Bản so sánh (COMPARISON) là bản ghi nhớ được sao lại gồm tất cả dữ liệu liên quan đến giao dịch chứng khoán. Liên quan đến cả người mua và người bán, nó sẽ được đóng dấu nếu thấy chính xác; một bên giữ bản gốc còn bên kia giữ bản sao để họ lưu trữ hồ sơ. Nếu việc mua bán khống rõ, nó được đánh dấu “D.K” (Không biết) và được gửi trả lại.

A memorandum made up in duplicate, which includes all data relative to a securities transaction. Referred to both the buyer and the seller, it is stamped if found to be correct; one party keeps the original, the other the duplicate for their records. If the trade is unknown, it is marked “D.K.” (Don’t Know) and returned.