"Việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh" luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người, và trong số đó, tiệm may đo quần áo thường được coi là một ví dụ tiêu biểu cho mô hình hộ kinh doanh. Dưới đây là mô tả về quy trình và thủ tục cụ thể cho việc thành lập một cửa hàng may đo quần áo hoặc tiệm may mặc.

 

1. Thủ tục thành lập cửa hàng may đo quần áo, nhà may 

Bước 1: Chuẩn bị Hồ sơ

Nếu cá nhân hoặc hộ gia đình quyết định mở cửa hàng may đo quần áo hoặc tiệm may mặc, việc đầu tiên là chuẩn bị một bộ hồ sơ cần thiết, bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
 • Các giấy tờ pháp lý cá nhân của chủ hộ kinh doanh, hoặc của các thành viên trong hộ gia đình nếu hộ gia đình đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao của biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh, trong trường hợp một số thành viên trong hộ gia đình đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao của văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình ủy quyền cho một thành viên cụ thể trong hộ làm chủ hộ kinh doanh, nếu có.

Bước 2: Tiếp nhận Hồ sơ

Hồ sơ được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét và tiếp nhận.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý theo quy định của luật.

Nếu hồ sơ không đủ hoặc có lỗi, cơ quan chức năng sẽ trả lại để bạn chỉnh sửa và bổ sung.

Bước 3: Nhận Kết quả

Khi hồ sơ đã đảm bảo tiêu chuẩn và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận hoặc thông báo yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ, bạn có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Điều kiện cần để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là:

 • Không kinh doanh trong các ngành, nghề bị cấm.
 • Tên của hộ kinh doanh phải tuân theo quy định.
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Theo luật, hàng tháng, vào tuần đầu tiên, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ gửi danh sách các hộ kinh doanh đã đăng ký trong tháng trước đó đến cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật cấp tỉnh.

 

2. Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …

Tôi là người ký tên dưới đây:

Họ và tên:

Giới tính:

Sinh ngày: / /

Dân tộc:

Quốc tịch:

Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: / /

Nơi cấp:

Số giấy chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):

Ngày cấp: / /

Ngày hết hạn: / /

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

Đăng ký hộ kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

2. Địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:

Xã/Phường/Thị trấn:

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:

Tỉnh/Thành phố:

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh :

4. Vốn kinh doanh:

Tổng số (bằng số; VNĐ):

Phần vốn góp của mỗi cá nhân (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân góp vốn thành lập; kê khai theo mẫu):

5. Số lượng lao động:

Tôi và các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh cam kết:

 • Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);
 • Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………..

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)

 

3. Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh

Theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh được chi tiết hóa như sau:

- Cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình, là công dân Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự, được quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này. Tuy nhiên, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; cùng với các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

- Cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

- Cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh, trừ trường hợp có sự nhất trí của các thành viên hợp danh khác.

- Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh và thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 81 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

 • Chủ hộ kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ về thuế, các nghĩa vụ tài chính và các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh trong việc yêu cầu giải quyết các vấn đề dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác để quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
 • Chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

4. Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về các ngành và nghề kinh doanh cho hộ kinh doanh như sau:

 • Khi hộ kinh doanh đăng ký thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, họ cần ghi rõ ngành và nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ ghi chính xác thông tin về ngành và nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh trong các ngành và nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau khi đáp ứng các yêu cầu quy định bởi pháp luật. Họ phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện này trong suốt quá trình kinh doanh. Quản lý nhà nước và việc kiểm tra tuân thủ các điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật ngành.
 • Nếu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được thông tin từ cơ quan có thẩm quyền cho biết rằng hộ kinh doanh đang kinh doanh trong một ngành hoặc nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ phát Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trong ngành hoặc nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, họ sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Công ty Luật Minh Khuê cam kết luôn ưu tiên quyền lợi của quý khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi không chỉ là đối tác pháp lý mà còn là nguồn kiến thức và thông tin hữu ích dành cho bạn. Dù bạn đang đối diện với những vấn đề pháp lý phức tạp hoặc có các câu hỏi đang lo lắng, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến theo số hotline 1900.6162. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi yêu cầu cụ thể và mô tả chi tiết vấn đề của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi trân trọng sự hợp tác và lòng tin mà quý khách hàng dành cho chúng tôi!