Báo cáo lãi lỗ (PROFIT AND LOSS STATEMENT) là bản tóm lược chi tiết về lợi tức và các chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ (thường là hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm) để trình bày lợi tức thuần hoặc khoản lỗ phải chịu. Còn được gọi là tài khoản lợi tức hoặc báo cáo lợi tức.

A detailed summary of the income and expenses of a business over a period of time (usually quarterly, semi-annually or annually) showing the net income or loss incurred. Also known as Income Account or Income Statement.