1. Trách nhiệm xây dựng đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học tại cơ sở đào tạo?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT, nhiệm vụ xây dựng và đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học tại cơ sở đào tạo được giao cho hiệu trưởng, giám đốc hoặc viện trưởng của cơ sở đào tạo. Trách nhiệm của họ là chỉ đạo và tổ chức việc xây dựng đề xuất chủ trương liên quan đến việc mở ngành đào tạo đại học.

Với vai trò quan trọng, hiệu trưởng, giám đốc hoặc viện trưởng cơ sở đào tạo phải đảm bảo sự chính xác, khách quan và phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Họ phải nắm vững các quy định, quy trình và tiêu chí đánh giá để đảm bảo rằng đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo được thực hiện đúng quy định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn đào tạo.

Trước khi tiến hành xây dựng đề xuất chủ trương, hiệu trưởng cần thực hiện việc nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng về nhu cầu và tiềm năng của ngành đào tạo đối với cơ sở đào tạo. Họ phải tìm hiểu về xu hướng phát triển của ngành đào tạo, nhu cầu của xã hội và thị trường lao động để đảm bảo rằng ngành đào tạo mới có tính thực tiễn và khả thi.

Sau đó, hiệu trưởng phải tổ chức công tác xây dựng đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo bằng cách tập hợp thông tin từ các bên liên quan, như các khoa, viện, phòng ban và chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng. Họ phải thu thập và phân tích dữ liệu, tiến hành các cuộc họp và thảo luận để xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo cho ngành mới.

Đồng thời, hiệu trưởng cần tuân thủ quy trình và thủ tục quy định để lập biên bản và trình cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền. Biên bản này phải bao gồm các thông tin chi tiết về đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo, như mục tiêu, nội dung, chương trình học, cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên.

Sau khi hoàn thành đề xuất chủ trương, hiệu trưởng cần chủ động gửi biên bản và các tài liệu liên quan đến cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền để tiến hành quy trình phê duyệt. Cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xem xét đề xuất chủ trương theo quy định của pháp luật.

Từ quyết định của cơ quan quản lý giáo dục, hiệu trưởng cần triển khai thực hiện chủ trương mở ngành đào tạo theo đúng hướng dẫn và quy định. Điều này bao gồm việc xây dựng chương trình học, chuẩn bị tài liệu giảng dạy, đề cương môn học, và tạo điều kiện học tập và nghiên cứu cho sinh viên.

Ngoài ra, hiệu trưởng cần thực hiện công tác thông báo và tuyển sinh cho ngành đào tạo mới. Họ phải xây dựng các phương thức và quy trình tuyển sinh công bằng, minh bạch và đảm bảo chất lượng, đồng thời quảng bá thông tin về ngành đào tạo để thu hút được sự quan tâm của các ứng viên tiềm năng.

Trong quá trình triển khai, hiệu trưởng cần thường xuyên đánh giá và theo dõi việc thực hiện chủ trương mở ngành đào tạo. Họ phải đảm bảo rằng chương trình đào tạo được thực hiện đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu chất lượng và tiêu chuẩn đề ra. Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, hiệu trưởng phải có biện pháp khắc phục và cải thiện để đảm bảo sự thành công của ngành đào tạo.

 

2. Thành phần trong đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học tại cơ sở đào tạo?

Đề xuất mở ngành đào tạo trình độ đại học tại cơ sở đào tạo đòi hỏi một số nội dung cụ thể, tuân theo khoản 2 Điều 7 của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT. Việc xây dựng, đề xuất và phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo phải đi theo các quy định sau đây: Nội dung đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo bao gồm:

- Về sự cần thiết đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo: Báo cáo phân tích và thuyết minh về nhu cầu đào tạo, cung cầu lao động hiện tại và dự báo trong tương lai; phân tích nhu cầu về số lượng và trình độ nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp mà các nhà tuyển dụng mong muốn; nghiên cứu xu hướng phát triển ngành đào tạo trên toàn cầu; đánh giá sự phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của cơ sở đào tạo, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của ngành, địa phương, vùng và cả nước.

- Về năng lực của cơ sở đào tạo: Báo cáo phân tích và thuyết minh về năng lực hiện tại của cơ sở đào tạo đối với ngành và trình độ đào tạo đề xuất mở, bao gồm đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công nghệ học liệu, chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

- Về mục tiêu phát triển ngành đào tạo đề xuất mở: Báo cáo thuyết minh kết quả mong đợi về thời gian mở ngành đào tạo, thời gian triển khai chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, kế hoạch và số lượng tuyển sinh, quy mô đào tạo của ngành trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm tới, chất lượng đào tạo, hiệu quả và tác động xã hội.

