Thuế tiêu dùng (consumption tax) là thuế đánh vào hoạt động tiêu dùng. Chính phủ có thể đánh thuế tiêu dùng bằng 2 cách: đánh thẳng vào người tiêu dùng, chẳng hạn thuế chi tiêu, hoặc đánh vào hàng hoá và dịch vụ mà người tiêu dùng mua. Khi thuế tiêu dùng được đánh theo cách thứ hai, các doanh nghiệp cung ứng hàng hoá là người nộp tiền thuế cho chính phủ.