Ăn cắp thông tin cá nhân (IDENTITY THEFT) là sự lạm dụng thông tin nhận diện cá nhân với mục đích gian lận. Một cá nhân cố ý sử dụng số An Sinh Xã hội của người khác hoặc bằng lái xe, hoặc dữ liệu nhận diện cá nhân khác, để mở tài khoản ngân hàng lừa đảo, hoặc sử dụng các khoản vay lừa đảo đểu là ăn cắp thông tin cá nhân. Thông thường, gọi là trộm chiếm dụng, tên trộm sử dụng thông tin để truy cập vào các tài khoản hiện hữu. Những hồ sơ được lưu trong máy tính và khả năng giao dịch vô danh công việc kinh doanh qua Internet, là những hình thức ăn cắp thông tin cá nhân đang ngày càng phổ biến kể từ cuối thập niên 1990.