sau khi đã chấm dứt hợp đồng bảo vệ với Quý công ty nên về cơ bản không xảy ra thiệt hại thực tế về trang thiết bị. Do vậy, theo quy định tại Điều 303 Luật thương mại năm 2005, nếu không có thiệt hại thực tế thì Quý công ty không phải bồi thường cho phía công ty Hùng Cường.

+) Về chi phí di chuyển xe trong bãi xe khi nhà máy sửa chữa nhà xe là 16.000.000 VNĐ. Đối với khoản chi phí này, có thể Quý công ty sẽ phải bồi thường cho phí công ty Hùng Cường nếu việc di chuyển xe thực tế phát sinh chi phí và việc công ty Hùng Cường thực hiện việc di chuyển xe đã nhận được sự đồng ý từ phía Quý công ty.

Ngoài ra, còn một chi tiết đó là việc công ty Hùng Cường không thực hiện lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị đúng như thỏa thuận trong hợp đồng cũng là căn cứ để Quý khách hàng gửi công văn ngược lại yêu cầu phía công ty Hùng Cường giảm đơn giá dịch vụ bảo vệ hoặc đây cũng là căn cứ chỉ ra việc công ty Hùng Cường đã vi phạm nghĩa vụ cung cấp trang thiết bị. Lỗi sai này bên phía Hùng Cường là cơ sở để Quý khách hàng có thể đàm phán, trao đổi với phía công ty Hùng Cường một cách thuận lợi hơn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về yêu cầu tư vấn của Quý công ty. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thương mại, pháp luật dân sự và thông tin do Qúy khách cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng cảm ơn!