1. Thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm

Cách thực thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm là luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định và chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động tích cực, sáng tạo trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp công tác, phong cách, lề lối làm việc để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ công tác được giao.

 

2. Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu mới nhất

Hiện nay, mỗi cán bộ, dảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung cụ thể. 

ĐẢNG BỘ HUYỆN A   

CHI BỘ BCS   

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thị trấn A, ngày 24 tháng 10 năm 2022

                                                                                                                                                     

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2022

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Sinh ngày: 15/03/1992

Đơn vị công tác: UBND huyện A

Sinh hoạt tại chi bộ: huyện A

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện các nghị quyết trung ướng 4 Khoá XII về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Quy định số 101 -QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cụ thể là các nội dung chủ yếu sau:

1. Về tư tưởng chính trị

Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tư chuyển hoá".

- Luôn nêu cao và thể hiện tinh thần yêu nước;

- Luôn luôn học tập không ngừng, tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trường, pháp luật;

2. Về phầm chất đạo đức, lối sống

Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành về bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Có lối sống trong sáng, giản dị, khiếm tốn và luôn luôn học hỏi không ngừng;

Kiên quyết chống lại những thói hư, tật sống;

4. Về tổ chức kỷ luật.

Tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chấp hành sự phân công của tổ chức, tự giác chấp hành nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nahf nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị tôi đang công tác.

Gương mẫu trong công tác phê bình và 

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2022.

Tôi sẽ mạnh dạn hơn trong việc đấu tranh phê bình, tự phê bình, đấu tránh để chống lại những biểu hiện bè phái, đấu tranh, phát hiện, tố giác những biểu hiện quy thoái về mặt đạo đức, chính trực, về việc hoàn thành nhiệm vụ.

- Luôn luôn có thái độ cầu thị trong công việc, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của nhân dân và của cấp trên;

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Căn cứ chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ chính trị về "học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng" và đặc điểm địa phương, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp.

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ  NGƯỜI CAM KẾT

                                                   

3. Thực tiễn việc thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm

Đa số các lãnh đạo, quản lý đã nhận thức và thực tiện tốt việc tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn liền với nội dung thực hiện chỉ thị của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh và nghị Quyết của Trung ương Đảng. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn cố một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu tu dưỡng rèn luyện, đạo đức, bị lợi ích vật chất cũng như quyền lực cám dỗ, thoái hoá, biến chất, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, việc cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hinej trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao.Một số lãnh đạo quản lý thực hiện chưa đúng quy trình, quy định trong công tác cán bộ, tham nhũng, lãng phí, làm thất thoát tài sản Nhà nước, vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

Thực trạng trên diễn ra do nhiều nguyên nhân,  nguyên nhân chủ yếu là do thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài; Sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, không làm tròn trách nhiệm, bổn phânh của mình trước Đảng, trước dân.

 

4. Phương hướng và cách khắc phục những tồn tại

Một là, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Hai là, cán bộ lãnh đạo quản lý phải tích cực, tự giác chủ động trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị. Đây là yêu cầu đòi hỏi mỗi cán bộ, lãnh đạo quản lý phải nghiêm túc, tự giác thực hiện, không phụ thuộc vào các chế tài, quy định mà phải tu dưỡng, rèn luyện là công việc hàng ngày phải làm;

Ba là, cán bộ lãnh đạo, quản lý cần xây dựng và quyết tâm thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện thông qua các bản cam kết, chương trình hành động, bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương và công khai trước tập thể đảng viên, cán bộ, công chức và trước nhân dân;

Bốn là, các tổ chức trong hệ thống chính trị có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, đồng thời có vai trò phát hiện những biểu hiện thiếu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong cán bộ, đảng viên để kịp thời xử lý và phát hiện, biểu dưỡng, khen thưởng những tấm gướng điển hình về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức để kích thích, khơi dậy tinh thần tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên;

Nếu Quý khách còn bất kỳ nội dung nào chưa rõ, còn vướng mắc thì hãy liên hệ ngay với tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của Luật Minh Khuê: 1900 6162 để được hỗ trợ và giải đáp vướng mắc.