Bản tin giá chứng khoán vào lúc đóng cửa (RUN OFF) là các vụ bán cuối cùng hoặc các giá cuối cùng được chạy trên băng điện báo chứng khoán sau khi Thị trườngđóng cửa giao dịch trong ngày. Nhất là nếu khối lượng chứng khoán lớn gần lúc đóng cửa phiên giao dịch, băng điện báo đó có thể chạy bản tin này trong một giờ hoặc hơn sau vụ mua bán cuối cùng thực sự xảy ra trên sàn giao dịch.

The last sales, or final prices, as printed by the stock ticker after the market is closed for the day. If vol#31;ume is especially heavy near the close of a trading session, the tick#31;er may be printing the run off for an hour or more after the last transaction actually took place on the trading floor.