1. Có những loại hình báo chí nào?

Luật báo chí giải thích: Báo chí là sản phẩm thông tin về các sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội thể hiện bằng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, được sáng tạo, xuất bản định kỳ và phát hành, truyền dẫn tới đông đảo công chúng thông qua các loại hình báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

Theo đó, có những loại hình báo chí đó là: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử.

2. Đối tượng được thành lập cơ quan báo chí

Theo quy định tại Điều 14 Luật báo chí, những đối tượng sau được thành lập cơ quan báo chí:

1. Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập cơ quan báo chí.

2. Cơ sở giáo dục đại học theo quy định của Luật giáo dục đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên được thành lập tạp chí khoa học.

3. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí

Theo quy định tại Điều 17 Luật báo chí, điều kiện được cấp giấy phép hoạt động báo chí đó là:

- Xác định loại hình báo chí; tôn chỉ, Mục đích phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; đối tượng phục vụ; chương trình, thời gian, thời lượng, phương thức truyền dẫn, phát sóng (đối với báo nói, báo hình); tên miền, nơi đặt máy chủ và đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối (đối với báo điện tử).

- Có phương án về tổ chức và nhân sự bảo đảm hoạt động của cơ quan báo chí; có người đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật này để đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí.

- Có tên và hình thức trình bày tên cơ quan báo chí; tên và hình thức trình bày tên ấn phẩm báo chí; tên và biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình; tên và hình thức trình bày tên chuyên trang của báo điện tử.

- Có trụ sở và các Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật; phương án tài chính; có các giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đối với báo điện tử phải có ít nhất một tên miền “.vn” đã đăng ký phù hợp với tên báo chí và sử dụng hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam; đối với báo nói, báo hình phải có phương án, kế hoạch thuê hoặc sử dụng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng.

- Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 41/2020/TT-BTTTT thì những đối tượng sau đây được đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí.

Thứ nhất, đối tượng được thành lập cơ quan báo chí có nhu cầu thực hiện hai loại hình báo chí:

a) Báo in và báo điện tử;

b) Tạp chí in và tạp chí điện tử.

Thứ hai, cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí.

Thứ ba, cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác:

a) Báo in thực hiện thêm loại hình báo điện tử;

b) Tạp chí in thực hiện thêm loại hình tạp chí điện tử;

c) Báo điện tử thực hiện thêm loại hình báo in;

đ) Tạp chí điện tử thực hiện thêm loại hình tạp chí in.

5. Hồ sơ thủ tục cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 41/2020/TT-BTTTT,

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ gồm có:

a) Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí (Mẫu số 09);

b) Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 của Thông tư này (đối với cơ quan báo in và báo điện tử) và các tài liệu kèm theo;

Đề án hoạt động (có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép) tổng hợp các nội dung của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 và của đề án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 của Thông tư này (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử) và các tài liệu kèm theo;

c) Danh sách dự kiến nhân sự của cơ quan báo in và báo điện tử hoặc tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 03);

d) Sơ yếu lý lịch người dự kiến là Tổng biên tập (Mẫu số 04);

đ) Mẫu trình bày tên gọi ấn phẩm báo in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5, mẫu trình bày giao diện trang chủ của báo điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 10 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan báo in và báo điện tử).

Mẫu trình bày tên gọi tạp chí in như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 6, mẫu trình bày giao diện trang chủ của tạp chí điện tử như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 11 của Thông tư này, có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép (đối với cơ quan tạp chí in và tạp chí điện tử).

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan báo chí đang thực hiện hai loại hình báo chí có một hoặc hai giấy phép chuẩn bị hết hiệu lực có nhu cầu tiếp tục hoạt động báo chí, cơ quan báo chí đang thực hiện một loại hình báo chí có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 17 Luật Báo chí có nhu cầu thực hiện thêm loại hình báo chí khác, cơ quan chủ quản báo chí gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử (Mẫu số 22) hoặc cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử (Mẫu số 23); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6.  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 41/2020/TT-BTTTT thì:

Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.

Cơ quan báo chí thay đổi nội dung đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Báo chí thực hiện như quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.

Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 7 của Thông tư này.

Khi thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung giấy phép. Hồ sơ được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc cấp giấy phép (Mẫu số 24); trường hợp từ chối cấp phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo in, tạp chí in trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư này.

Việc thay đổi các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Báo chí đối với loại hình báo điện tử, tạp chí điện tử trong giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí được thực hiện như quy định tại khoản 3 Điều 12 của Thông tư này.

7. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí

CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN HAI LOẠI HÌNH BÁO CHÍ

1. Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thực hiện hai loại hình báo chí: ..............

.........................................................................................................................................  

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: …………………………………………….. Fax: .....................................................

2. Tên gọi cơ quan báo chí đề nghị cấp giấy phép: ..........................................................

3. Tôn chỉ, mục đích: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo chí/chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện tôn chỉ, mục đích đối với từng ấn phẩm báo chí/chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí)

4. Đối tượng phục vụ: ......................................................................................................

5. Các loại hình báo chí:

5.1. Báo in/Tạp chí in

5.1.1. Tên gọi: ...................................................................................................................

5.1.2. Ấn phẩm chính (chỉ áp dụng đối với báo in):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang:.........................................................................................................................

5.1.3. Ấn phẩm khác (chỉ áp dụng đối với báo in, nếu có):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng): ..........................

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm báo in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm)

5.1.4. Kỳ xuất bản (chỉ áp dụng đối với tạp chí in):

- Tên gọi: ..........................................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Kỳ hạn xuất bản: .............................................................................................................

- Thời gian phát hành (ghi rõ phát hành vào các ngày nào trong tuần/tháng):

- Khuôn khổ: .....................................................................................................................

- Số trang: ........................................................................................................................

(Trường hợp có nhiều ấn phẩm tạp chí in thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng ấn phẩm tạp chí in)

5.1.5. Phương thức phát hành: ..........................................................................................

5.2. Báo điện tử/Tạp chí điện tử:

5.2.1. Tên gọi: ...................................................................................................................

5.2.2. Thể thức xuất bản:....................................................................................................

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

5.2.3. Chuyên trang (nếu có):

5.2.3.1. Tên gọi: ................................................................................................................

5.2.3.2. Thể thức xuất bản:

- Ngôn ngữ thể hiện: ..........................................................................................................

- Tên các chuyên mục: .......................................................................................................

(Trường hợp có nhiều chuyên trang thì cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép thể hiện các nội dung tại mục này đối với từng chuyên trang)

5.2.4. Nguồn tin: ................................................................................................................

5.2.5. Định kỳ cập nhật thông tin: .......................................................................................

5.2.6. Đơn vị cung cấp dịch vụ kết nối Internet: ...................................................................

5.2.7. IP máy chủ lưu giữ thông tin: ....................................................................................

5.2.8. Nơi đặt máy chủ: .....................................................................................................

5.2.9. Các tên miền:

- Trang chủ: .......................................................................................................................

(Tên miền phù hợp với tên báo điện tử/tạp chí điện tử)

- Chuyên trang (nếu có): .....................................................................................................

(Tên miền cấp dưới của tên miền của báo điện tử/tạp chí điện tử, phù hợp với tên chuyên trang)

6. Trụ sở chính:

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................

- Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………… Fax: .............................................

7. Nhân sự dự kiến:

- Tổng biên tập: .................................................................................................................

- Phó Tổng biên tập: ..........................................................................................................

- Số lượng biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên: ............................................................

8. Nguồn kinh phí hoạt động: ...........................................................................................

Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí cam kết những điều trên đây và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép là đúng quy định pháp luật./.

 

...., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê