1. Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất

Thưa Luật sư, cho tôi hỏi tôi muốn viết một văn bản từ chối nhận di sản mà tôi không biết phải viết như thế nào cho đúng ?
Mong Luật sư tư vấn cho tôi, cám ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn luật Dân sự từ chối nhận di sản, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn luật dân sự hiện nay, Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất hiện nay:

>> Tải ngay: Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

 

Tại Phòng Công chứng số ........... Tỉnh/Thành phố .... 

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: ......  cấp ngày ....../......./.... tại .... 

Hộ khẩu thường trú : ...................................................... 

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc có công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) ............. của ông(bà) ...... chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ....... cấp ngày ...../....../.........

Di sản mà tôi được thừa kế là: ......................................... 

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.  

>> Xem thêm: Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế ở đâu?

 

2. Mẫu giấy từ chối nhận di sản thừa kế

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Giấy từ chối nhận di sản để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin tư vấn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Giấy từ chối nhận di sản thừa kế bản chất còn được gọi trên thực tế là đơn từ chối nhận di sản thừa kế, là văn bản do người có quyền thừa kế xác lập thể hiện nguyện vọng, nhu cầu của mình với khối tài sản được thừa kế, trước đây các văn phòng công chứng thường đưa ra mẫu đơn này để khách hàng tự nguyện soạn thảo và dùng để lưu hồ sơ, Luật Minh Khuê giới thiệu để quý khách hàng cùng tham khảo:

>> Tải ngay: Mẫu giấy/đơn từ chối nhận di sản thừa kế

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Tôi là (4): ....................................................

Tôi là người thừa kế theo ....................... (5) của ông/bà .............. chết ngày …..../…...../.......... theo Giấy chứng tử số ........... do Uỷ ban nhân dân .......... cấp ngày ...../............/.....

Tài sản mà tôi được thừa kế là: .......................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ............ 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .........  )

tại ..............................................................  (9),

tôi ...................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ............ huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh…… tỉnh/thành phố ...............

CHỨNG THỰC:

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ...... lập;

- Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- ..................................................................  (13)

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành ........ bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ... trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ..... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số ..............., quyển số ..... TP/CC-SCT/HĐGD.

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi thông tin về người lập di chúc như sau:

Họ và tên :..................... Sinh ngày: ..../......../.... 

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :........... 

cấp ngày......./......./........tại ................................. 

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ................ 

Địa chỉ liên hệ: .................................................... 

(2) Ghi thông tin về những người thừa kế như sau:

Ông (bà):................... Sinh ngày: ........./......../....... 

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :............. 

cấp ngày......./......./........tại .................................. 

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ................ 

Địa chỉ liên hệ: ..................................................... 

Ông (bà):................. Sinh ngày: ........./......../........ 

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :............... 

cấp ngày......./......./........tại ................................... 

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ................. 

Địa chỉ liên hệ: ..................................................... 

Trường hợp những người thừa kế gồm từ ba người trở lên thì thông tin của từng người được ghi lần lượt như trên.

(3) Ghi thông tin về người nhận tài sản thừa kế như sau:

Họ và tên :............  Sinh ngày: ........./......../........ 

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :............. 

cấp ngày......./......./........tại ................................... 

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ................. 

Địa chỉ liên hệ: .................................................... 

(4) Ghi thông tin về người từ chối nhận tài sản thừa kế như sau:

Họ và tên :................. Sinh ngày : ........./......../........ 

Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :................ 

cấp ngày......./......./........tại ...................................... 

Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ..................... 

Địa chỉ liên hệ: .......................................................... 

(5) Ghi hình thức thừa kế như sau:

5.1. Trường hợp thừa kế theo di chúc thì ghi: di chúc

5.2. Trường hợp thừa kế theo pháp luật thì ghi: pháp luật

(6) Ghi họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản; Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ.

(7) Ghi tài sản thừa kế và giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thừa kế; phần tài sản mà từng người thừa kế được hưởng; trong trường hợp có người thừa kế nhường quyền hưởng tài sản thừa kế của mình cho người thừa kế khác thì ghi rõ việc nhường đó.

