PHỤ LỤC SỐ 1

MÃ HIỆU HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

TT

HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC DIỆN ƯU ĐÃI

MÃ HIỆU

1

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

xx/AH - 01

2

Thương binh

xx/TB - 02

3

Con của liệt sỹ

xx/CLS - 03

4

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi tháng Tám năm 1945

xx/CCBCM - 04

5

Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến

xx/CAH - 05

 

Con của thương binh

xx/CTB

6

Con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%

xx/CTB - 06

7

Con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CTB - 07

 

Con của người hưởng chính sách như thương binh

xx/CNTB

8

Con của người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%

xx/CNTB - 08

9

Con của người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CNTB - 09

 

Con của thương binh B được xác nhận từ 31/12/1993 về trước

xx/CTB - B

10

Con của thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%

xx/CTB - B10

11

Con của thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CTB - B11

 

Con của bệnh binh

xx/CBB

12

Con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%

xx/CBB - 12

13

Con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CBB - 13

 

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

xx/CNHH

14

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%

xx/CNHH - 14

15

Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CNHH - 15

Chú thích: "xx" là ký hiệu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Phụ lục số II của Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A là Anh hùng LLVTND hiện do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, mã hiệu được ghi là HCM/AH - 01; tương tự, nếu ở Đà Nẵng thì ghi là DAN/AH - 01.