Trái tuyết lăn (càng ngày càng phình lớn - SNOWBALLING) là sự nối tiếp của các vụ mua bán xảy ra khi các lệnh ngưng liên tiếp “nổ ra” ttở thành các lệnh thị trường theo hướng tăng hoặc giảm.

Ví dụ: sổ sách của chuyên viên có các lệnh bán 1.000 cổ phần ngưng ở 65 điểm; 500 cổ phần ngưng ở 643A điểm; 1.200 cổ phần ngưng ở 64Ỹ2 điểm; 300 cổ phần ngưng ở 64^4 điểm. Khi một vụ mua bán xảy ra ở 65 điểm, thì lệnh bán 1.000 cổ phần điểm ngưng ở giá đó tự động trở thành lệnh thị trường. Sau đó các giá đặt mua là 643/4 và chuyên viên bán chứng khoán ấy cho các khách hàng với giá đó. Nhưng vụ mua bán này nổ ra điểm ngưng kế tiếp để bán 500 cổ phần với điểm ngưng là 643/4, ... Nói cách khác, mỗi vụ bán ở giá hạ đi có ảnh hưởng thay đổi các lệnh ngưng kế tiếp thành các lệnh thị trường hơn nữa. Biết đước khả năng các lệnh ngưng có thể gây biến động mua bán đột rigột khác thường ở hai hướng, ủy ban điều hành sàn giao dịch của sở giao dịch có quyền đình chỉ các lệnh ngưng ở các chứng khoán cá biệt bát cứ khi nào họ coi hoạt động như thế phải được bảo đảm.

The sequence of transactions which occurs when stop orders are successively “touched off' and become market orders, during either an advance or decline. For example: the specialist's book has orders to sell 1,000 shares at 65 Stop; 500 at 643/4 Stop; 1,200 at 64I/2 Stop; 300 at 641/4 Stop. When a transaction takes place at 65, the order to sell 1,000 shares Stop at that price automatically becomes a market order. Bids at 643/4 are then made and the Specialist sells the stock to buyers at that price. But this transaction touches off the next Stop to sell 500 shares at 643/4) etc. In other words, each sale at declining prices has the effect of changing additional Stop Orders into Market Orders. Aware of the possibility that Stop Orders might influence unusually sharp trading swings in either direction, the Floor Governors of the Exchange have the authority to suspend Stop Orders in individual securities whenever they consider such action to be warranted.