1. Quy định về hàng hóa, dịch vụ

Hàng hóa theo kinh tế chính trị Marx - Lenin được định nghĩa là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Hàng hóa có thể là hữu hình như máy móc, thiết bị, sắt thép, bình nước, quyền sách hay ở dạng vô hình như sức lao động.

Căn cứ theo Luật Giá năm 2012 thì Khái niệm hàng hóa là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản. Dịch vụ là hàng hóa có tính vô hình, quá trình sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, bao gồm các loại dịch vụ trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa, dịch vụ thiết yếu là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh, bao gồm: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh;

Trách nhiệm công khai thông tin về giá

Niêm yết giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết cho khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyển.  Theo đó có thể thấy việc lập bảng báo giá gửi đến khách hàng là thực hiện việc niêm yết giá

Cơ quan nhà nước thực hiện công khai chủ trương, chính sách, biện pháp quản lý, điều tiết, quyết định về giá của Nhà nước bằng một hoặc một số hình thức như họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức thích hợp khác

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ gắn với thông số kinh tế - kỹ thuật cơ bản của hàng hóa, dịch vụ đó bằng hình thức niêm yết giá. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lựa chọn thêm một hoặc một số hình thức họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức thích hợp khác.

Cơ quan thông tin, truyền thông có trách nhiệm đưa tin về giá chính xác, khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm về đưa tin theo quy định của pháp luật

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực giá

- Đối với cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá; cán bộ, công chức thuộc cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá:

+ Can thiệp không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật vào quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá;

+ Ban hành văn bản không đúng thẩm quyền; không đúng trình tự, thủ tục;

+ Tiết lộ, sử dụng thông tin do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cung cấp không đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ để vụ lợi;

- Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

+ Bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ;

+ Gian lận về giá bằng cách cố ý thay đổi các nội dung đã cam kết mà không thông báo trước với khách hàng về thời gian, địa điểm, điều kiện mua, bán, chất lượng hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụ;

+ Lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường khác; lợi dụng chính sách của Nhà nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý;

+ Các hành vi chuyển giá, thông đồng về giá dưới mọi hình thức để trục lợi;

Quyền của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong việc định giá hàng hóa, dịch vụ

- Tự đánh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá;

- Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh mà Nhà nước quy định khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu;

- Đấu thầu, đấu giá, thỏa thuân giá, hiệp thương giá và cạnh tranh về giá dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ;

- Áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá do Nhà nước quy định để định giá hàng hóa, dịch vụ;

- Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp biến động của yếu tố hình thành giá;

- Hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và pháp luật chống bán phá giá hàng nhập khẩu, đồng thời phải niêm yết công khai tại nơi giao dịch về mức giá cũ, mức giá mới, thời hạn hạ giá đối với các trường hợp sau:

+ Hàng tươi sống;

+ Hàng hóa tồn kho;

+ Hàng hóa, dịch vụ theo mùa vụ;

+ Hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp luật;

+ Hàng hóa, dịch  vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể; thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh;

+ Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;

- Tiếp cận thông tin về chính sách giá của Nhà nước; các biện pháp quản lý, điều tiết giá của Nhà nước và các thông tin công khai khác;

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá; yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong công tác báo giá

- Lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

- Chấp hành quyết định về giá, biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đăng ký giá bán hoặc giá mua đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký giá và chịu trách nhiệm về tính chính xác của mức giá đã đăng ký theo quy định của pháp luật;

- Kê khai giá bán hoặc giá mua hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm về tính chính xác của mức giá đã kê khai đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai theo quy định của Chính phủ

- Niêm yết giá:

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và mua, bán đúng giá niêm yết;

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định và không được mua, bán cao hơn giá niêm yết;

- Công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của mình theo quy định của Luật Giá năm 2012

- Cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Nhà nước định giá, áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

- Giải quyết kịp thời mọi khiếu nại về giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật giá theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

- Về quyền của người tiêu dùng gồm

+ Lựa chọn, thỏa thuận và góp ý về giá khi mua hàng hóa, dịch vụ;

+ Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về giá, chất lượng, xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ;

+ Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ đã mua không dúng tiêu chuẩn chất lượng, số lượng, giá hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, cam kết;

+ Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi các yếu tố hình thành giá thay đổi;

+ Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Về nghĩa vụ của người tiêu dùng

+ Thanh toán theo mức giá thỏa thuận, mức giá đã lựa chọn hoặc mức giá do Nhà nước quy định khi mua hàng hóa, dịch vụ;

+ Thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá

 

2. Tại sao phải báo giá?

Thị trường phát triển mạnh, nhiều cơ hội đồng nghĩa sẽ nhiều doanh nghiệp sẽ gia nhập từ đó cạnh tranh là không tránh khỏi. Và việc tồn tại được trong thị trường cạnh tranh đó thì doanh nghiệp cần phải giữ được khách. Và Mẫu báo giá đẹp gửi đến khách hàng góp phần không nhỏ. Như là ấn tượng đầu tiên của doanh nghiệp đối với khách hàng. Trong đó không chỉ là thể hiện nội dung của hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

Bảng báo giá cung cấp giá thành hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng giúp khách hàng tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, dễ hiểu nhất;

Căn cứ xác định rõ ràng, minh bạch giá cả giúp hoạt động thanh toán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ nhanh chóng, thuận lợi, hạn chế được rủi ro tranh chấp;

Giúp khách hàng có cái nhìn cụ thể về giá trị hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra doanh nghiệp có thể cung cấp cùng lúc những ưu đãi riêng cho khách hàng thông qua tài liệu này;

Bên cạnh đó bảng báo giá đẹp, hợp lý, chuyên nghiệp cũng là một hình thức marketing rất tốt. Từ đó doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc thu hút được sự quan tâm từ khách hàng. Tạo được lòng tin đối với doanh nghiệp, đối với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

 

3. Nội dung của bảng báo giá

Nội dung cơ bản của bảng báo giá gồm thông tin của doanh nghiệp như Tên công ty/ doanh nghiệp; Địa điểm; Mã số thuế; số điện thoại; Website; Logo/biểu tượng Công ty/doanh nghiệp.

