Ủy ban Giao dịch Chứng khoán (SEC) đòi hỏi các giám đốc và các nhân viên cựa công ty bất kỳ có chứng khoán được đăng ký ở sở giao dịch chứng khoán quốc gia phải lập hồ sơ báo cáo hàng tháng cho biết: (A) tất cả các vụ mua hoặc bán thực hiện trong tháng trước; (B) tổng số cổ phiếu còn giữ vào cuối tháng. Một báo cáo tương tự phải xác nhận các chủ sở hữu quyền thừa hưởng hơn 1Õ% của một chứng khoán đã đăng ký ở bất kỳ sở giao dịch nào nộp vào và tất cả các Người có cổ phiếu gián tiếp cũng được biết. Cùng với những thông tin được phát hành đều đặn bởi các quỹ khác nhau cho biết vị thế như thế nào về các chứng khoán bắt đầu phát hành, tăng hoặc loại bỏ toàn bộ, các giám đốc, các nhân viên và số lượng lớn các cổ đông khác thuộc các công ty khác nhau tham gia có thể biết hoạt động thị trường như thế nào và những cổ phiếu riêng biệt và các nhóm cổ phiếu nào được hoặc không được những người trong nội bộ ủng hộ.

The Securities and Exchange Commission requires the directors and officers of any company whose stock is listed on a national securities exchange to file a monthly report showing: (A) all purchases or sales made during the previous month', (B) the total number of shares held at the end of the month. A similar report must be filed by the beneficial owners of more than 10% of a stock registered on any exchange, and all indirect holdings must also be made known. Together with information pub-' lished regularly by various funds, showing what positions in securities have been initiated, augmented or eliminated entirely, it is possible to know what market action the directors, officers and other large stockholders of various companies have been taking and what specific stocks and groups of stocks have gained or lost favor with the Insiders.