Bản báo giá được thừa nhận (RECOGNIZED QUOTATIONS) là bản thông báo có thể nhận được trong những giờ kinh doanh thường lệ bằng đường dây trực tiếp với phòng yết giá của Thị trường chứng khoán có tổ chức, phòng này cho giá đặt mua cao nhất đang lưu hành và giá đặt bán thấp nhất của các chứng khoán được mua bán trên sở giao dịch đó.

Statements which may be obtained during regular business hours over a direct wire to the quotation department of an organized stock exchange which give the highest prevailing bid price and lowest Offering price of stocks traded on that exchange.