Ông A là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của Công ty tôi và việc này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nếu bây giờ ông A không giữ chức Chủ tịch HĐQT nữa, chỉ có giữ chức TGĐ; Ông B lên làm Chủ tịch HĐQT. Vậy việc ông A thôi không giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, chỉ giữ chức danh TGĐ thì có cần phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua không?

Rất mong được các luật sư giải đáp. Xin trân trọng cám ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ vào quy định tại Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

"Điều 135. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Thông qua định hướng phát triển của công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty".

Như vậy, theo quy định tại Điềm c Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông A và bầu ông B làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Điều lệ Công ty quy định Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Đại hội đồng cổ đông bầu ông B làm thành viên Hội đồng quản trị. Sau đó, Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp và bầu một trong số các thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê