Bảng báo giá (QUOTATION BOARD) là bảng điện hoạt động thường xuyên treo trên toàn bộ tường trong phòng yết giá của công ty môi giới. Tất cả các chứng khoán hàng đầu và nhiều chứng khoán khác được biểu thị. Mỗi chứng khoán chiếm một ô trên bảng đó có ký hiệu riêng, khung giá trong năm hiện hành và đôi khi còn chỉ cả mức thanh toán cổ tức. Bao gồm giá mở cửa, cao, thấp và giá các vụ bán cuối cùng của các chứng khoán thay đổi tự động khi chúng xảy ra.

An electrically operated blackboard, which usually covers an entire wall in the board room of a brokerage firm. All leading stocks and many others are represented. Each stock occupies a panei on the board, which bears its ticker symbol, price range for the year to date and sometimes the indicated rate of dividend payment. The opening, high, low and last sale prices of the stocks included are changed automatically as they occur.