Bộ, cơ quan Trung ương ...
Chương ...

 

 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 20.....VÀ DỰ TOÁN NĂM 20.....

Đơn vị: Triệu đồng

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2015

ƯỚC THỰC HIỆN 2015

DỰ TOÁN 2016

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

 

 

 

 

- Học phí

 

 

 

 

- Phí, lệ phí khác

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

 

 

 

 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

- Phí, lệ phí khác

 

 

 

3

S phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

 

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

- Chi khoa học, công nghệ

 

 

 

1

Chi đầu tư XDCB

 

 

 

2

Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định

 

 

 

3

Chi dự trữ nhà nước

 

 

 

4

Chi đầu tư phát triển khác

 

 

 

II

Chi thường xuyên

 

 

 

1

Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt

 

 

 

2

Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề

 

 

 

3

Chi sự nghiệp y tế

 

 

 

4

Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ

 

 

 

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

 

 

 

6

Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

 

 

 

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

 

 

 

8

Chi sự nghiệp kinh tế

 

 

 

9

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

 

 

 

10

Chi quản lý hành chính

 

 

 

11

Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

 

 

 

12

Chi khác

 

 

 

III

Chi Chương trình mục tiêu quc gia, Chương trình mục tiêu và các chương trình, dự án lớn khác

 

 

 

 

 

…, ngày ... tháng... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)