(8) Ghi quan hệ giữa người nhận thừa kế và người để lại tài sản thừa kế; tài sản thừa kế để lại và giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thừa kế

(9) Ghi địa điểm thực hiện chứng thực

(10) Chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

- Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

- Người lập di chúc đã đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

- Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

- Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký, điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

- Người lập di chúc đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và điểm chỉ vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

(11) Chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Những người thừa kế đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Những người thừa kế đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Những người thừa kế đã đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Những người thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Những người thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Những người thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

(12) Chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Người nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Người nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Người nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và đã ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

- Người nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản nhận tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi;

(13) Chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã nghe người thực hiện chứng thực đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và điểm chỉ vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

--------------------------------------------

>> Tham khảo:  Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng

 

3. Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế lập tại văn phòng công chứng

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo luật dân sự để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp
1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải ngay: Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế lập tại văn phòng công chứng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

 

Tại Phòng Công chứng số ........... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ...../...../...........

Chứng minh nhân dân số: ........cấp ngày ..../...../...... tại .... 

Hộ khẩu thường trú : ................................................... 

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chúc đã công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật) của ông(bà) ...................... chết ngày .../..../........ theo Giấy chứng tử số ............. do Uỷ ban nhân dân .......... cấp ngày .../..../.........

Di sản mà tôi được thừa kế là: ..............................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.......tháng.......năm............(bằng chữ ............. )

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh.

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng),

tôi......................................., công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh.

Chứng nhận:

- Văn bản từ chối nhận di sản này do ông(bà) ................. lập;

- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận di sản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; người từ chối nhận di sản cam đoan việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;

- Nội dung từ chối nhận di sản phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Người từ chối nhận di sản đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản khai nhận di sản này trước sự có mặt của tôi.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

Người từ chối nhận di sản đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Văn bản từ chối nhận di sản này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), cấp cho người từ chối nhận di sản ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

>> Xem thêm: Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế có phải công chứng không?

 

4. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế có xác nhận công chứng viên

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

 

Hôm nay, ngày tháng năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng ....... - TP Hà Nội, địa chỉ: Số ......, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội .

Tôi là:........................... , sinh ngày..................... ,

Chứng minh nhân dân số do Công an Hà Nội cấp ngày............ , đăng ký hộ khẩu thường trú tại........... , thành phố Hà Nội.

Tôi là người thừa kế theo của ông/bà chết ngày theo Giấy chứng tử số .............. do Uỷ ban nhân dân cấp ngày .............

Tài sản mà tôi được thừa kế là: ..........................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm......(/20... ), tại trụ sở Văn phòng công chứng ... thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số ....., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội .

Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng ..., thành phố Hà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do

Ông....................... lập;

Ông có tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại:........................

- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành ...bản chính (mỗi bản chính gồm tờ, trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế bản chính; lưu tại Phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01bản chính.

Số công chứng Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

 

5. Câu hỏi thường gặp về từ chối nhận di sản thừa kế

5.1 Cơ sở pháp lý quy định quyền từ chối nhận di sản thừa kế?

Căn cứ tại điều 620, Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về từ chối nhận di sản

Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

 

5.2 Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản không ?

Tại Điều 59 Luật Công chứng năm 2014, người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản.

"Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản sao di chúc trong trường hợp thừa kế theo di chúc hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người yêu cầu công chứng theo pháp luật về thừa kế; giấy chứng tử hoặc giấy tờ khác chứng minh người để lại di sản đã chết."

 

5.3 Thủ tục từ chối nhận di sản thực hiện như thế nào?

Việc từ chối nhận di sản thừa kế theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự năm 2015, tuy nhiên không phải người thừa kế di sản nào cũng được từ chối nhận di sản. Việc từ chối nhận di sản phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Người từ chối phải là người có quyền được hưởng di sản thừa kế;

- Lập thành văn bản, gửi đến người quản lý di sản, người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia đi sản thừa kế để biết;

- Thể hiện trước thời điểm phân chia di sản;

Như vậy theo Bộ luật dân sự hiện hành thì việc từ chối nhận di sản không bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng. Mà chỉ lập văn bản từ chối gửi đến cơ quan quản lý di sản, người thừa kế khác, người giao nhiệm vụ phân chia di sản thừa kế.