- Về giải pháp và lộ trình thực hiện: Báo cáo thuyết minh các giải pháp và lộ trình xây dựng đề án mở ngành đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, nhu cầu và kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và học liệu, nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng, phát triển đội ngũ giảng viên để đáp ứng điều kiện mở ngành đào tạo, kế hoạch đánh giá và kiểm định chương trình đào tạo.

 

3. Thẩm quyền thẩm định đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học?

Cơ quan có thẩm quyền đánh giá đề xuất chuẩn bị mở ngành đào tạo trình độ đại học là Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo, theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT về xây dựng, đề xuất và phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo.

Theo quy định này, quá trình xây dựng, đề xuất và phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo được tiến hành như sau: Đầu tiên, cơ sở đào tạo sẽ xây dựng đề xuất chuẩn bị mở ngành đào tạo trình độ đại học. Đề xuất này phải đảm bảo đầy đủ nội dung và chất lượng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

Sau đó, Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo sẽ tiến hành thẩm định đề xuất này. Nhiệm vụ của Hội đồng là kiểm tra, đánh giá và đưa ra kết luận về đề xuất chuẩn bị mở ngành đào tạo. Trong quá trình thẩm định, Hội đồng sẽ xem xét các yếu tố như mục tiêu, chương trình đào tạo, giảng viên, cơ sở vật chất và các yếu tố khác liên quan đến chất lượng ngành đào tạo.

Hội đồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo có trách nhiệm đảm bảo rằng đề xuất chuẩn bị mở ngành đào tạo đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và yêu cầu về chất lượng. Khi thẩm định hoàn tất, Hội đồng sẽ có kết luận về đề xuất chuẩn bị mở ngành đào tạo và trình lên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

4. Quy định về việc phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học tại cơ sở đào tạo?

Quy trình phê duyệt chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học tại cơ sở đào tạo được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 của Thông tư 02/2022/TT-BGDĐT. Theo đó, quy trình này bao gồm các bước chính như sau:

Đầu tiên, cơ sở đào tạo cần xây dựng và đề xuất chủ trương mở ngành đào tạo. Quá trình xây dựng này cần tuân thủ các quy định và tiêu chí được quy định trong Thông tư. Đề xuất chủ trương này cần được hội đồng khoa học và đào tạo tổ chức thẩm định. Hội đồng này sẽ đưa ra kết luận về đề xuất chủ trương dựa trên các quy định được nêu tại khoản 3 của Điều 7.

Sau khi có chủ trương đề xuất, hiệu trưởng của cơ sở đào tạo sẽ báo cáo và trình hội đồng trường để được phê duyệt. Nếu ngành đào tạo có nhiều đơn vị thành viên tham gia chương trình đào tạo, giám đốc đại học sẽ báo cáo và trình hội đồng đại học phê duyệt. Vậy nên, hội đồng trường và hội đồng đại học sẽ chịu trách nhiệm về việc phê duyệt các chủ trương mở ngành đào tạo.

Trách nhiệm của hội đồng trường và hội đồng đại học không chỉ giới hạn ở việc phê duyệt mà còn bao gồm các nội dung quan trọng khác. Thứ nhất, họ phải định hướng phát triển ngành đề xuất mở phải phù hợp với định hướng phát triển của cơ sở đào tạo, đồng thời bảo đảm phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương, cả nước và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, hội đồng trường và hội đồng đại học cần đảm bảo nguồn lực để triển khai đề án mở ngành đào tạo một cách hiệu quả. Điều này đòi hỏi họ phải đánh giá và cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để thực hiện chương trình đào tạo.

Thứ ba, họ cần đánh giá và đề phòng các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình mở ngành đào tạo. Điều này bao gồm đưa ra dự báo về các rủi ro tiềm năng, các giải pháp ngăn ngừa, đề phòng rủi ro và cách thức giải quyết trong trường hợp xảy ra rủi ro.

Trong trường hợp cơ sở đào tạo chưa có hội đồng trường, trách nhiệm phê duyệt và quản lý việc mở ngành đào tạo sẽ được giao cho cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo. Cơ quan này sẽ phê duyệt và chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng đề án và triển khai đề án mở ngành của cơ sở đào tạo.

Xem thêm >>> Tín chỉ là gì? Cách tính điểm theo hình thức tín chỉ ở đại học?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề pháp lý nào liên quan đến nội dung của bài viết, chúng tôi xin trân trọng mời quý khách liên hệ trực tiếp đến hotline: 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ quý khách trong việc giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.