MBB07

……..1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Số: .........../BB-THTVPT
No.: ............/BB-THTVPT

……2, ngày ... tháng ... năm ...….
…….,date…..month….year

 

BIÊN BẢN
MINUTES

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
On disposal of exhibit, means related to administrative violations in the field of civil aviation

Căn cứ Quyết định số…../QĐ-       ngày ... tháng ... năm ... do3... Chức vụ: ....Đơn vị: ...ký về việc ……………….
Pursuant to the Decision.../QD- .... day ... month ... years ... by………., position... organization... on .......

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm…………….. , tại4 …………………..
Today, at...

Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm/Council of disposal of exhibits, means related to administrative violation:5……

Với sự chứng kiến của: (Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ, số CMND)/ With the witness of (name, address, occupation, position, ID card number)...

Tiến hành tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của/To dispose the exhibits, means related to administrative violation belong to:

Ông (Bà)/Tổ chức/Mr (Mrs)/Organization...

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

Ngày ... tháng ... năm sinh/Date of birth ……..Quốc tịch/Nationality: ...

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động /Occupation/Business field: ...

Địa chỉ/Address...

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số/ID card or Passport/Decision on Organization Establishment or Business Registration No:...

Cấp ngày/Date of issue... Nơi cấp/Place of issue...

Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm/Exhibits, vehicles disposed include:6...

Biện pháp tiêu hủy/Disposal form:7...

Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là: ...., lý do:8...
The violator shall be required to reimburse all expenses for the application of remedial measures (if any) with an amount of ...., because...

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ....
The disposal of exhibits, means related to administrative violation end at...

Biên bản gồm .... trang, được lập thành bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; lưu trong hồ sơ và đã giao cho người/đại diện tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tiêu hủy 01 bản.
The Minutes of... pages is made in ... copies which are equally authentic. The Minutes has also been read out to all persons concerned who have admitted it is true and have signed it. The Minutes is filed and one (01) copy of the Minutes has been handed over to the violator/representative of violating organization whose exhibits, means related to administrative violation are disposed.

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về việc xử phạt vi phạm hành chính ?

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) / Additional comment (if any): ...

 

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC VI PHẠM

Violator or representative of violating
organization
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
The minutes made by
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
Member of the Council
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
The witness
(Ký, ghi rõ họ tên)
Signature and full name

 

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT
HOẶC QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN

Person issuing Decision on sanctioning or Decision on temporary seizure exhibits, means
(Ký, đóng dấu) (Ghi rõ chức vụ, họ tên)
Sign, Stamp Position, full name

____________

1 Ghi tên cơ quan theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Organization's name according to Circular 01/2011/TT-BNV dated January 19th, 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

2 Ghi địa danh theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính /Location name according to Circular 01/2011/TT-BNVdated January 19th 2011 of the Ministry of Internal Affairs, guiding the format and layout of administrative documents.

3 Ghi tên Quyết định (Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện theo khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc Quyết định tiêu hủy theo Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính/ Decision on temporary seizure exhibit, vehicle according to paragraph 5 Article 126 or Decision on disposal of according to Paragraph 2 Article 65 of Law on Handling of Administrative Violation.

4 Ghi địa chỉ nơi lập biên bản / Location where the Minutes is made.

5 Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính / Name, Position, organization of the chairman and other member of the council of disposal of exhibit, vehicle related to administrative violation.

6 Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy (nếu nhiều thì lập bản thống kê riêng) / Name, number, weight, characteristic, status, original, model of the exhibit, vehicie (statitics requires if there is numbers of exhibits, vehicle).

7 Ghi rõ biện pháp tiêu hủy như đốt, chôn hoặc các biện pháp khác / Detail of disposal form.

8 Ghi trong trường hợp tiêu hủy theo khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính / Fill if disposal measure is according to Paragraph 5 Article 126 of Law on handling of administrative violation.

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản phiên giải trình trực tiếp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MBB 02)

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Mẫu MQĐ 13)