1. Tổng biện tập báo điện tử có phải là người đứng đầu cơ quan báo chí hay không?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 23 Luật Báo chí 2016 có quy định về người đứng đầu cơ quan người đứng đầu cơ quan báo chí

Người đứng đầu cơ quan báo chí có thể là Tổng biên tập (đối với báo in, báo điện tử) hoặc là Tổng giám đốc/giám đốc (đối với báo nói, báo hình). Việc bổ nhiệm người này phải tuân theo các tiêu chuẩn nhất định, bao gồm:

- Là công dân Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo. Người đứng đầu cơ quan báo chí phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này không áp dụng đối với người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo. 

- Cần có thẻ nhà báo đang có hiệu lực, trừ trường hợp của người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo hoặc tạp chí khoa học. Người đứng đầu cơ quan báo chí cần phải có thẻ nhà báo đang có hiệu lực. Tuy nhiên, có ngoại lệ đối với người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo hoặc tạp chí khoa học, trong trường hợp này không yêu cầu thẻ nhà báo.

- Phải có phẩm chất đạo đức tốt và không được trong thời gian thi hành hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động. 

Như vậy thì dựa theo quy định trên thì Tổng biên tập báo điện tử chính là người đứng đầu cơ quan báo chí theo quy định pháp luật. 

 

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng biên tập báo điện tử được quy định như thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 24 của Luật báo chí 2016 có quy định cụ thể như sau về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng biên tập báo điện tử

Chịu trách nhiệm: Chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Tổng biên tập của báo điện tử chịu trách nhiệm trước cơ quan chủ quản báo chí và trước pháp luật đối với mọi hoạt động của cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Điều này đồng nghĩa với việc Tổng biên tập có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, đúng đắn và tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình quản lý và xuất bản nội dung trên báo điện tử.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí. Tổng biên tập của báo điện tử có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan báo chí. Nhiệm vụ này bao gồm việc lập kế hoạch cho các hoạt động xuất bản, sản xuất nội dung, và quảng cáo, đồng thời đảm bảo rằng kế hoạch này phản ánh đúng mục tiêu và hướng đi của cơ quan báo chí. Việc quản lý kế hoạch hoạt động là một phần quan trọng để đảm bảo sự hiệu quả và tính đồng nhất trong hoạt động của cơ quan báo chí.

Phê duyệt nội dung ấn phẩm và các phương tiện truyền thông: Phê duyệt kết cấu nội dung ấn phẩm. Phê duyệt kết cấu kênh, chương trình phát thanh, truyền hình. Phê duyệt báo và chuyên trang của báo điện tử.

Chỉ đạo thực hiện tôn chỉ và mục đích: Chỉ đạo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định ghi trong giấy phép. Tổng biên tập của báo điện tử có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích và các quy định ghi trong giấy phép. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng nội dung xuất bản trên báo điện tử tuân thủ các quy định và chuẩn mực được đặt ra trong giấy phép hoạt động của cơ quan báo chí. Chỉ đạo này nhằm mục đích giữ vững uy tín và chất lượng của cơ quan báo chí trong ngữ cảnh pháp luật và giấy phép hoạt động đã được cấp.

Quản lý nhân sự và tài sản: Quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhà báo, phóng viên, nhân viên. Quản lý tài sản và cơ sở vật chất của cơ quan báo chí. Tổng biên tập của báo điện tử có trách nhiệm quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nhà báo, phóng viên, nhân viên. Nhiệm vụ này bao gồm việc xây dựng và duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng thông qua quá trình đào tạo và bồi dưỡng, nhằm đảm bảo năng lực và chuyên môn cao của đội ngũ làm việc. Ngoài ra, Tổng biên tập cũng chịu trách nhiệm quản lý tài sản và cơ sở vật chất của cơ quan báo chí, đảm bảo rằng chúng được sử dụng hiệu quả để hỗ trợ quá trình xuất bản và phát sóng.

Hạn chế đảm nhiệm các chức danh khác: Không được đảm nhiệm chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí khác. Tổng biên tập của báo điện tử có hạn chế không được đảm nhiệm chức danh của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu của cơ quan báo chí khác. Điều này nhằm đảm bảo sự tập trung và chú trọng vào vai trò chủ chốt của Tổng biên tập trong quản lý và chỉ đạo hoạt động của cơ quan báo chí. Hạn chế này giúp duy trì sự rõ ràng và hiệu quả trong quá trình quản lý và điều hành.

Những quyền hạn và nhiệm vụ này nhằm đảm bảo trách nhiệm và quản lý hiệu quả của Tổng biên tập trong việc điều hành cơ quan báo chí điện tử.

 

3. Yêu cầu phẩm chất đạo đức đối với người đứng đầu cơ quan báo chí

Yêu cầu về phẩm chất đạo đức đối với người đứng đầu cơ quan báo chí thường được quy định trong các văn bản pháp luật liên quan. Tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, nhưng một số yếu tố chung thường bao gồm:

Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp: Người đứng đầu cơ quan báo chí phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và nghề nghiệp của ngành báo chí, bao gồm trung thực, minh bạch và chính trực trong công việc làm.

Không vi phạm đạo đức báo chí: Người đứng đầu cơ quan báo chí không nên tham gia vào hoạt động hoặc quyết định có thể gây hậu quả tiêu cực đối với đạo đức của ngành báo chí. Người đứng đầu cơ quan báo chí không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động hoặc quyết định nào có thể gây hậu quả tiêu cực đối với đạo đức của ngành báo chí. Họ phải giữ vững tính chính trực và trung thực trong mọi quyết định và hành động của mình, nhằm bảo vệ uy tín và niềm tin của người đọc và cộng đồng. Điều này cũng giúp duy trì tính minh bạch và đáng tin cậy trong thông tin được cung cấp bởi cơ quan báo chí.

Tôn trọng và đối xử công bằng: Yêu cầu người đứng đầu cơ quan báo chí phải tôn trọng quyền riêng tư, danh dự và quan điểm của người khác. Họ cũng cần đảm bảo rằng công bằng và bình đẳng được duy trì trong quá trình quản lý và sản xuất nội dung. Người đứng đầu cơ quan báo chí được yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư, danh dự và quan điểm của người khác. Trong quá trình quản lý và sản xuất nội dung, họ phải đảm bảo rằng công bằng và bình đẳng được duy trì. Điều này đồng nghĩa với việc đối xử với mọi thành viên trong tổ chức với sự tôn trọng và công bằng, không phân biệt đối xử dựa trên các yếu tố như giới tính, tôn giáo, chủng tộc, hay quan điểm cá nhân. Điều này giúp xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đồng thuận trong cơ quan báo chí.

Không vi phạm pháp luật: Người đứng đầu cơ quan báo chí phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến báo chí và truyền thông, và họ không nên tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Người đứng đầu cơ quan báo chí phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến báo chí và truyền thông. Họ không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm các quy định pháp luật này. Điều này nhằm đảm bảo rằng cơ quan báo chí hoạt động theo đúng khuôn khổ pháp luật, duy trì tính minh bạch và đạo đức trong mọi hoạt động xuất bản và thông tin truyền tải.

Những yêu cầu này giúp đảm bảo tính chất chuyên nghiệp và đạo đức trong ngành báo chí, góp phần vào sự minh bạch và đáng tin cậy của thông tin được công bố.

 

Vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Biên tập viên có phải xin cấp đổi thẻ nhà báo khi chuyển sang cơ quan báo chí không?