Báo cáo đăng ký là chứng từ theo yêu cầu của ủy ban Chứng khoán và Hối đoái chào bán công khai các chứng khoán. Báo cáo đăng ký, theo yêu cầu của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, công khai thông tin về tình hình quản lý và tài chính của công ty phát hành, và mô tả cách thức khoản thu về chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng. Báo cáo cũng được trình cho trung tâm giao dịch chứng khoán và các cơ quan điều tiết chứng khoán tiểu bang phù hợp. Các phương án chào bán dưới 500,000$ thường được miễn các quy định đăng ký của SEC theo Đạo luật năm 1933.