Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm là một trong những căn cứ nhằm đánh giá về những thành tựu, kết quả của một cá nhân đã thực hiện trong một năm. Như vậy, Luật Minh Khuê xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau đây quy định chi tiết về vấn đề này.

 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm là gì?

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm có thể hiểu là một trong những tiêu chí để đánh giá về những thành tựu, kết quả mà một cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện trong một năm. Đây là cơ sở để xem xét khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm phải chịu từ kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đó. 

Những chỉ tiêu nhiệm vụ này sẽ được các cấp quản lý, ban lãnh đạo, cơ quan nhà nước cấp cao hơn giao cho cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Căn cứ vào chức danh cụ thể của chủ thể nắm giữ mà những nhiệm vụ của người đó được giao trong năm là khác nhau.

Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao này có thể được xếp thành các mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm là một kết quả quan trọng, giúp cho người thực hiện có thể tự nhìn nhận, tự đánh giá thành tích, kết quả lao động trong một năm của mình. Từ kết quả này mà người đó có thể có những định hướng, thay đổi, cải thiện, phấn đấu, học tập, rèn luyện khiến cho bản thân cá nhân đó có thể đạt được những thành tích tốt hơn trong tương lai. 

 

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm

Hiện nay, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm chưa được quy định thành mẫu chung. Do vậy, mẫu báo cáo kết quả này sẽ do các cá nhân tự soạn thảo, hoặc theo mẫu theo định tại các đơn vị.

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày...., tháng....., năm.........

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO 

Họ và tên:........................... Ngày sinh:..........................

Chức vụ hiện giữ: ............................ (được bổ nhiệm tại Quyết định số ............ ngày.......tháng........năm..............)

Đơn vị: ...................................

I - Tự đánh giá về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ

1. Tóm tắt về chức trách, nhiệm vụ được phân công

2. Đánh giá kết quả thực hiện

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

b) Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống;

- Về ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc;

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân; 

- Trách nhiệm nêu gương của bản thân; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ.

c) Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; mối quan hệ với tập thể lãnh đạo và cấp ủy

d) Về thực hiện nhiệm vụ được giao

- Kết quả thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định;

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Bản Chương trình hành động trước khi được bổ nhiệm.

3. Tự đánh giá ưu, nhược điểm và nguyên nhân

II. Chương trình/ Kế hoạch công tác nếu được bổ nhiệm lại

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Nội dung của báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm được cấp dưới soạn thảo và gửi lên cấp trên đánh giá, để có thể đưa ra những định hướng khắc phục hạn chế và công nhận những thành quả đạt được.

Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm sẽ bao gồm những nội dung chính sau:

- Mở đầu báo cáo cần có đầy đủ thông tin đơn vị công tác, quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm lập báo cáo.

- Thông tin người thực hiện các nhiệm vụ:

+ Tên, ngày tháng năm sinh

+ Chức vụ

+ Đơn vị công tác

- Khái quát về nhiệm vụ được giao trong năm

- Những thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các khó khăn, trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ

- Mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

- Tác động từ kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ bao gồm tác động tích cực, tác động tiêu cực.

- Bài học rút ra từ kết quả thực hiện

- Những biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Xác nhận của người thực hiện nhiệm vụ

- Xác nhận của người đứng đầu cơ quan, quản lý. 

 

4. Những lưu ý khi soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao 

Trong quá trình báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, các chủ thể cần lưu ý những vấn đề sau:

- Chủ thể là người soạn thảo mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cần đảm bảo các nội dung về kết quả thực hiện trung thực và chính xác. Phản ánh đúng những ưu điểm, khuyết điểm, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công việc của mình.

- Chủ thể là người thực hiện soạn thảo báo cáo kết quả không được cắt xén sự thật, nêu ra các nguyên nhân sai, không chính xác, không đầy đủ, không toàn diện khiến cho việc đánh giá kết quả sai lệch. 

- Nội dung của báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần phải đi sâu vào trọng điểm, chi tiết, đúng các chỉ tiêu nhiệm vụ và kết quả đạt được trong năm. Có thể đưa ra số liệu cụ thể để bản kết quả được khách quan, toàn diện hơn. 

- Kết quả báo cáo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đưa ra không được chung chung, dài dòng, mà phải nêu rõ ràng, ngắn gọn, chính xác mà vẫn đầy đủ, chi tiết. 

- Từ kết quả mà báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao đưa ra cần phải nêu được mục tiêu, định hướng, phương pháp giải quyết, khắc phục trong tương lai, tránh tình trạng tiếp tục lặp lại những lỗi lầm, những khuyết điểm đã gặp phải.

- Bố cục của báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được sắp xếp theo trình tự, bố cục hợp lý, dễ dàng theo dõi và dễ dàng đánh giá.

- Các chỉ tiêu đánh giá về kết quả hoàn thành nhiệm vụ có thể xếp thành các mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc có thể xếp theo các mức độ: xuất sắc, tốt, trung bình, kém.

- Từ ngữ sử dụng trong báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao phải nghiêm túc, chuẩn mực, không sử dụng ngôn ngữ nói, những từ ngữ không lịch sự, không phù hợp thuần phong mỹ tục.

- Về hình thức tổng thể báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cần phải dễ nhìn, dễ theo dõi, cỡ chữ, form chữ vừa phải. 

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm và một số vấn đề khác có liên quan. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi của Luật Minh Khuê.

Nếu có bất cứ vướng mắc nào, quý khách hàng vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7. Gọi số 1900.6162 hoặc gửi email chi tiết tại: Tư vấn pháp luật qua Email. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.