Tư vấn luật sở hữu trí tuệ - Ủy quyền tác giả, được nhiều hơn mất

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ - Ủy quyền tác giả, được nhiều hơn mất

Luật sư Lê Minh Trường tham gia góp chương trình chuyển động 24h tư vấn về luật quyền tác giả tác phẩm trong sở hữu trí tuê - VTV1 Đài THVN

  29-11-2017