Nội dung cụ thể loại hàng hóa, dịch vụ: gồm tên văn bản ( bảng báo giá) tùy thuộc vào ngành nghề, lĩnh mực mà có tên khác nhau như bảng báo giá vật liệu xây dựng, bảng báo giá dịch vụ dọn vệ sinh, bảng báo giá phòng nghi , Ngày, tháng báo giáo; kính gửi ( thông tin khách hàng như tên khách hàng, địa chỉ liên hệ, ...); Bảng báo giá: Số thứ tự, tên sản phẩm/ dịch vụ, đơn vị tính, số lương, đơn giá, thành tiền; Ưu đãi, khuyến mại, chiết khấu, ( nếu có)

Ghi chú: Thông tin về việc đặt hàng, đơn vị giao hàng, thanh toán ( nếu có)

Xác nhận của doanh nghiệp: Đây là phần kết của bảng báo giá, có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp và đóng dấu của doanh nghiệp để tạo niềm tin đối với khách hàng.

 

4. Mẫu bảng báo giá hàng hóa, dịch vụ

Bảng báo giá dịch vụ CÔNG TY CỔ PHẦN HOTEL MAI VỀ

TẢI MẪU BÁO GIÁ

Logo doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HOTEL MAI VỀ

Địa chỉ/văn phòng đại diện/ trụ sở chính: 1B /1061 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

SĐT: 0963byt777

Mã số thuế: 25798ygt57

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Ngày 18 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Chị ĐỒNG THỊ HIÊN

SĐT: 0973NHY145

EMAIL: NGAYEJKSB@gmail.com

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ của Công ty Cổ phần HOTEL MAI VỀ chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá dịch vụ với chi tiết như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá
1

Single Bedroom (SGL) 

Phòng 1 giường đơn cho 1 người

Phòng 20 600.000 vnd
2

Twin Bedroom (TWN)

Phòng 2 giường đơn cho 2 người

Phòng 14 800.000 vnd
3

Double Bedroom (DBL)

Phòng 1 giường đôi cho 2 người

Phòng 12 1.000.000 vnd
4

Triple Bedroom (TRPL)

Phòng 3 giường đơn hoặc 1 giường đôi và 1 giường đơn cho 3 người

Phòng 6 1.200.000 vnd
5 Course Meal  Bữa 1 400.000 vnd

Ghi chú: 

Quý khách thanh toán sau khi check out tại quầy lễ tân và có thể thanh toán qua tiền mặt (cash), chuyển khoản, hoặc thẻ (credit card, visa).

Đơn giá đã bao gồm thuế VAT mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Mr ĐỒNG THỊ HIÊN  ; Di động: 0973yyy67h ; Email: nsdiyhfpqebsszz@gmail.com

Trân trọng cảm ơn !

Hải Phòng, 18 tháng 11 năm 2022

CÔNG TY CỔ  PHẦN HOTEL MAI VỀ

 

Bảng báo giá bình nóng lạnh của công ty cổ phần tomorrowsun

TẢI BẢNG GIÁ HÀNG HÓA

Logo công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TOMORROWSUN

1B ngõ 1061 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Tell: 0225hgyw865    Fax: 109hfyfu786

Web: luatminhkhue.vn   Email: lienhe@luatminhkhue.vn

BẢNG BÁO GIÁ

 

Tên công ty nhận: CÔNG TY CỔ PHẦN HOTEL MAI VỀ

Mã số thuế: 09767gywerj

Email: Nahyu7wbk@gmail.com

Fax: 00hsud761

Địa chỉ công ty: 1b/1061 đường Ngô Gia Tự, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Người nhận: ĐỒNG THỊ HIÊN

Điện thoại: 0973415415     

Lời đầu tiên, xin trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm của Công ty Cổ phần TOMORROWSUN chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá hàng hóa dịch vụ với chi tiết như sau:

STT Tên hàng Mã hàng Số lượng Đơn giá  
1 Bình nóng lạnh reddmoon 18 lít  69hygn 30 3.000.000 vnd  
2 Bình nóng lạnh bluesun 18 lít 96uynw 30 3.500.000 vnd  
3 Bình nóng lạnh purchuse 24 lít 36amfe2 25 5.500.000 vnd  
4 Bình nóng lạnh speed validw3 24 lít 89agye1 20 6.500.000 vnd  
5 Bình nóng lạnh bigfamily 36 lít 9962gftu 15 8.000.000 vnđ  

Lưu ý:

- Giá trên đây chưa bao gồm VAT 10%

- Thời gian có hàng được tính là 24 giờ kể từ ngày xuất hóa đơn ( không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

- Báo giá có hiệu lực trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát hành

Mọi vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ: Mr NGUYỄN VĂN TUẤN

Di động: 0976hyuft5; Email: lienhe@luatminhkhue.vn

Hải Phòng, 18 tháng 11 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TOMORROWSUN

 

Trên đây là phân tích, hướng dẫn cách viết mẫu bảng báo giá bằng wrod, excel của Luật Minh Khuê. Hi vọng những thông tin mà chúng tôi phân tích, đưa ra trên sẽ giúp ích cho quý khách trong quá trình hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp quý bạn đọc có điều chưa rõ về bài viết hay có bất cứ khúc mắc về pháp luật vui lòng liên hệ trực  tiếp Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến số Hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ giải đáp một cách nhanh, hiệu quả nhất. Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách, Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn !