1. Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại của giáo viên theo quy định?

Theo quy định tại Luật Khiếu nại 2011, các điều 17, 18, 19 và điều 20 đã xác định rõ về "người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp". Điều này được hiểu là cá nhân đó chịu sự quản lý trực tiếp từ các cấp quản lý như Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương, hoặc Giám đốc sở và cấp tương đương.

Khi một cá nhân này ra quyết định hoặc thực hiện hành vi vi phạm hành chính, quản lý trực tiếp sẽ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Điều này có thể hiểu là người đó sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giải quyết khiếu nại mà người dân gửi đến.

Luật Khiếu nại 2011 cũng rõ ràng chỉ đạo về việc áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Khoản 2 của Điều 3 của Luật nêu rõ rằng các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, cũng như hành vi hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước đều được áp dụng theo quy định của Luật này.

Căn cứ vào nội dung quy định tại Điều 14 của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP về việc giải quyết khiếu nại tại các đơn vị sự nghiệp công lập, chúng ta có các quy định sau đây:

- Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, với thẩm quyền của mình, sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, cũng như của các viên chức do mình trực tiếp quản lý. Điều này tạo điều kiện cho người dân, tổ chức có quyền khiếu nại trong trường hợp không đồng ý với các quyết định hoặc hành vi của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đó.

- Trong trường hợp khiếu nại vẫn chưa được giải quyết hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp sẽ có thẩm quyền tiến hành giải quyết khiếu nại lần hai đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính mà người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp dưới đã giải quyết. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc giải quyết khiếu nại.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không có đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp, thì người đứng đầu cơ quan nhà nước quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó sẽ có thẩm quyền tiến hành giải quyết khiếu nại lần hai. Điều này đảm bảo rằng người dân, tổ chức có quyền khiếu nại sẽ được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền cao hơn trong trường hợp không có đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp.

- Trong trường hợp khiếu nại liên quan đến các quyết định hành chính, hành vi hành chính của đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập do Thủ tướng Chính phủ quyết định, thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại lần hai. Điều này đảm bảo tính chuyên môn và hiệu quả trong việc giải quyết khiếu nại cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo quy định tại Điều 14 của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP về việc giải quyết khiếu nại tại các đơn vị sự nghiệp công lập, quyền và trách nhiệm giải quyết khiếu nại được phân chia rõ ràng. Trong trường hợp khiếu nại liên quan đến giáo viên đang công tác tại một trường học đơn vị sự nghiệp công lập, quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về Hiệu trưởng của trường.

Hiệu trưởng, với thẩm quyền của mình, sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các vấn đề liên quan đến giáo viên đang hoạt động tại trường học đó. Điều này đảm bảo rằng những khiếu nại của giáo viên sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả trên cơ sở của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, nếu khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc vẫn còn tranh chấp, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cấp trên trực tiếp sẽ có thẩm quyền tiến hành giải quyết khiếu nại lần hai. Trong trường hợp trường học đó thuộc Sở Giáo dục, người giải quyết khiếu nại lần hai sẽ là Giám đốc Sở Giáo dục. Điều này đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giải quyết khiếu nại của giáo viên.

Quy định trên nhằm đảm bảo quyền lợi và quyền khiếu nại của giáo viên trong quá trình công tác. Giáo viên có quyền khiếu nại khi họ không đồng ý với các quyết định, hành vi hành chính của trường hoặc khi gặp phải các vấn đề liên quan đến công việc của mình. Qua quy trình giải quyết khiếu nại, các tranh chấp và bất đồng quan điểm có thể được giải quyết một cách hợp lý và công bằng.

Tuy nhiên, quyền giải quyết khiếu nại không chỉ giới hạn ở mức trường học. Nếu trường thuộc vào một cấp quản lý trực tiếp, như Sở Giáo dục, thì người giải quyết khiếu nại lần hai sẽ là Giám đốc Sở Giáo dục. Điều này đảm bảo rằng giáo viên sẽ có cơ hội được giải quyết khiếu nại bởi một cấp quản lý cao hơn, độc lập và khách quan.

Tổ chức quá trình giải quyết khiếu nại trong hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tạo ra một cơ chế minh bạch và công bằng. Qua đó, người dân và các thành viên trong đơn vị sự nghiệp công lập có thể tin tưởng vào quy trình giải quyết khiếu nại và biết rằng quyền và lợi ích của họ sẽ được bảo vệ và đảm bảo.

 

2. Quy định của pháp luật về việc thụ lý và giải quyết khiếu nại của giáo viên 

Căn cứ vào quy định tại Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP về thụ lý giải quyết khiếu nại, chúng ta có các quy định sau đây:

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết, nếu không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải tiếp nhận và giải quyết. Nếu nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và đã chỉ định một người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, thì khi thụ lý giải quyết, đơn khiếu nại phải có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản ủy quyền cho người đại diện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. Trong trường hợp không thụ lý giải quyết, người có thẩm quyền phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

- Đối với khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại (nếu có) và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. Đối với khiếu nại về quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý được gửi cho người khiếu nại. Trong trường hợp nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và đã chỉ định một người đại diện để thực hiện việc khiếu nại, văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý được gửi đến một trong số những người đại diện.

Theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 124/2020/NĐ-CP, khi nhận được khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được khiếu nại, trừ khi không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại 2011.

Trong trường hợp như vậy, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai sẽ là Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Sở tương ứng. Đối với khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý bằng văn bản đến người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại (nếu có) và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Trong trường hợp khiếu nại liên quan đến quyết định kỷ luật cán bộ, công chức, văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý sẽ được gửi trực tiếp cho người khiếu nại. Nếu có nhiều người khiếu nại về cùng một nội dung và đã chỉ định một người đại diện, văn bản thông báo việc thụ lý hoặc không thụ lý sẽ được gửi đến một trong số những người đại diện đó.

Nhằm thực hiện thông báo việc thụ lý giải quyết khiếu nại, chúng ta sẽ sử dụng Mẫu số 03 được ban hành kèm theo Nghị định trên. Còn để thông báo việc không thụ lý giải quyết khiếu nại, chúng ta sẽ sử dụng Mẫu số 04 được ban hành kèm theo Nghị định tương ứng.

 

3. Kiểm tra lại quyết định hành chính, quyết định kỷ luật bao gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định 124/2020/NĐ-CP, việc kiểm tra lại quyết định hành chính và quyết định kỷ luật được thực hiện dựa trên một số nội dung cụ thể như sau:

- Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, ban hành quyết định kỷ luật cán bộ và công chức: Trong quá trình kiểm tra lại, sẽ xem xét việc quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật có được ban hành dựa trên căn cứ pháp lý hợp lệ hay không. Nếu không có căn cứ pháp lý hoặc căn cứ pháp lý không đúng, quyết định này có thể bị xem là không hợp lệ.

- Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành chính, ban hành quyết định kỷ luật cán bộ và công chức: Kiểm tra lại sẽ xem xét xem quyết định được ban hành bởi cơ quan, tổ chức nào và liệu có thẩm quyền để thực hiện hành vi hành chính hay không. Nếu không có thẩm quyền hoặc thẩm quyền đã bị vi phạm, quyết định có thể bị xem là không hợp lệ.

- Nội dung của quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ và công chức: Trong quá trình kiểm tra lại, sẽ xem xét tính hợp lý và phù hợp của nội dung quyết định hành chính, việc thực hiện hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ và công chức. Nếu nội dung không hợp lý hoặc không phù hợp với quy định, quyết định có thể bị xem là không hợp lệ.

- Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ và công chức: Trong quá trình kiểm tra lại, sẽ xem xét tính đúng đắn và tuân thủ của trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày của quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ và công chức. Nếu có vi phạm trong việc thực hiện các quy định này, quyết định có thể bị xem là không hợp lệ.

- Các nội dung khác (nếu có): Ngoài các nội dung đã nêu, quyết định kiểm tra lại còn có thể xem xét các yếu tố khác liên quan đến quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật, như tác động đến quyền lợi và lợi ích của các bên liên quan, tính công bằng và minh bạch trong quá trình ban hành, và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của quyết định.

Tổng kết lại, việc kiểm tra lại quyết định hành chính và quyết định kỷ luật dựa trên năm nội dung trên giúp đảm bảo tính hợp pháp, đúng đắn và công bằng của các quyết định này.

Xem thêm >> Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!